Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji polegającej na remoncie i konserwacji budynku archikatedry

Data publikacji: 31.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2018

Numer ogłoszenia

1147004

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać, w postaci papierowej, do godz. 9.00, w dniu 08.11.2018 r., w siedzibie zamawiającego. Adres: 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 15/17 (kancelaria parafialna). Oferty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 11.3. Kancelaria parafialna czynna jest w godzinach podanych na stronie internetowej zamawiającego http://www.archikatedra.pl, a w dniu 08.11.2018 r., od godz. 8.00 do 9.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. Włodzimierz Kowalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 34 365 3638, 604147212, e-mail: archikatedra@archikatedra.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji polegającej na remoncie i konserwacji budynku archikatedry oraz przebudowie i konserwacji schodów zewnętrznych ze sceną i ustępami. Inwestycja jest współfinansowana w ramach projektu „Kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie Katedry Świętej Rodziny w Częstochowie i jej bezpośredniego otoczenia w celu zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i szerszego udostępnienia zabytku dla mieszkańców, pielgrzymów i turystów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie/Poddziałanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe / 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs. Adres inwestycji: 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 18. Oznaczenie działki: działka nr 77, obręb nr 148, jednostka ewidencyjna Częstochowa. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/11.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie sprawnego przebiegu i zakończenia inwestycji poprzez kompleksowy nadzór nad robotami budowlanymi i kompleksowe wykonanie wszystkich innych czynności do wykonania których zobowiązany jest inwestor w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji polegającej na remoncie i konserwacji budynku archikatedry oraz przebudowie i konserwacji schodów zewnętrznych ze sceną i ustępami. Inwestycja jest współfinansowana w ramach projektu „Kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie Katedry Świętej Rodziny w Częstochowie i jej bezpośredniego otoczenia w celu zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i szerszego udostępnienia zabytku dla mieszkańców, pielgrzymów i turystów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie/Poddziałanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe / 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs. Adres inwestycji: 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 18. Oznaczenie działki: działka nr 77, obręb nr 148, jednostka ewidencyjna Częstochowa. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/11. Zakres robót budowlanych określają, dołączone do zapytania ofertowego, przedmiary robót.
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego obejmuje:
1) Przeprowadzenie postępowania na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r., wydanych przez ministerstwo Rozwoju (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).
2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie o którym mowa w Art. 25, 26 i 27 ustawy „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332).
3) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego w zakresie o którym mowa w Art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332).
4) Występowanie, w imieniu zamawiającego, (inwestora) przed wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, organami administracji publicznej i urzędami, we wszystkich sprawach związanych z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem inwestycji oraz związane z tym doradztwo.
5) Wykonanie, stosownie do potrzeb, projektów budowlanych i wykonawczych, niezbędnych do zrealizowania inwestycji, których ewentualną konieczność wykonania, można będzie stwierdzić, dopiero w trakcie wykonywania robót, po dokonaniu stosownych odkrywek

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie wykonywania usługi 10.11.2018 r
Zakończenie wykonywania usługi 30.06.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku podmiotu zbiorowego (konsorcjum) stosowne wpisy, dotyczące wszystkich członków konsorcjum.
2) Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykonał, co najmniej, jedną, kompleksową usługę pełnienia funkcji inwestora zastępczego, dla robót budowlanych, dotyczących budynku wpisanego do rejestru zabytków, gdzie wartość robót budowlanych wynosiła, co najmniej, 4.000.000,00 (cztery miliony z) zł brutto (łącznie z podatkiem VAT) i usługa ta obejmowała, co najmniej, następujące czynności:
1) Przeprowadzenie postępowania na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych.
2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie o którym mowa w Art. 25, 26 i 27 ustawy „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332).
3) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego w zakresie o którym mowa w Art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332).
4) Występowanie, w imieniu zamawiającego, (inwestora) przed wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, organami administracji publicznej i urzędami, we wszystkich sprawach związanych z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem inwestycji oraz związane z tym doradztwo.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:
1) Dysponuje, co najmniej, jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jednocześnie spełnia wymagania określone w Art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) i będzie pełniła funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pełniła wcześniej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych, dotyczących, co najmniej, 5 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2) Dysponuje, co najmniej, jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która będzie pełniła funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
3) Dysponuje, co najmniej, jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
4) Dysponuje, co najmniej, jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru autorskiego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące zł).
Wadium należy wpłacić na konto bankowe zamawiającego podane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium jeżeli:
1) upłynie termin związania ofertą,
2) zawarta zostanie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia,
3) wykonawca nie złoży oferty lub ją wycofa przed terminem złożenia,
4) oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca warunków zapytania ofertowego,
5) zamawiający odstąpił od podpisania umowy,
Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca odmówi podpisania umowy, zgodnej ze złożoną ofertą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykaz obejmujący wykonane usług pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
3) Referencje, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań, dotyczących wykonania powyższych usług.
4) Następujące dokumenty, dotyczące osoby, wskazanej przez wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
a) uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;
c) oświadczenie ww. osoby o spełnieniu wymagań określonych w Art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) zawierające listę, co najmniej, 5 obiektów, wpisanych do rejestru zabytków, gdzie ww. osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych, dotyczących tych obiektów, wraz z informacjami niezbędnymi do weryfikacji oświadczenia.
5) Następujące dokumenty, dotyczące osoby, wskazanej przez wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
a) uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
6) Następujące dokumenty, dotyczące osoby, wskazanej przez wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
a) uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
7) Następujące dokumenty, dotyczące osoby, wskazanej przez wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego:
a) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów.
8) Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru sądowego. W przypadku podmiotu zbiorowego (konsorcjum) wpisy dotyczące wszystkich członków konsorcjum.
9) Dokument potwierdzający wpłatę wadium.
10) Stosowne upoważnienie, w przypadku ustanowienia pełnomocnika. Dla podmiotu zbiorowego (konsorcjum) ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkow

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) jest niekompletna lub nieczytelna w stopniu uniemożliwiającym porównanie ofert, w sposób nienaruszający zasady równego traktowania wykonawców;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5) nie zostało wpłacone wadium w wymaganym terminie.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi najniższa cena - waga 100%.
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród wszystkich, nieodrzuconych ofert.
Z zamawiającym, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór jest dołączony do zapytania ofertowego.
Zamawiający może odmówić podpisania umowy bez podania przyczyn.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców powiązanych z zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA ARCHIKATEDRALNA ŚWIĘTEJ RODZINY

Adres

Krakowska 15/17

42-200 Częstochowa

śląskie , Częstochowa

Numer telefonu

34 3653638

Fax

34 3653638

NIP

9490933843

Tytuł projektu

Kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie Katedry Świętej Rodziny w Częstochowie i jej bezpośredniego otoczenia w celu zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i szerszego udostępnienia zabytku dla mieszkańców, pielgrzymów i turystów

Numer projektu

RPSL.05.03.01-24-0591/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mariusz Błażewicz Pracownia Architektoniczna
42-200 Częstochowa, ul. Skłodowskiej-Curie 13/23 m 27
Oferta wpłynęła dnia 08.11.2018 r.
Cena netto: 319000,00 zł + podatek VAT (stawka 23%)
Liczba wyświetleń: 167