Strona główna
Logo unii europejskiej

,,Wykonanie usługi/umowy zlecenia indywidualnego doradztwa zawodowego”

Data publikacji: 31.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2018

Numer ogłoszenia

1146764

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać na adres: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola (osobiście, listownie) w terminie do dnia 08.11.2018 r. do godz. 11.00 z dopiskiem na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie):
Oferta:
,,Wykonanie usługi/umowy zlecenia indywidualnego doradztwa zawodowego”
(liczy się data i godzina wpływu)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Witold Smoczyk - Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 3343531

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla 140 uczestników Projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: tucholski Miejscowość: Tuchola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór doradców zawodowych dla 140 uczestników projektu: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestnika Projektu.
Etap I przedmiotu zamówienia:
Zadaniem Wykonawcy będzie wstępne spotkanie z doradcą edukacyjno – zawodowym 1 h zegarową na 1 uczestnika. Spotkanie to będzie miało na celu rozeznanie sytuacji i określenie preferencji edukacyjnych danej osoby. Ze spotkania zostanie sporządzona notatka zawierająca podstawę ustalenia (wiek, wykształcenie, zawód, status na rynku pracy, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, preferencje edukacyjne, wstępne wnioski na temat potencjalnych kierunków dalszego kształcenia). Notatka ta stanowić będzie podstawę do udzielenia indywidualnej porady edukacyjno-zawodowej.
W ramach Etapu I zamówienia, zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie, a następnie przesłanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego, wzoru arkuszu użytego podczas wywiadu, a następnie na jego podstawie przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem projektu.
Pierwsza część zakłada przeprowadzenie wywiadu: 1h pracy z doradcą zawodowym.
Przed przystąpieniem osoby do wywiadu, Wykonawca przekaże Uczestnikowi Projektu wstępne informacje dotyczące celu wsparcia, z prośbą o przygotowanie na potrzeby wywiadu i opracowania IPD informacji na temat dotychczas zdobytych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia, form wsparcia, z jakich w przeszłości korzystał Uczestnik. Zebrane informacje będą przydatne podczas wywiadu, mającego na celu poznanie przez doradcę uczestnika, tak, by móc w sposób kompleksowy udzielić indywidualnej porady edukacyjno-zawodowej.
Etap II przedmiotu zamówienia:
W ramach II etapu zamówienia Wykonawca odbędzie drugie spotkanie z uczestnikiem i udzielenie indywidualnej porady edukacyjno – zawodowej - średnio 2 h zegar./1 na uczestnika.
W wyniku spotkania będzie miała miejsce:
- pogłębiona analiza doświadczenia zawodowego, kompetencji, kwalifikacji, aktywności edukacyjnej w obszarze kształcenia formalnego i pozaformalnego, zainteresowań, uzdolnień, motywacji i predyspozycji danej osoby,
- wypracowanie w formie pisemnej Indywidualnego Planu Działania uwzględniającego możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji wraz z potencjalnymi źródłami finansowania, w tym przedstawienie uczestnikowi przynajmniej 2 ofert kształcenia w formie pozaszkolnej z obszaru danego podregionu, zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestnika i zapotrzebowania rynku pracy (zostanie zapewniony uczestnikowi wybór propozycji, przy czym uczestnik będzie mógł wybrać jedną ofertę kształcenia realizowaną w ramach projektu).
Uczestnik/czka będzie miał/a możliwość kontaktu z Zamawiającym również w formie elektronicznej.(e-mail).
Przed wypracowaniem indywidualnego planu działania Wykonawca przeanalizuje informacje o ofercie edukacyjnej w formach pozaszkolnych dostępnej na obszarze podregionu świeckiego z punktu widzenia preferencji edukacyjnych, wstępnych wniosków na temat potencjalnych dalszych kierunków kształcenia czy pogłębionej analizy danej dotyczącej osoby. Zebrane oferty edukacyjne zostaną zweryfikowane przez Wykonawcę przed przedstawieniem ich uczestnikowi pod względem ich dostosowania do potrzeb lokalnych i regionalnych rynku pracy (np. zapotrzebowanie na określone kompetencje/kwalifikacje wynikające z analiz rynku pracy, badań pracodawców, opinii danej organizacji branżowej czy samorządu gospodarczego).
Wykonawca, poprzez dobór odpowiednich narzędzi, zadba o potrzeby osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiety i osoby niepełnosprawne, uwzględniając ich oczekiwania i możliwości odnośnie dalszej ścieżki aktywizacji zawodowej.
Łącznie za I i II etap: 3 godziny doradztwa za 1 uczestnika (1 godzina=60 minut)

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2018 r., przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Z wybranymi doradcami zawodowymi zostanie zawarta umowa cywilno-prawna na zasadach umowy – zlecenia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby doradca zawodowy posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie pozwalające zrealizować przedmiot zamówienia tj. posiadać:
- wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa zawodowego albo wykształcenie wyższe na innym kierunku studiów niż doradztwo zawodowe oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,
- minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego z osobami dorosłymi.
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów tj. na podstawie:
1) opisu dokumentującego doświadczenie zawodowe doradcy zawodowego np.: CV
2) kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę dyplomu ukończenia szkoły wyższej/studiów podyplomowych/licencji doradcy zawodowego

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby doradca zawodowy posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie pozwalające zrealizować przedmiot zamówienia tj. posiadać:
- wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa zawodowego albo wykształcenie wyższe na innym kierunku studiów niż doradztwo zawodowe oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,
- minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego z osobami dorosłymi.
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów tj. na podstawie:
1) opisu dokumentującego doświadczenie zawodowe doradcy zawodowego np.: CV
2) kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę dyplomu ukończenia szkoły wyższej/studiów podyplomowych/licencji doradcy zawodowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający/Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany umowy jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy oraz konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający/Zleceniodawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy opracowany wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2) opis dokumentujący doświadczenie zawodowe doradcy zawodowego np. CV
3) kserokopię potwierdzoną za zgodność przez Wykonawcę dyplomu ukończenia szkoły wyższej/studiów podyplomowych/licencji doradcy zawodowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
OPIS KTYTERIÓW OCENY ZNACZENIE
A. Cena 70%
B. Gotowość świadczenia indywidualnego doradztwa (termin przystąpienia do świadczenia usługi) 30%
A/ Kryterium: cena (stawka kosztów całkowitych brutto za godzinę doradztwa zawodowego)
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
Cena oferowana najniższa
A = --------------------------------------------- x 100 pkt x 70%
Cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
B/ Kryterium: Gotowość świadczenia indywidualnego doradztwa (termin przystąpienia do świadczenia usługi)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium gotowość świadczenia indywidualnego doradztwa wynosi 30
Zamawiający przyzna następującą ilość punktów w zależności od zaproponowanego w ofercie terminu w zakresie gotowości świadczenia indywidualnego doradztwa na rzecz uczestników projektu:
- 1 dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 30 pkt,
- 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 20 pkt,
- 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 10 pkt,
- powyżej 3 dni (maksymalnie do 4 dni) od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 0 pkt.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór:
P (punkty) = A+B
4. W związku z tym, iż celem zapytania ofertowego jest wybór doradców zawodowych dla 140 uczestników projektu, Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty spośród ofert, które pierwsze w kolejności otrzymały największą ilość punktów do wyczerpania limitu 140 uczestników projektu
5. W przypadku, gdy limit 140 uczestników byłby wyczerpany Zamawiający zastrzega sobie, że umowa z ostatnim wybranym Wykonawcą może zostać zawarta na pozostałą ilość uczestników, która może nie być tożsama z ofertą Wykonawcy.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT TUCHOLSKI

Adres

Pocztowa 7

89-500 Tuchola

kujawsko-pomorskie , tucholski

Numer telefonu

(52) 5590700

Fax

(52) 5590701

NIP

5611327276

Tytuł projektu

Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim

Numer projektu

RPKP.10.04.02-04-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:
1. Oferta nr 4
Damian Vogt
Stawka kosztów całkowitych brutto za godzinę: 37,60 zł
Gotowość świadczenia indywidualnego doradztwa : 1 dzień
Data wpłynięcia oferty: 06.11.2018 r.
2. Oferta nr 9
Anna Grzeca
Stawka kosztów całkowitych brutto za godzinę: 56,00 zł
Gotowość świadczenia indywidualnego doradztwa : 1 dzień
Data wpłynięcia oferty: 07.11.2018 r.
3. Oferta nr 11
Katarzyna Szynwelska
Stawka kosztów całkowitych brutto za godzinę: 60,00 zł
Gotowość świadczenia indywidualnego doradztwa : 1 dzień
Data wpłynięcia oferty: 08.11.2018 r. godz. 08:51
4. Oferta nr 7
Maciej Kozłowski
Stawka kosztów całkowitych brutto za godzinę: 70,00 zł
Gotowość świadczenia indywidualnego doradztwa : 1 dzień
Data wpłynięcia oferty: 07.11.2018 r.
Wykonawcy spełnili wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu ww. oferty otrzymały największą ilość punktów.
Liczba wyświetleń: 527