Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na opracowaniu programu szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Data publikacji: 29.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2018

Numer ogłoszenia

1146272

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8, piętro I, pok. nr 17 Sekretariat lub przesłać e-mailem na adres m.zatorska@rcpslodz.pl do dnia 05.11.2018 roku do godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.zatorska@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Zatorska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 203-48-28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na opracowaniu programu szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wypracowanie standardu deinstytucjonalizacji w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych.

Przedmiot zamówienia

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, które określają co to są mieszkania wspomagane. Zgodnie z powyższym dokumentem, opracowanie powinno zawierać szczegółowo określoną tematykę, przy czym Wykonawca może poszerzyć zawartość opracowania o dodatkowe zagadnienia:
1) uzasadnienie potrzeb szkoleniowych,
2) cele szkolenia,
3) czas trwania szkolenia przy założeniu minimum 160 godzin,
4) szczegółowo opisaną kadrę szkolącą,
5) szczegółowo opisanych odbiorców szkolenia (analizę personelu mieszkań wspomaganych oraz jego kwalifikacji i zadań, zgodnie ze wspomnianymi Wytycznymi),
6) sposób kwalifikowania na szkolenie,
7) wykaz wiedzy, umiejętności i postaw społecznych będących przedmiotem kształcenia,
8) formy i metody realizacji szkolenia,
9) szczegółowo opisane bloki szkolenia,
10) wyposażenie techniczne sal, materiały dydaktyczne.
11) szczegółowy program kursu, wraz z siatką godzin, uwzględniający wypracowany model w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych,
12) szczegółową analizę finansową, zawierającą:
a) szacunkowe koszty realizacji szkolenia z podziałem na sale, wyżywienie, ewentualny zwrot kosztów dojazdu, koszt na jednego uczestnika, koszty związane z wynagrodzeniem trenera,
13) Przekazanie Zamawiającemu po otrzymaniu ostatecznej akceptacji, wydrukowanych 5 sztuk opracowań, trwale zszytych oraz na płycie CD.
14) Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich do opracowania, które związane z tworzeniem modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Kod CPV

92312210-6

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez autorów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 14 dnia od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) posiada min. wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk społecznych i/lub humanistycznych,
- Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, stanowiącego
załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

b) Jest autorem lub współautorem co najmniej 2 programów nauczania przedmiotów dot. osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub niesamodzielnych,
- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże,
że jest autorem lub współautorem co najmniej 2 programów nauczania przedmiotów dot. osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub niesamodzielnych,
- Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2) wykaz potwierdzający autorstwo lub współautorstwo co najmniej 2 programów nauczania przedmiotów dot. osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub niesamodzielnych, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:
1) cena oferty brutto – 50 %,
2) liczba opracowanych programów nauczania osoby realizującej zamówienie z przedmiotów dot. osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub niesamodzielnych – 50%.

2. Ocena złożonych ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

1) Cena oferty brutto:
Najwyższą liczbę punktów – 50 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a każda następna będzie obliczana według następującego wzoru:


Cena brutto oferty najniższej
------------------------------------- x 100 pkt. x 50%
Cena brutto oferty ocenianej

2) liczba opracowanych programów nauczania osoby realizującej zamówienie z przedmiotów dot. osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub niesamodzielnych – 50%

Ocena ofert w tym kryterium, odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 50 pkt. na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego.
a) Siedem opracowanych programów – 50 pkt.,
b) Sześć opracowanych programów – 40 pkt.,
c) Pięć opracowanych programów – 30 pkt.,
d) Cztery opracowane programy – 20 pkt.,
e) Trzy opracowane programy – 10 pkt.,
f) Dwa opracowane programy – 0 pkt,

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE/REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Adres

Snycerska 8

91-302 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

422034800

Fax

422034817

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Magdalena Wieczorkowska
Al. k. Wyszyńskiego
94-042 Łódź
data 04.11.2018
cena oferty: 20 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 412