Strona główna
Logo unii europejskiej

21/9.5/2018/CRR Dostarczenie cateringu podczas kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz, w ramach projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1147083

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 11.02.2019 r. do godz. 8.30 w Biurze Projektu: Cech Rzemiosł Różnych
ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk.
z dopiskiem:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 21/9.5/2018/CRR
Dostarczenie cateringu podczas kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz, w ramach projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”
oraz nazwą, dokładnym adresem Oferenta.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera: adres jak wyżej.
Oferta może być złożona osobiście: w Biurze Projektu: Cech Rzemiosł Różnych, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie pisemnie na adres: Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku ul. Żwirki i Wigury5, 37-300 Leżajsk lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cechlezajsk@op.pl Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia w formie usługi cateringowej podczas szkoleń kursu przegotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz dla uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Leżajsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi cateringu podczas kursu przegotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz dla uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia w formie usługi cateringowej podczas szkoleń kursu przegotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz dla uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizację kursu dla 5 osób w wymiarze 48 godzin teoretycznych na osobę, przygotowujących do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zawodzie stolarz.
Miejsce realizacji zamówienia:
Kurs/y realizowane będą na terenie województwa podkarpackiego.
Ostateczna lokalizacja kursu będzie zależeć od preferencji/ bliskości/ łatwości dojazdu szkolonej grupy.
Szczegółowy harmonogram, miejsce spotkań i godziny kursu zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu - możliwość realizacji zajęć w godzinach przed – i popołudniowych oraz w weekendy.
Zajęcia będą realizowane przeciętnie od 2 do 8 godzin dziennie co najmniej 2 razy w tygodniu na terenie woj. podkarpackiego.

Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa przerw/serwisów kawowych oraz serwis i obsługa po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego.
Świadczenie usługi cateringowej ma polegać na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) we wskazanej sali na terenie wskazanego obiektu. Wydanie posiłków ma się odbywać z zachowaniem jakości produktów i warunków realizacji usługi.
Przerwa kawowa/ serwis kawowy obejmuje:
1) Kawa;
2) Herbata do wyboru (saszetki o wadze 1,5 – 2 g): czarna, zielona, owocowa.
3) Cukier;
4) Mleko;
5) Cytryny w plastrach;
6) Woda mineralna gazowana i niegazowana (2x250ml/os);
7) Słone przekąski typu paluszki
8) Wrzątek w warniku/termosie itp.

Każdorazowo podane w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkoleń
Zapewnienie naczyń do podania i spożywania serwisu kawowego przez Uczestniczki szkoleń – filiżanki/ kubki/ talerzyki/ łyżeczki itp. – mogą być jednorazowego użytku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia wykonawcy specyficznych wymagań żywieniowych w zakresie serwowanego menu, m.in. możliwość wyboru posiłku wegetariańskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w zakresie wyżywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych z zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z dnia 23 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171 poz. 1225 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem (harmonogramu, daty i godziny realizacji usługi określa Zamawiający a Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego dostosowania się do wskazanych terminów świadczenia usługi). W celu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem wymagany jest wysoki poziom dyspozycyjności Wykonawcy.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa cateringowa świadczona będzie podczas szkoleń trwających 2-8 godzin, realizowanych dla 1 grupy
Przewidywana ilość osób dla każdego szkolenia/ grupy: przec. 5 (liczba osób w grupie może ulec zmianie)
Łączna maksymalna liczba osób: 5
Catering należy zapewnić podczas przec. 8 dni trwania szkolenia dla grupy (maks. 40 osobodni)

W dniu szkolenia po 6 godzinie zajęć należy zapewnić catering w postaci ciepłego posiłku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
3. Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w przypadku podjęcia wątpliwości odnośnie prawdziwości złożonych oświadczeń i dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna Oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- najniższa cena: waga – 80 %
- liczba dni poprzedzających datę szkolenia z jaką zgłaszany będzie termin szkolenia: waga – 20%

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub Partnerem Projektu tj. Consulting-Med. Jacek Chmiel, ul. Warszawska 18a/6 35-205 Rzeszów, osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Partnera Projektu tj. Consulting-Med. Jacek Chmiel, ul. Warszawska 18a/6 35-205 Rzeszów
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania wyklucza się także Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu (określonych w części II niniejszego zapytania).

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z ubiegania się o udzielenie zamówienia, uważa się za odrzuconą.
W celu potwierdzenia, że podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Adres

Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 5

37-300 Leżajsk

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

172420855

Fax

172420855

NIP

8160001515

Tytuł projektu

Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka” Wierzawice 517, 37-300 Leżajsk
Data złożenia oferty 11.02.2019
Cena 760,00 zł
Liczba wyświetleń: 126