Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na opracowaniu standardu pakietu usług wspierających w mieszkaniach wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Data publikacji: 29.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2018

Numer ogłoszenia

1146261

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8, piętro I, pok. nr 17 Sekretariat lub przesłać e-mailem na adres m.zatorska@rcpslodz.pl do dnia 05.11.2018 roku do godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.zatorska@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Zatorska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 203-48-28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na opracowaniu standardu pakietu usług wspierających w mieszkaniach wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wypracowanie standardu deinstytucjonalizacji w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych.

Przedmiot zamówienia

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, które określają co to są mieszkania wspomagane. Zgodnie z powyższym dokumentem, opracowanie powinno zawierać szczegółowo określoną tematykę, przy czym Wykonawca może poszerzyć zawartość opracowania o dodatkowe szczegółowe zagadnienia (całość opracowania dotyczyć będzie osobom dedykowanym w projekcie tj.: osoby z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych), mianowicie:
1) opisane kategorie odbiorców mieszkań wspomaganych pod kątem ich choroby
i wieku,
2) kwalifikowanie do mieszkań wspomaganych, na jaki okres oraz rodzaje dokumentów, które należy złożyć w toku postępowania,
3) kadra mieszkań wspomaganych,
4) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w szczególności:
a) pracę socjalną;
b) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne i prawne.
c) usługi opiekuńcze;
d) usługi asystenckie.
5) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, dotyczą: nauki, podtrzymania lub powstrzymania regresu maksymalnego osiągalnego dla danej osoby poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z wykorzystaniem usług dostępnych w społeczności lokalnej, które mogą być realizowane poprzez:
a. trening umiejętności praktycznych,
b. trening higieny;
c. trening finansowy,
d. trening zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią;
e. trening kulinarny,
f. trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
g. trening interpersonalny;
h. trening autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania decyzji;
i. trening umiejętności społecznych;
j. rozwijanie umiejętności integracji ze społecznością lokalną;
k. trening i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
l. pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

6) usługi wspierające pobyt mieszkańca oraz jego aktywność, powinny zawierać
a) liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie do zrealizowania,
b) cele do osiągnięcia,
c) metody i techniki, jakimi zrealizowane będą dane usługi,
d) opisane środki dydaktyczne.
7) usługi dodatkowe w mieszkaniu wspomaganym tj. np.: nowoczesne technologie, usługi dowożenia posiłków, przewóz do lekarza itp.,
8) przykładowy indywidualny plan wsparcia mieszkańca (zawierający pozycje z pkt.6) oraz:
a) roczny plan wsparcia mieszkańca,
b) półroczny plan wsparcia mieszkańca,
c) miesięczny plan wsparcia a mieszkańca,
d) tygodniowy plan wsparcia mieszkańca,
e) dzienny plan wsparcia mieszkańca.
9) Szczegółową analizę finansową, zawierającą szacunkowe koszty usług,
10) Przekazanie Zamawiającemu po otrzymaniu ostatecznej akceptacji, wydrukowanych 5 sztuk opracowań, trwale zszytych oraz na płycie CD.
11) Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich do opracowania, które związane z tworzeniem modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Kod CPV

92312210-6

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez autorów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 14 dnia od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) posiada min. wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk humanistycznych i/lub medycznych i/lub społecznych,
- Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

b) Jest autorem lub współautorem co najmniej 2 publikacji i/lub opracowań dotyczących rodzajów usług i/lub sposobów wspierania osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub chorych i/lub niesamodzielnych,
- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest autorem lub współautorem co najmniej 2 publikacji i/lub opracowań dotyczących rodzajów usług i/lub sposobów wspierania osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub chorych i/lub niesamodzielnych,
- Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2) wykaz potwierdzający autorstwo lub współautorstwo co najmniej 2 publikacji i/lub opracowań dotyczących rodzajów usług i/lub sposobów wspierania osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub chorych i/lub niesamodzielnych, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:
1) cena oferty brutto – 50 %,
2) liczba opracowanych publikacji i/lub opracowań osoby realizującej zamówienie z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub chorych i/lub niesamodzielnych – 50%.
2. Ocena złożonych ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

1) Cena oferty brutto:
Najwyższą liczbę punktów – 50 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a każda następna będzie obliczana według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najniższej
------------------------------------- x 100 pkt. x 50%
Cena brutto oferty ocenianej

2) liczba opracowanych publikacji i/lub opracowań osoby realizującej zamówienie z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i/lub starszych i/lub chorych i/lub niesamodzielnych – 50%

Ocena ofert w tym kryterium, odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 50 pkt. na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego.
a) Siedem i więcej opracowanych publikacji – 50 pkt.,
b) Sześć opracowanych publikacji – 40 pkt.,
c) Pięć opracowanych publikacji – 30 pkt.,
d) Cztery opracowane publikacje – 20 pkt.,
e) Trzy opracowane publikacje – 10 pkt.,
f) Dwie opracowane publikacje – 0 pkt,

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE/REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Adres

Snycerska 8

91-302 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

422034800

Fax

422034817

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polskie Centrum Opieki Domowej sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270
90-457 Łódź
data 05.11.2018
cena oferty: 19 599,80 zł
Liczba wyświetleń: 355