Strona główna
Logo unii europejskiej

Stanowisko badawcze do blendingu antyzbrylaczy

Data publikacji: 31.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1146469

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 07.12. 2018 do godziny 16:00

Miejsce i sposób składania ofert

W związku z regulacjami wewnętrznymi ORLEN Południe S.A., dla celu złożenia oferty Oferent musi wykorzystać platformę zakupową PKN ORLEN S.A. – CONNECT.

Przedmiotowe postępowanie zakupowe znajduje się pod numerem: OPD/2/000558/18

W celu umożliwienia złożenia oferty, dla Usługodawców, którzy nie są jeszcze zarejestrowani na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT, konieczne jest założenie konta zgodnie z informacjami wymaganymi na stronie Rejestrującej firmę na Platformie Zakupowej PKN ORLEN S.A. - Connect (link: https://connect.orlen.pl/app/register/start).

Platforma jest dostępna dla wszystkich podmiotów chcących brać udział w niniejszym postępowaniu.

Wyłącznie oferty złożone za pomocą platformy zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT będą uważane za poprawnie złożone i będą podlegały ocenie. Oferty dostarczone inną drogą nie będą brane pod uwagę

Każdy Usługodawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać:

a) Część formalną i techniczną
Oferta formalna i techniczna powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdziale VII Zapytania Ofertowego

b) Część handlową
Przedstawiona oferta handlowa powinna zawierać:
Cenę ryczałtową wyrażoną w złotych netto.
Termin płatności (wymagane minimum 30 dni po dacie sprzedaży).
Informację o gwarancji.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018 o godz. 16.00 (CEST)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Forc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48665883160

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ORLEN Południe S.A zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na:
- sporządzenie projektu stanowiska do blendingu antyzbrylaczy, w tym dokumentacji technicznej,
- materiały niezbędne do przygotowania miejsca pod stanowisko badawcze,
- zakup urządzeń i aparatury niezbędnej do budowy i przeprowadzenia badań na stanowisku badawczym blendingu,
- usługę montażu stanowiska badawczego blendingu wraz ze szkoleniem i rozruchem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: Jedlicze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest przeprowadzeniem prac rozwojowych związanych z demonstracją stanowiska
do blendingu antyzbrylaczy w symulowanych warunkach operacyjnych, w ramach realizacji przez ORLEN
Południe S.A. projektu pn. „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych”.

Przedmiot zamówienia

ORLEN Południe S.A zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na:
- sporządzenie projektu stanowiska do blendingu antyzbrylaczy, w tym dokumentacji technicznej,
- materiały niezbędne do przygotowania miejsca pod stanowisko badawcze,
- zakup urządzeń i aparatury niezbędnej do budowy i przeprowadzenia badań na stanowisku badawczym blendingu,
- usługę montażu stanowiska badawczego blendingu wraz ze szkoleniem i rozruchem.Kluczowymi elementami instalacji blendingu antyzbrylaczy biodegradowalnych powinny być:

1) Mieszalnik magazynowy o pojemności roboczej 100 dm3 (1 szt.), wyposażony w następujące elementy:
a. Dennice górną
b. Dennicę dolną stożkową
c. Płaszcz grzewczy z izolacją
d. Klapę załadowczą wraz zaworem klapowym
e. Wziernik ze skrobakiem i lampką
f. Króćce technologiczne w tym króciec spustowy połączony z pompa opróżniającą
g. Zbiornik umieszczony na czujnikach tensometrycznych
h. Mieszadło wolnoobrotowe ramowe ze skrobakami teflonowymi
i. Zawór oddechowy
j. Czujnik poziomu

2) System sterowania – Mieszalnik V=100 dm3
a. Funkcje systemu:
i. Włącz/wyłącz mieszadło
ii. Regulacja obrotów
iii. Wyświetlacz temperatury wraz z termostatem i możliwością nastaw
iv. Włącz /wyłącz pompę opróżniania
v. Wyświetlacz połączony z czujnikami tensometrycznymi
vi. Wyłącznik bezpieczeństwa

3) Mieszalnik technologiczny o pojemności roboczej V=500 dm3 (1 szt.), wyposażony w następujące elementy:
a. Dennice górną
b. Dennicę dolna stożkową
c. Płaszcz grzewczy z izolacją
d. Klapę załadowczą wraz zaworem klapowym
e. Wziernik ze skrobakiem i lampką
f. Króćce technologiczne, w tym króciec spustowy połączony z pompa opróżniającą
g. Zbiornik posadowiony na ramie wyposażonej w podnośnik pokrywy (górna pokrywa na złączu kołnierzowym podnoszona do góry zespołem mechanicznym)
h. Mieszadło wolnoobrotowe ramowe ze skrobakami teflonowymi
i. Zawór oddechowy
j. Czujnik poziomu

4) System sterowania – Mieszalnik V=500 dm3
a. Funkcje systemu:
i. Włącz/wyłącz mieszadło
ii. Regulacja obrotów
iii. Wyświetlacz temperatury wraz z termostatem i możliwością nastaw
iv. Włącz /wyłącz pompę opróżniania
v. Wyłącznik bezpieczeństwa

5) Pompy
6) Orurowanie instalacji
7) Instalacja grzewcza wraz z wymiennikiem ciepła
8) Dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi załącznikami

Instalacja będzie zabudowana pod istniejącą wiatą (zadaszeniem).

Parametry produktu:
• Temp. krzepnięcia – max. + 70 st. C
• Gęstość w 70 st. C – max. 900,0 kg/m3
• Lepkość dynamiczna w 70 st. C – max. 40 mPa*s

Kod CPV

73120000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 30 tygodni od daty podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający wymaga :
1. Posiadania przez oferenta uprawnień niezbędnych do wykonywania czynności stanowiących przedmiot oferty lub oświadczenia o korzystaniu z usług podwykonawców, posiadających niezbędne uprawnienia wraz z przedstawieniem wykazu podwykonawców.
2. Aby pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie pozostawali z PKN ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN oraz jego członkami władz i pracownikami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności procesu wyboru dostawcy w ramach prowadzonego postępowania zakupowego.
3. Aby pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie pozostawali z innymi podmiotami, co do których posiadją wiedzę, że występują one jako uczestnicy postępowania zakupowego, w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby wpływać w sposób niekorzystny dla PKN ORLEN S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN na wybór danej oferty zgłoszonej w ramach postępowania zakupowego.
4. Aby Oferent był uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i nie podlegam żadnym sankcjom gospodarczym obowiązującym w Polsce lub Unii Europejskiej.
5. Aby Oferent zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego, przyjął je bez zastrzeżeń oraz uznał się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
6. Aby Oferent potwierdził gotowości realizacji umowy w oparciu o załączony wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6. W przypadku uwag do treści przekazanego wzoru Umowy, Oferenci zobowiązani są o ich przesłania razem z wiążącą ofertą. W przypadku braku uwag, ORLEN Południe S.A. założy, że Oferent akceptuje treść umowy.
7. Aby Oferent potwierdził, że zapoznał się i zaakceptował zasady obowiązujące w załączonym dokumencie: „Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN” stanowiącym Załącznik nr 7.
8. Aby Oferent przedstawił stosowne pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składają inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta).
Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził spełnienie w/w wymagań poprzez akceptację oświadczeń na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT lub dołączyłdo oferty dodatkowe oświadczenia lub dokumenty.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiajacy wymaga:
1. Posiadania przez oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził spełnienie w/w wymagań poprzez akceptację oświadczeń na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT lub dołączyłdo oferty dodatkowe oświadczenia lub dokumenty.

Potencjał techniczny

Zawawiający wymaga:
1. Posiadania przez Oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Przedstawienie 3 referencji z ostatnich 36 miesięcy z zadań o podobnym charakterze. Jako podobny charakter Zamawiający rozumie minimum 3 projekty z zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia rozumianego jako łączne spełnienie niżej wymienionych wymagań:
- sporządzenie projektu instalacji przemysłowej dla przemysłu chemicznego, w tym dokumentacji technicznej
- usługę montażu instalacji przemysłowych wraz ze szkoleniem i rozruchem.

Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził spełnienie w/w wymagań poprzez akceptację oświadczeń na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT lub dołączyłdo oferty dodatkowe oświadczenia lub dokumenty

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zawawiający wymaga:
1. Posiadanie przez Oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Aby Oferent przyjął na siebie pełną odpowiedzialność za pracowników podwykonawcy – w przypadku ewentualnego podzlecania. Należy załączyć listę podwykonawców (wzór stanowi Załącznik nr 8) lub oświadczenie że oferent wykona całość prac siłami własnymi.

Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził spełnienie w/w wymagań poprzez akceptację oświadczeń na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT lub dołączyłdo oferty dodatkowe oświadczenia lub dokumenty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zawawiający wymaga:
1. Posiadanie przez oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Aby Oferent znajdował się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie prac będących przedmiotem oferty. Sytuacja finansowa Oferenta będzie analizowana na podstawie załączonych aktualnych danych rejestrowych firmy oraz bilansu oraz rachunku zysków i strat za lata 2016, 2017 oraz sprawozdania F01 za I i II kwartał 2018 (lub za okres funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku oferentów działających krócej).
3. Aby wobec Oferenta nie było prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
4. Aby wobec Oferenta nie toczyło się postępowanie egzekucyjne.
5. Aby Oferent nie był w sporze sądowym lub arbitrażowym z PKN ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN.
6. Aby Oferent nie zalegał z płatnościami należności publiczno-prawnych (podatki i opłaty) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Aby Oferent posiadał obowiązującą polisę ubezpieczenia OC na kwotę minimum 1 mln PLN bądź załączył oświadczenie o gotowości zawarcia polisy na wymaganą kwotę w przypadku wyboru oferty Oferenta.

Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził spełnienie w/w wymagań poprzez akceptację oświadczeń na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT lub dołączyłdo oferty dodatkowe oświadczenia lub dokumenty.

Dodatkowe warunki

I. ORLEN Południe S.A. przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych z oferentami, którzy spełnili warunki oceny formalnej, technicznej i handlowej. Negocjacje przebiegać będą według nastepujących zasad:
1. Negocjacje handlowe prowadzi Przedstawieciel Zamawiającego.
2. Do negocjacji Przedstawiciel Zamawiającego zaprasza wszystkich Oferentów, którzy spełnili warunki oceny formalnej, technicznej i handlowej.
3. Negocjacje mogą mieć formę aukcji elektronicznej, formę mailową, a także formę telefoniczną lub bezpośrednich spotkań, po których sporządzana jest notatka ze spotkania, dołączona do dokumentacji Postępowania na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT. Wybór formy i ilości etapów negocjacji określa przedstawiciel Zamawiającego.
4. Organizacja spotkań i komunikacja z Oferentami powinna gwarantować równy dostęp do informacji i równe szanse w Postępowaniu zakupowym. W miarę możliwości spotkania powinny odbywać się tego samego dnia lub kilku dni z rzędu (w zależności od liczby Oferentów oraz zakresu stanowiącego przedmiot negocjacji).
5. Zaproszenie na spotkanie negocjacyjne przygotowuje przedstawiciel Zamawiającego. Zaproszenie jest wysyłane za pośrednictwem platformy zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT i zawiera proponowany termin, miejsce oraz agendę spotkania. Dopuszcza się możliwość umówienia spotkań / telekonferencji z Oferentami za pośrednictwem korespondencji mailowej, w tym zaproszenie w kalendarzu, odnotowując taką czynność na Platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT.
6. Po każdorazowym zakończeniu rundy negocjacyjnej, w przypadku zmiany oferty przedstawiciel Zamawiającego pozyskuje od Oferentów zaktualizowane oferty na Platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT, a po przeprowadzeniu ostatecznych negocjacji handlowych Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest pozyskać od Oferentów finalne oferty, zarejestrowane na Platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT.
7. Na podstawie finalnych ofert, Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje ostatecznej oceny i rekomenduje wybór potencjalnego dostawcy na Platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT.

II. ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procesu wyboru Wykonawcy i negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

III. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w trybie art.72k.c.

IV. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonanego wyboru wykonawcy.

V. ORLEN Południe S.A. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

VI. ORLEN Południe S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem ofert przez Usługodawców, a w szczególności związanych z przystąpieniem do odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, przygotowaniem i złożeniem odpowiedzi.

VII. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VIII. ORLEN Południe S.A. zastrzega możliwość udzielenia Usługodawcy uzupełniających lub dodatkowych zamówień, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

IX. W trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych na terenie ORLEN Południe S.A. zbiór obligatoryjnych wymagań dla wszystkich Oferentów prowadzących prace na terenie Spółki jest opublikowany pod adresem: http://www.orlenpoludnie.pl/PL/OFirmie/Strony/Dla-kontraktorow.aspx

X. Obowiązek informacyjny.
1) Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabryczne 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025.
2) Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego.
4) Odbiorcami danych są:
(1) organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
(2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6) Każdemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym.

Warunki zmiany umowy

Z wybranym Oferentem ORLEN Południe S.A. podpisze Umowę, której proponowany wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Poniżej Zamawiający przedstawia istotne warunki Umowy, które nie podlegają negocjacji na etapie kontraktacji (dopuszcza się zmiany stylistyczne, językowe, gramatyczne itp. – jednak cel poniższych zapisów musi pozostać niezmienny). Składając wiążącą Ofertę, każdy z Oferentów potwierdza zapoznanie się oraz akceptuje przedstawione poniżej zapisy:

a) Ze względu na realizację Umowy w związku z projektem „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych”, Umowa i realizacja usług objęta jest zasadami i regulacjami obowiązującymi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Oznacza to, że ORLEN Południe S.A. zobowiązany jest m.in. do udostępnienia otrzymanych od Wykonawcy informacji na zasadach opisanych w regulacjach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020, poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej umowy o dofinansowanie, prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i instytucje do tego uprawnione oraz udostępnić na żądanie ww. instytucji wszelką dokumentację związaną z projektem, w tym dokumentację otrzymaną od Usługodawcy.
b) Strony zobowiązują się do zachowania w poufności warunków Umowy, z zastrzeżeniem zapisów pkt. a (powyżej).
c) Z uwagi na charakter Projektu oraz ściśle określone wymogi dla usługi, mające zagwarantować Kupującemu poprawność oraz terminowość przeprowadzenia planowanych prac badawczych, ORLEN Południe S.A. nie zakłada możliwości zmian do zapisów Umowy dotyczących takich kwestii jak rodzaj i przedmiot prac badawczych, termin realizacji, chyba, że na powyższe zmiany zostanie udzielona zgoda Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnych danych rejestrowych Oferenta oraz bilansu oraz rachunku zysków i strat za lata 2016, 2017 oraz sprawozdania F01 za I i II kwartał 2018 (lub za okres funkcjonowania Oferenta w przypadku oferentów działających krócej).

2. Zamawiający wymaga przedstawienia obowiązującej polisy ubezpieczenia OC na kwotę minimum 1 mln PLN bądź załączenie oświadczenia o gotowości zawarcia polisy na wymaganą kwotę w przypadku wyboru oferty Oferenta.

3. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i przyjmuje zasady środowiskowe i BHP obowiązujące w ORLEN Południe S.A. wraz z wytycznymi i wymaganiami środowiskowymi i bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz Polityką Jakości, Środowiskową i BHP stanowiące Załącznik nr 1.

4. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się i przyjmuje załączony wyciąg z regulaminu ruchu osobowo-materiałowego w OPD dla firm zewnętrznych działających na terenie przemysłowym ORLEN Południe S.A. stanowiący Załącznik nr 2.

5. Oświadczenie, że Oferent przyjmuje do wiadomości i stosowania: Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Naczelnego z dnia 18.12.2017, nr 65 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji prowadzenia prac na wysokościach” dla osób wykonujących oraz nadzorujących prace na terenie lub zlecenie ORLEN Południe S.A. stanowiące Załącznik nr 3.

6. Oświadczenie że Oferent przyjmuje do wiadomości i stosowania: Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Naczelnego ORLEN Południe S.A. z dnia 17.10.2016 roku, nr ewidencyjny 52 w sprawie: kompetencji osób wykonujących oraz nadzorujących prace związane z montażem oraz demontażem połączeń kołnierzowych na terenie lub zlecenie ORLEN Południe S.A. stanowiące Załącznik nr 4

7. Oświadczenie, że Oferent przyjmuje do wiadomości i stosowania: Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Naczelnego ORLEN Południe S.A. z dnia 18.10.2016 roku, nr ewidencyjny 53 w sprawie: elektronarzędzi wykorzystywanych na terenie ORLEN Południe S.A. stanowiące Załącznik nr 5.

8. Potwierdzenie gotowości realizacji umowy w oparciu o załączony wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6. W przypadku uwag do treści przekazanego wzoru Umowy, Oferenci zobowiązani są o ich przesłania razem z wiążącą ofertą. W przypadku braku uwag, ORLEN Południe S.A. założy, że Oferent akceptuje treść umowy.

9. Zamawiający wymaga przedstawienia 3 referencji z ostatnich 36 miesięcy z zadań o podobnym charakterze. Jako podobny charakter Zamawiający rozumie minimum 3 projekty z zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia rozumianego jako łączne spełnienie niżej wymienionych wymagań:
- sporządzenie projektu instalacji przemysłowej dla przemysłu chemicznego, w tym dokumentacji technicznej
- usługę montażu instalacji przemysłowych wraz ze szkoleniem i rozruchem.

10. Oferta powinna zawierać wstępny schemat instalacji. Mile widziane zamieszczenie wszystkich planowanych urządzeń, których zastosowanie w projekcie instalacji wymieniono w przedmiocie zamówienia.

11. Zamawiający wymaga podania okresu udzielanej Zamawiającemu na Przedmiot Oferty gwarancji wyrażonej w miesiącach (minimum 24 miesiące), licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

12. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i zaakceptował zasady obowiązujące w załączonym dokumencie: „Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN” stanowiącym Załącznik nr 7

13. Oświadczenie, że Oferent przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za pracowników podwykonawcy – w przypadku ewentualnego podzlecania. Należy załączyć listę podwykonawców (wzór stanowi Załącznik nr 8) lub oświadczenie że oferent wykona całość prac siłami własnymi.

Zamówienia uzupełniające

ORLEN Południe S.A. zastrzega możliwość udzielenia Usługodawcy uzupełniających lub dodatkowych zamówień, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszej ofercie najkorzystniejszy bilans podanych niżej kryteriów.
Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów w zakresie każdego kryterium:
Cena ryczałtowa netto – współczynnik wagowy 80%
Gwarancja wyrażona w miesiącach (minimum 24 miesiące) – współczynnik wagowy 20%
Ocena punktowa poszczególnych kryteriów zostanie dokonana w następujący sposób:
Ad. a)
Oferta oceniana otrzyma liczbę punktów A wyliczoną ze wzoru:

A=(Najniższa zaoferowana cena)/(Cena oferty ocenianej ) x80pkt
Ad. b)
Zamawiający oceniać będzie długość zaoferowanej gwarancji na wykonane prace instalacyjne. Każda oceniana oferta otrzyma liczbę punktów B wyliczoną na następujących zasadach:

B=(Grawancja oferty ocenianej)/(Najwyższa zaoferowana gwarancja ) x20pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie największej ilości punktów (A+B) w oparciu o w/w kryteria spośród ofert spełniających wymogi techniczne.

Wykluczenia

Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z ORLEN Południe S.A.. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ORLEN Południe S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ORLEN Południe S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu ORLEN Południe S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Usługodawcy a Usługodawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Fabryczna 22

32-540 Trzebinia

małopolskie , chrzanowski

Numer telefonu

603951327

NIP

6280000977

Tytuł projektu

Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0015/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Z uwagi na istotną zmianę zakresu prac w postepowaniu ofertowym postępowanie zostało anulowanie bez otwierania ofert i wyboru Oferenta.
Liczba wyświetleń: 261