Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka w specjalności logistyka w biznesie - studia stacjonarne I stopnia

Data publikacji: 30.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2018

Numer ogłoszenia

1146504

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.11.2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od pon. – pt. w godzinach 08.00–16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe wytyczne sposobu składania ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Tyszkiewicz- Staniowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

322959397

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka w specjalności logistyka w biznesie - studia stacjonarne I stopnia w ramach projektu pt.: „Dualny program kształcenia na kierunku Logistyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka w specjalności logistyka w biznesie - studia stacjonarne I stopnia w ramach projektu pt.: „Dualny program kształcenia na kierunku Logistyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie 1. Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Język angielski w logistyce” w formule 240 godzin dydaktycznych ćwiczeń w semestrach od I do VI (40h w semestrze)
Zadanie 2. Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Zastosowanie matematyki w logistyce” w formule 20 godzin dydaktycznych wykładów w I semestrze
Zadanie 3. Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Zastosowanie matematyki w logistyce” w formule 24 godzin dydaktycznych ćwiczeń w I semestrze
Zadanie 4. Przygotowanie programu autorskiego oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Zarządzanie jakością w logistyce” w formule 8 godzin ćwiczeń w I semestrze

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Zadanie 1: listopad 2018 r. – czerwiec 2021 r. (6 semestrów)
Zadania 2 -4: listopad 2018 r. – luty 2019 r.(1 semestr)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, spełniające następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia (dotyczy Wykonawcy lub osoby, którą Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia):


W zakresie Zadania 1:
- posiadający tytuł co najmniej magistra,
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć lub szkoleń,
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
W zakresie zadania 2:
- posiadający tytuł co najmniej doktora
- posiadający co najmniej 3-letni staż dydaktyczny w obszarze zgodnym z tematyka zajęć,
- posiadający co najmniej 2 publikacje z zakresu tematyki zajęć

W zakresie zadania 3 i 4:
- posiadający tytuł co najmniej magistra
- posiadający co najmniej 3-letni staż dydaktyczny w obszarze zgodnym z tematyka zajęć,
- preferowane osoby z doświadczeniem praktycznym w branży logistycznej.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, spełniające warunki uczestnictwa w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, spełniające następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:

Znajdują się w sytuacja ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – dotyczy Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie Postępowania do:
• zmiany lub odwołania postępowania,
• zmiany lub odwołania warunków postępowania,
• zmiany treści Ogłoszenia i/lub zapytania ofertowego,
• unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób dedykowanych do realizacji zamówienia, na etapie realizacji umowy, o ile Wykonawca przedstawi osoby, które spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
4. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości zamówienia. Powodem mogą być wprowadzone zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu.
6. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
7. Zamawiający oświadcza, iż usługi objęte zapytaniem są realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i są usługami kształcenia zawodowego finansowanymi w minimum 70% ze środków publicznych w myśl ustawy o finansach publicznych.
8. Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia.
9. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
10. Wykonawca zapewni przestrzeganie polityki równych szans, w szczególności stosowanie języka równościowego oraz uwzględnienie kwestii równości szans podczas realizacji warsztatów/szkoleń.
11. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia złożenia oferty.
13. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oświadcza, jest administratorem danych osobowych zawartych w ofercie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz spełnia warunki , o których mowa w art. 6 ust.1 w/w rozporządzenia. Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w szczególności wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu.
14. W zakresie danych osobowych, które Wykonawca poweźmie od Zamawiającego w wypadku wykonywania umowy zawartej na skutek złożenia oferty – prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
15. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszej zapytaniu ofertowym, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do wiadomości publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
16. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu, każdy z nich powinien przedłożyć wraz z Ofertą następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU035/2018.
2. Wzór CV –Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU035/2018.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU035/2018.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU035/2018.
5. Istotne postanowienia umowne - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU035/2018.
6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU035/2018.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem „spełnienia” lub „nie spełnienia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
W przypadku zadania 1 oraz zadania 2:
1. Kryterium cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia ćwiczeń/wykładu - max 100 pkt. (waga 100%);
Kryterium cena, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 100 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenionej.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena = liczba uzyskanych punktów.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W przypadku zadania 3 oraz zadania 4:
1. Kryterium cena brutto za 1 godzinę – max 75 pkt. (waga 75%);
Kryterium cena, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 75 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenionej.

2. Kryterium jakościowe dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego w branży logistycznej – max 25 pkt. (waga 25%)
Wartość punktowa przyznawana według zasady:
• Brak doświadczenia zawodowego w branży logistycznej – 0 pkt.
• Doświadczenie zawodowe w branży logistycznej poniżej 3 lat – 10 pkt.
• Doświadczenie zawodowe w branży logistycznej pomiędzy 3-5 lat – 15 pkt.
• Doświadczenie zawodowe w branży logistycznej powyżej 5 lat – 25 pkt.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena + Y pkt. Kryterium jakościowe doświadczenie zawodowe w branży logistycznej = liczba uzyskanych punktów.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Łączna suma punktów otrzymana przez Wykonawcę stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za kryterium „Cena” i kryterium jakościowe „doświadczenie zawodowe w branży logistycznej”.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) Posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU035/2018. Brak złożenia wyżej wymienionego załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Dualny program kształcenia na kierunku Logistyka

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-DU35/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano Wykonawcę jedynie do realizacji Zadania 4. Przygotowanie programu autorskiego oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Zarządzanie jakością w logistyce” w formule 8 godzin ćwiczeń w I semestrze
Wykonawca: Izabela Marcinkowska-Kliś, 40-464 Katowice, ul. Miła 36/1
Data wpływu oferty: 7.11.2018r.
Cena za 1 godzinę dydaktyczną (brutto) = 120 zł.
Liczba wyświetleń: 238