Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego

Data publikacji: 31.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2018

Numer ogłoszenia

1146798

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
2. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
3. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.
4. Termin składania ofert upływa 9 listopada 2018 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
5. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Sobol

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

326150978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wraz z transportem i wniesieniem do miejsca przechowywania sprzętu rehabilitacyjnego. Zakupione w ramach niniejszego zapytania sprzęty będą użytkowane przez osoby niepełnosprawne lub niesamodzielne, które ukończyły 60 rok życia. Każdy sprzęt powinien spełniać wymogi określone w prawie polskim i europejskim potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, znakami jakości, dopuszczeniami do użytkowania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie wypożyczalni w sprzęt rehabilitacyjny

Przedmiot zamówienia

Szczegóły dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku "Zaproszenie do złożenia ofert- dostawa sprzętu rehabilitacyjnego"

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33141710-0 - Kule
33141720-3 – Pomoce do chodzenia
33157810 - Urządzenia do terapii tlenowej
33192110-6 – Łóżko ortopedyczne
33193120-6 – Wózki inwalidzkie
39143112-4 - Materace

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 14 dni od zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien dysponować personelem o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu umożliwiającym przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać niezbędne zasoby techniczne umożliwiające realizację zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien posiadać niezbędne zasoby finansowe umożliwiające realizację zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
b) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
c) szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu,
d) warunki gwarancji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto każdego rodzaju sprzętu. W cenie jednostkowej powinien być zawarty należny podatek, koszty dostawy i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 615 09 78

Fax

32 615 09 83

NIP

6321775073

Tytuł projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-001H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: Fizjo Active Bartosz Latos
Adres: Marcina Bylicy 1/310, 32-300 Olkusz
Data wpływu: 8.11.2018 godz 9:43
Cena: 25975,00 zł
Liczba wyświetleń: 248