Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa separatora

Data publikacji: 30.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1146485

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany wprowadzone w dniu 26.11.2018r.
Zmodyfikowano załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - wprowadzono możliwość określenia przez oferenta terminu realizacji zamówienia.
Załączono wersję anglojęzyczną zapytania ofertowego oraz załączników.
Ze względu na wprowadzone zmiany Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 07.12.2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, napisanej pismem komputerowym
2. Oferty należy składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty/kuriera lub osobiście na adres siedziby Spółki: ul. Akacjowa 1, Głogowo, 87-123 Dobrzejewice, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń. Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące sformułowanie: ”OFERTA SEPARATOR”. Oferty można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poir@wwekochem.com – w tytule maila proszę wpisać „OFERTA SEPARATOR”.
3. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (wraz z niezbędnymi załącznikami) do końca dnia 07.12.2018r.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Dopuszcza się możliwość złożenia tylko jednej oferty przez Oferenta.
6. Oferty złożone w innej formie niż zostało to określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, jak również te, które wpłyną/zostaną złożone po wyznaczonej dacie, nie będą rozpatrywane.
7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być złożone w następującej kolejności:
1) Pismo przewodnie,
2) Formularz ofertowy,
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
4) Zaparafowane zapytanie ofertowe.
8. Dokumenty muszą być opatrzone pieczęcią firmową, pieczęcią imienną osoby upoważnionej do składania oferty (chyba, że taka nie jest stosowana) oraz podpisane, w tym na każdej stronie zaparafowane.
9. Wycofanie i zmiana oferty przez Oferenta:
a. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o jej wycofaniu przed końcem terminu składania ofert.
b. Oferent nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert ostatecznych.
c. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM, BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM DO OGŁOSZENIA.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poir@wwekochem.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Wróblewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 505954100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i dostawie separatora, który jest jednym z elementów budowy kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej TPE. W skład linii produkcyjnej TPE oprócz separatora wchodzić będą następujące urządzenia i maszyny:
• Silosy magazynowe po 63m3 - 2 szt.,
• Compounder - 1 szt.,
• Układ dozowania surowców do dozowników grawimetrycznych (tzw. grawimetria) – 1 szt.,
• Linia mieszalnik typu kneader + krótka wytłaczarka – 1 szt.,
• Młyn do tworzyw – 1 szt.,
• Wózek widłowy – 1 szt.
Separator będzie niezbędnym elementem linii produkcyjnej mieszanek TPE, wytwarzanych częściowo z recyklatu. Separator optyczny, przeznaczony będzie do sortowania granulatów i przemiałów tworzyw sztucznych pod względem koloru.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński Miejscowość: Głogowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Dostawcy separatora. Maszyna ta jest jednym z elementów budowy kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej TPE.
Zakup i dostawa separatora realizowane będą w ramach projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R nad elastomerami termoplastycznymi o obniżonej toksyczności – innowacja o dużym potencjale eksportowym”, Zadanie nr 3 – Budowa kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej elastomerów termoplastycznych.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i dostawie separatora, który jest jednym z elementów budowy kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej TPE. W skład linii produkcyjnej TPE oprócz separatora wchodzić będą następujące urządzenia i maszyny:
• Silosy magazynowe po 63m3 - 2 szt.,
• Compounder - 1 szt.,
• Układ dozowania surowców do dozowników grawimetrycznych (tzw. grawimetria) – 1 szt.,
• Linia mieszalnik typu kneader + krótka wytłaczarka – 1 szt.,
• Młyn do tworzyw – 1 szt.,
• Wózek widłowy – 1 szt.,
Separator będzie niezbędnym elementem linii produkcyjnej mieszanek TPE, wytwarzanych częściowo z recyklatu. Separator optyczny, przeznaczony będzie do sortowania granulatów i przemiałów tworzyw sztucznych pod względem koloru.

Specyfikacja techniczna separatora:
- wydajność od 1500 kg/h do 3500 kg/h (w zależności od surowca),
- co najmniej 5 rynien,
- od 8 do 10 kamer CCD,
- oświetlenie obszaru roboczego w technologii LED,
- wyposażony w graficzny panel sterowania separatorem,
- wyposażony w pneumatyczny system sortowania, zasilany sprężonym powietrzem,
- pneumatyczny system zasilania rynien i odbiór granulatu lub przemiału dostosowany do big-bagów.

UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM, BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM DO OGŁOSZENIA.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy z wybranym Dostawcą nie później niż 31.01.2019r.
Czas realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 13 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą mogły dotyczyć tylko i wyłącznie zmian wynikających z następujących powodów oraz w poniższym zakresie:
a) Opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem Siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie lub uniemożliwiają wykonanie innych zapisów Umowy.
b) Przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie Umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe;
c) Zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień podpisanej Umowy o Dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu zamówienia;
d) Otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany mających wpływ na przedmiot zamówienia.
e) Zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania Umowy;

Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony Umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania Umowy w przypadku jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Instytucję Organizującą Konkurs.
Istotne zmiany zapisów warunków Umowy w porównaniu do zapytania ofertowego będą mogły być dokonane pod warunkiem spełnienia warunków rozdziału 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Pismo przewodnie,
2) Formularz ofertowy,
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
4) Zaparafowane zapytanie ofertowe.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium wyboru będzie stanowiła:
a) Cena (C): 60% w skali 100 pkt (60pkt),
b) Gwarancja w pełnych latach (G): 20% w skali 100 pkt (20pkt),
c) Czas naprawy w ramach Serwisu gwarancyjnego (S): 20% w skali 100 pkt (20pkt)

a.1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C):
Zasady oceny kryterium „Cena” (C).
W tym kryterium liczba punktów będzie liczona według poniższego działania:
C = (CMin/CW) x 60
gdzie:
- C - liczba punktów, jakie otrzyma oferta Wykonawcy za kryterium „Cena”
- CMIN - najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
- CW - cena oferty danego Wykonawcy
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów.
Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

a.2. Zasady oceny kryterium „Gwarancja w pełnych latach” (G)
Zasady oceny kryterium „Gwarancja w pełnych latach” (Ga).
Pełne lata będą liczone od podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego.
Punkty przyznawane za to kryterium będą liczone według następującej formuły:
- 1 pełny rok – 5 pkt,
- 2 pełne lata – 10 pkt.,
- 3 pełne lata – 15 pkt.,
- 4 pełne lata i więcej– 20 pkt.
W powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
W przypadku niewypełnienia przez Oferenta w formularzu ofertowym pola określającego termin gwarancji, będzie to równoznaczne z udzieleniem „Gwarancji w pełnych latach” na 1 rok.

a.3. Zasada oceny kryterium „Czas naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego” (S)
a.3. Zasada oceny kryterium „Czas naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego” (S)
Przez „Czas naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego”, Zamawiający rozumie okres, od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego, do momentu usunięcia usterki w urządzeniu i przywrócenia jego pełnej sprawności techniczno-użytkowej.
- do 24 h włącznie (w dni robocze) – 20 pkt.,
- od 25 h do 48 h (w dni robocze) – 10 pkt.,
- od 49 do 72 h (w dni robocze) - 3 pkt.
W powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
W przypadku niewypełnienia przez Oferenta w formularzu ofertowym pola określającego czas naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego, będzie to równoznaczne z czasem naprawy do 72 h.

Podsumowanie do kryteriów oceny ofert:
a. Punkty (P) otrzymane przez ofertę zostaną przeliczone zgodnie z poniższą zasadą: Łączna ocena uzyskana przez ofertę P= C+G+S
b. Suma ocen punktowych uzyskanych przez ofertę w wyżej wymienionych kryteriach stanowi końcową liczbę punktów uzyskanych przez ofertę. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
c. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi).
d. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna tą, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym (w tym też formalnym) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane powyżej kryterium wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, o ile przedstawiona cena nie jest rażąco niską ceną, o czym mowa w podpunkcie a.1. niniejszego zapytania.
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w toku dokonywania oceny złożonych przez nich ofert, do możliwości żądania udzielenia przez Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz dodatkowych dokumentów związanych z ofertą.

UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM DO OFERTY.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy NIE są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WW EKOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Akacjowa 1

87-123 Głogowo

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

56 6742005

NIP

8792666918

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R nad elastomerami termoplastycznymi o obniżonej toksyczności – innowacja o dużym potencjale eksportowym

Numer projektu

POIR.03.02.01-04-0013/15-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WW Ekochem informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia została wyłoniona firma:
JAIHO MACHINERY CO. LTD (JAIHO GROUP)
RM 3-11, No 672 Yongfeng West Road
NINGBO
315000 China
Liczba wyświetleń: 283