Strona główna
Logo unii europejskiej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji w roku 2018, 2019, 2020 następujących warsztatów/wykładów w ramach 4 ścieżek edukacyjnych: ścieżka młodego obrońcy ziemi ścieżka badacza zagadek kryminalnych ścieżka cyberbezpieczńestwa ścieżka zajęć dla rodziców dla młodzieży szkolnej w wieki 11-15 lat z gmin Józefów i Otwock w powiecie otwockim i rodziców uczestniczących w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży”

Data publikacji: 29.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2018

Numer ogłoszenia

1146296

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Dodano ponownie załączniki o tej samej treści ale w innym formacie z uwagi a błąd techniczny pliku - oferenci zgłaszali ze niektóre załączniki nie chcą otwierać.
2. w punkcie wiedza i doświadczenie:
było: Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe lub zawodowe
jest: Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe lub zawodowe lub certyfikaty /zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia
3. Ze względu na powyższe przedłużono termin składania ofert do 8.11.2018r

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami lub przesłana skanem w terminie do 8 listopada 2018 r. poprzez email: m.such-pyrgiel@hotmail.com z dopiskiem w tytule: Oferta na szkolenia dla młodzieży (uczniów szkoły podstawowej) i rodziców lub pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 506-197-477
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.such-pyrgiel@hotmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Such-Pyrgiel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506197477

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oferta na przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży z zakresu ekologii, kryminologii, cyberbezpieczestwa i dla rodziców z zakresu kompetencji społeczno-wychowawczych w ramach 4 ścieżek edukacyjnych w latach 2018-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów, Otwock

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji młodzieży w wieku 11-15lat w zakresie krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, kreatywności, nauk matematyczno-przyrodniczych, oraz kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców.

Przedmiot zamówienia

I. W roku 2018 - przeprowadzenie następujących warsztatów/szkoleń w ramach 4 ścieżek tematycznych
Warsztaty w ramach ścieżki młodego obrońcy Ziemi: (1 grupa 15 osób)
1. Warsztat ratujmy naszą planetę - 8h(2x4h)
2. Warsztat domowo ekologia – 8h(2x4h)
3. Warsztat świadomy konsument - 8h (2x4h)
4. Warsztat segregacja to podstawa 8h (2x4h)

Warsztaty w ramach ścieżki badacza zagadek kryminalnych: (1 grupa 15 osób)
1. Warsztat z ekspertem od daktyloskopii , ekspert od linii papilarnych - 4h
2. Warsztat przestępstwa w bajkach - 12h (3x4h)
3. Wykład praca w policji - fakty i mity – 4h

Warsztaty w ramach ścieżki cyberbezpieczeństwa: (2 grupy x15 osób)
1. warsztaty jak projektować bezpieczną stronę internetową = 48h (12x4h) x 2 warsztat=96h
2. warsztaty bezpieczeństwo w sieci na każdym kroku 4h x 2 warsztaty= 8h

Wykłady w ramach ścieżki zajęć dla rodziców: ( 1 grupa 10 osób)
1. Wykład rozwijanie kompetencji społecznych i wychowawczych - 12h (3x4h)

II. W roku 2019 – przeprowadzenie następujących warsztatów/szkoleń tematycznych w ramach 4 ścieżek tematycznych:
Warsztaty w ramach ścieżki młodego obrońcy Ziemi: (4 grupy x 15 osób)
1. Warsztaty ratujmy naszą planetę - 8h(2x4h) x 4 warsztaty=32h
2. Warsztaty domowo ekologia – 8h(2x4h) x 4 warsztaty=32h
3. Warsztaty świadomy konsument - 8h (2x4h) x 4 warsztaty=32h
4. Warsztaty segregacja to podstawa 8h (2x4h) x 4 warsztaty=32h

Warsztaty w ramach ścieżki badacza zagadek kryminalnych: (4 grupy x 15 osób)
1. Warsztaty z ekspertem od daktyloskopii , ekspert od linii papilarnych - 4h x 4 warsztaty=16h
2. Warsztaty przestępstwa w bajkach - 12h (3x4h) x 4 warsztaty= 48h
3. Wykłady praca w policji - fakty i mity – 4h x 4 warsztaty=16h

Warsztaty w ramach ścieżki cyberbezpieczeństwa: (8 grup x 15 osób)
1. warsztaty jak projektować bezpieczną stronę internetową = 48h (12x4h) x 8 warsztatów=384h
2. warsztaty bezpieczeństwo w sieci na każdym kroku 4h x 8 warsztaty= 32h

Wykłady w ramach ścieżki zajęć dla rodziców: (1 grupa 10 osób)
1. Rozwijanie kompetencji społecznych i wychowawczych - 12h (3x4h)

III. W roku 2020 – przeprowadzenie następujących warsztatów/szkoleń tematycznych w ramach 4 ścieżek tematycznych:
Warsztaty w ramach ścieżki młodego obrońcy Ziemi: (3 grupy x 15 osób)
1. Warsztaty ratujmy naszą planetę - 8h(2x4h) x 3 warsztaty=24h
2. Warsztaty domowo ekologia – 8h(2x4h) x 3 warsztaty=24h
3. Warsztaty świadomy konsument - 8h (2x4h) x 3 warsztaty=24h
4. Warsztaty segregacja to podstawa 8h (2x4h) x 3 warsztaty=24h

Warsztaty w ramach ścieżki badacza zagadek kryminalnych: (3 grupa x 15 osób)
1. Warsztaty z ekspertem od daktyloskopii , ekspert od linii papilarnych - 4h x 3 warsztaty=12h
2. Warsztaty przestępstwa w bajkach - 12h (3x4h) x 3 warsztaty= 36h
3. Wykłady praca w policji - fakty i mity – 4h x 3 warsztaty=12h

Warsztaty w ramach ścieżki cyberbezpieczeństwa: (6 grup x 15 osób)
1. warsztaty jak projektować bezpieczną stronę internetową = 48h (12x4h) x 6 warsztatów=288h
2. warsztaty bezpieczeństwo w sieci na każdym kroku 4h x 6 warsztaty= 24h

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów/wykładów: (oferty całościowe lub częściowe)
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.

Kod CPV

80100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa podstawowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie otwockim, w m. Józefów i/lub Otwock dla uczniów w wieku 11-15 lat i rodziców.
Warsztaty z 2018 roku zrealizowane będą w terminie listopad-grudzień 2018 rok
Warsztaty z 2019 roku zrealizowane będą w terminie styczeń-grudzień 2019 roku
Warsztaty z 2010 roku zrealizowane będą w terminie styczeń-wrzesień 2020 rok
W ramach ścieżki młodego obrońcy Ziemi w 2018 roku – 4 warsztaty (umowa zlecanie)
W ramach ścieżki młodego obrońcy Ziemi w 2019 roku - 16 warsztatów (umowa zlecanie)
W ramach ścieżki młodego obrońcy Ziemi w 2020 roku - 12 warsztatów (umowa zlecanie)
W ramach ścieżki badacza zagadek kryminalnych w 2018 roku - 4 warsztaty (umowa zlecanie)
W ramach ścieżki badacza zagadek kryminalnych w 2019 roku – 12 warsztatów (umowa zlecanie)
W ramach ścieżki badacza zagadek kryminalnych w 2020 roku - 9 warsztatów (umowa zlecanie)
W ramach ścieżki cyberbezpieczeństwa w 2018 roku – 4 warsztaty (umowa zlecenie)
W ramach ścieżki cyberbezpieczeństwa w 2019 roku – 16 warsztatów (umowa zlecenie)
W ramach ścieżki cyberbezpieczeństwa w 2020 roku – 14 warsztatów (umowa zlecenie)
W ramach ścieżki dla rodziców w 2018 roku – 1 warsztat (umowa zlecenie)
W ramach ścieżki dla rodziców w 2019 roku – 1 warsztat (umowa zlecenie)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a) Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zapytaniem - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS - w przypadku firm
• dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze tematycznym zbieżnym z przedmiotem niniejszego zapytania) – weryfikowane na podstawie dokumentów /certyfikatów, zaświadczeń ukończonych ukończonych szkleń, kursów, studiów itp..
• dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 2
• są zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu (wiedza i doświadczenie) - weryfikowane na podstawie załączonych do formularza ofertowego CV
• przedstawią autorskie programy do szkoleń opisanych w niniejszym zapytaniu.
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
2. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej.
3. Oferta Wykonawcy musi zawierać cenę za usługę w poszczególnych latach i wybranych ścieżkach tematycznych: ścieżka ekologiczna, kryminalna, cyberbezpieczeństwa, kompetencji społeczno-wychowawczych.
4. W przypadku warsztatów pod tytułem praca w policji – fakty i mity - w ścieżce badacza zagadek kryminalnych -konieczność powadzenie zajęć przez policjanta.
Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe:
1. Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe lub zawodowe lub certyfikaty /zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia
2. Trenerzy muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze szkoleniowym (weryfikowane na podstawie załączonych do formularza ofertowego CV i dodatkowych dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, referencji)

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Doświadczenie zawodowe:
1. Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe lub zawodowe
2. Trenerzy muszą posiadać doświadczenie zawodowe w danym obszarze szkoleniowym (weryfikowane na podstawie załączonych do formularza ofertowego CV prowadzących oraz dodatkowych dokumentów; jak certyfikatów ukazujących poosiadanie wiedzy z tematyki związanej z warsztatami/wykładami)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby godzin i uczestników/czek,
3. zasad płatności, (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
4. zabezpieczenia i kar umownych,
6. Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a/ Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,
- dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
- w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie- przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiający informuje, iż w umowie zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 2)
3. Wykaz doświadczenia (załącznik 3)
4. CV prowadzących warsztaty
5. Stosowne certyfikaty , zaświadczenia, referencje,
6. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS – w przypadku firm
7. Programy szkoleń zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

• Cena – 60 pkt
• Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji szkoleń - 40 pkt.

I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

II. W ramach kryterium „Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji szkoleń” Zamawiający będzie przyznawał punkty wg poniższych kryteriów:
a) 4 pkt. Za doświadczenie zawodowe z zakresu tematycznego zbieżnego z przedmiotem niniejszego zapytania, ale nie więcej niż 20 pkt.
b) 2 pkt. za każdy certyfikat, zaświadczenie, dyplom, referencje związane tematycznie z przedmiotem zamówienia ale nie więcej niż 20 pkt.

W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji szkoleń” dodatkowo oferent zobowiązany jest do przedłożenia:
• stosownych dokumentów poświadczających poosiadane wykształcenie, doświadczanie zawodowe tematycznie związane z tematem warsztatów.

Wykluczenia

-

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

Adres

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

227801007

Fax

227801007

NIP

5321823156

Tytuł projektu

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-U071/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 691