Strona główna
Logo unii europejskiej

20/9.5/2018/CRR Przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1147082

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 11.02.2019 r. do godz. 8.30 w Biurze Projektu: Cech Rzemiosł Różnych
ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk.
z dopiskiem:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr : 20/9.5/2018/CRR
Przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”
oraz nazwą, dokładnym adresem Oferenta
Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera: adres jak wyżej.
Oferta może być złożona osobiście: w Biurze Projektu: Cech Rzemiosł Różnych, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie pisemnie na adres: Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku ul. Żwirki i Wigury5, 37-300 Leżajsk lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cechlezajsk@op.pl Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów (zajęcia teoretyczne) w ramach kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Leżajsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich wg. standardów egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) w zawodzie stolarz, przez mieszkańców województwa podkarpackiego, uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami” nabycie kwalifikacji

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów (zajęcia teoretyczne) w ramach kursu przegotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie stolarz, zapewnienie materiałów szkoleniowych, dla uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”
Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa podkarpackiego, pracujący i bezrobotni, w tym posiadający niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie) zgłaszający z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizację kursu dla 5 osób w wymiarze 48 godzin teoretycznych na osobę, przygotowujących do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zawodzie stolarz.
1. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zawodzie stolarz dla 5 osób (1 grupa) w wymiarze 48 godzin na osobę.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia tj.: podręcznik/ skrypt obejmujący zagadnienia będące przedmiotem szkolenia, teczka, notatnik i długopis
Liczba sztuk na osobę: 1 zestaw tj.:
- podręcznik/skrypt obejmujący zagadnienia będące przedmiotem zamówienia,
- teczka z gumką, wymiarze i formacie mieszczącym materiały szkoleniowe
- notatnik/ zeszyt w formacie A4
- długopis (kolor: niebieski)

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia będą realizowane przeciętnie od 2 do 8 godzin dziennie co najmniej 2 razy w tygodniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Osoba prowadząca część teoretyczną szkolenia musi posiadać:
- przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone studia pierwszego stopnia/magisterskie/podyplomowe lub dyplom mistrza na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu oraz
- doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń obejmujących zagadnienia teoretyczne w obszarze będącym przedmiotem zamówienia: minimum 2 lata

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunki za spełnione, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
3. Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w przypadku podjęcia wątpliwości odnośnie prawdziwości złożonych oświadczeń i dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna Oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- najniższa cena: waga – 60 %
- doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie: waga – 40 %

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub Partnerem Projektu tj. Consulting-Med. Jacek Chmiel, ul. Warszawska 18a/6 35-205 Rzeszów, osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Partnera Projektu tj. Consulting-Med. Jacek Chmiel, ul. Warszawska 18a/6 35-205 Rzeszów
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania wyklucza się także Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu (określonych w części II niniejszego zapytania).

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z ubiegania się o udzielenie zamówienia, uważa się za odrzuconą.
W celu potwierdzenia, że podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Adres

Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 5

37-300 Leżajsk

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

172420855

Fax

172420855

NIP

8160001515

Tytuł projektu

Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Usługowo-Doradcza BHP „SARLEN” Krzysztof Wysocki ul. Jordana 2/11 Nowa Sarzyna, 37-310 Nowa Sarzyna
Data złożenia oferty 11.02.2019
Cena 3150,00 zł
Liczba wyświetleń: 104