Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/EUPHORA/1.2.2/2018

Data publikacji: 05.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1146724

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 04.12.2018 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia - dodano pytania i odpowiedzi do zapytania

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
- osobiście i/lub
- za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Zamawiającego i/lub
- pocztą elektroniczną na adres biuro@euphora.pl z kopią do p.zabek@euphora.pl

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania
na adres mailowy wskazany powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@euphora.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Ząbek adres e-mail: p.zabek@euphora.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 530 458 496

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją.pdf"
Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie komputerowe do koordynacji działu laboratorium, produkcji i kontroli jakości. Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności:
- planowanie produkcji
- zarządzanie magazynami (surowców, produktów, laboratorium, kwarantanny etc.)
- tworzenie i zarządzanie technologiami
- ewidencja czynności bezpośrednio na produkcji (np. z wykorzystaniem paneli dotykowych lub urządzeń mobilnych)
- możliwość ewidencji i kontroli zasobów produkcyjnych
- rozliczanie produkcji
- pełna identyfikowalność partii produkcyjnej (śledzenie partii – traceability)
- kontrola jakości
- zarządzanie terminami przydatności
- generowanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (bezpośrednio z poziomu systemu)
- obieg dokumentów
- możliwość generowania Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (dla Safety Assesora) bezpośrednio w systemie
- Usprawnienie laboratorium przy ewidencji i pobieraniu próbek: odważanie, etykietowanie próbki, oraz jej automatyczny rozchód z magazynu,
- Kontrola poszczególnych etapów zwalniania do dalszej produkcji wykonanego półproduktu – wsadu (masy) oraz surowców
- Potwierdzenie i kontrola wykonanego wsadu
- Kontrola zleceń produkcyjnych,
- ewidencja pobranych próbek,
- potwierdzenie wyznaczonej daty ważności, lub nadanie nowej,
- ewidencja w formie opisu, lub słownikowej informacji na temat kontroli
- zwalnianie - dopuszczenie do dalszej produkcji
- Ewidencja surowców/produktów w kwarantannie

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: myślenicki Miejscowość: Jawornik 510, 32-400 Myślenice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania komputerowego do koordynacji działu laboratorium, produkcji i kontroli jakości wraz z wszelkimi usługami dotyczącymi analizy przedwdrożeniowej.. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Euphora Grzegorz Wnęk spółka jawna”, na realizację którego Zamawiający pozyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie komputerowe do koordynacji działu laboratorium, produkcji i kontroli jakości posiadające następujące funkcjonalności :
- planowanie produkcji
- zarządzanie magazynami (surowców, produktów, laboratorium, kwarantanny etc.)
- tworzenie i zarządzanie technologiami
- ewidencja czynności bezpośrednio na produkcji (np. z wykorzystaniem paneli dotykowych lub urządzeń mobilnych)
- możliwość ewidencji i kontroli zasobów produkcyjnych
- rozliczanie produkcji
- pełna identyfikowalność partii produkcyjnej (śledzenie partii – traceability)
- kontrola jakości
- zarządzanie terminami przydatności
- generowanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (bezpośrednio z poziomu systemu)
- obieg dokumentów
- możliwość generowania Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (dla Safety Assesora) bezpośrednio w systemie
- Usprawnienie laboratorium przy ewidencji i pobieraniu próbek: odważanie, etykietowanie próbki, oraz jej automatyczny rozchód z magazynu,
- Kontrola poszczególnych etapów zwalniania do dalszej produkcji wykonanego półproduktu – wsadu (masy) oraz surowców
- Potwierdzenie i kontrola wykonanego wsadu
- Kontrola zleceń produkcyjnych,
- ewidencja pobranych próbek,
- potwierdzenie wyznaczonej daty ważności, lub nadanie nowej,
- ewidencja w formie opisu, lub słownikowej informacji na temat kontroli
- zwalnianie - dopuszczenie do dalszej produkcji
- Ewidencja surowców/produktów w kwarantannie.

Kod CPV

48100000-9

Nazwa kodu CPV

Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia to 30.10.2019
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Cena przedmiotu zapytania - cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania koszty zakupu, uruchomienia,szkoleń oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.)oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail
- termin realizacji
- okres gwarancji dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt 3.2 załącznik "Zapytanie ofertowe wraz ze
specyfikacją przedmiotu zamówienia" będącej przedmiotem zamówienia
- kosztorys ofertowy ze wskazaną specyfikacją (parametrami)
- cenę netto i brutto dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt 3.2 załącznika będącej przedmiotem zamówienia oraz cenę netto i brutto łącznie na wszystkie pozycje wymienione w pkt 3.2
- warunki i termin płatności
- datę sporządzenia oferty
- datę ważności oferty
- pieczęć i podpis oferenta

Oferta musi być ważna co najmniej do 31.05.2019 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość oferentów(konsorcja).

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje będące przedmiotem zamówienia wymienione w pkt 3.2. załącznika "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia", tak więc Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą jedną, kilka lub wszystkie pozycje sprzętowe wskazanie w pkt 3.2. załącznika "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu
zamówienia".

Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z
przyczyn formalnych.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego (szczegóły w
załączniku pn. „Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia” w pkt 8.8.)

Warunki zmiany umowy

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( w poniższym rozumieniu) wg załączonego wzoru ("Zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf").
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu powyższym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym, a jego oferta zostaje odrzucona.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum we własnym zakresie zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.

2. Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu.

Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO są w punkcie 3.5.2 w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia "

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto 50 %
50 punktów

Punkty za kryterium zostaną przyznane według wzoru:

Przyznane punkty =

najniższa zaoferowana cena oferty netto
-------------------------------------------------------------------- x 50 (waga kryterium)
cena ocenianej oferty netto

Doświadczenie w zakresie prac wdrożeniowych związanych z oferowanym oprogramowaniem u klientów z branży kosmetycznej maksymalnie 30%
30 punktów

- Doświadczenie do 2 lat – 0 pkt
- Doświadczenie powyżej 2 lat do 4 lat – 15 pkt
- Doświadczenie powyżej 4 lat – 30 pkt

Doświadczenie w realizacji projektu związanego z narzędziami informatycznymi finansowanego
z środków krajowych oraz Funduszy Europejskich – maksymalnie 20%
20 punktów

- Doświadczenie do 2 lat – 0 pkt
- Doświadczenie powyżej 2 lat do 4 lat – 15 pkt
- Doświadczenie powyżej 4 lat – 20 pkt

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie wyliczona liczba przyznanych punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematyki. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Orszańska 43

30-698 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

516142188

NIP

6792992628

Tytuł projektu

Rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Euphora Grzegorz Wnęk spółka jawna

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0024/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 346