Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na opracowaniu wymagań budowlanych i wyposażenia mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Data publikacji: 29.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2018

Numer ogłoszenia

1146244

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8, piętro I, pok. nr 17 Sekretariat lub przesłać e-mailem na adres m.zatorska@rcpslodz.pl do dnia 05.11.2018 roku do godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.zatorska@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Zatorska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 203-48-28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na opracowaniu wymagań budowlanych i wyposażenia mieszkań wspomaganych w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wypracowanie standardu deinstytucjonalizacji w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych.

Przedmiot zamówienia

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, które określają co to są mieszkania wspomagane. Zgodnie z powyższym dokumentem standard lokalu mieszkalnego, a tym samym opracowanie, powinno zawierać poniższe warunki minimalne:
a) powierzchnię użytkową wynoszącą minimum 8 m. kw. na osobę,
b) oprócz pomieszczeń mieszkalnych wyposażenie w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp z umywalką lub miskę ustępową w łazience i przestrzeń komunikacji wewnętrznej;
c) posiadanie bezpośredniego oświetlenia światłem dziennym co najmniej w przypadku pomieszczeń mieszkalnych;
d) w przypadku, gdy mieszkańcem jest osoba/osoby z niepełnosprawnością ruchową (w tym w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim), mieszkanie oraz budynek, w którym ono się znajduje, są dostępne architektonicznie.
e) Zamawiający natomiast, zlecając opracowanie wymagań budowlanych i wyposażenia mieszkań wspomaganych, dookreśla następujące informacje, które powinno zawierać opracowanie tj.:
1) analizę zasobów (prawnych – w jaki sposób można pozyskać lokal, lokalowych – jakie lokale mogą być brane pod uwagę, finansowych – z jakich funduszy może skorzystać gmina, organizacyjnych – instytucje, organizacje pozarządowe, Podmioty Ekonomii Społecznej, które mogą realizować zadanie tworzenie mieszkań wspomaganych). Analiza powinna dotyczyć możliwości, jakie posiada samorząd terytorialny na szczeblu gminy (z uwzględnieniem powiatu oraz województwa) przy tworzeniu mieszkań wspomaganych wraz z przykładową analizą SWAT.
2) Analizę dokumentów prawnych dot. pomocy społecznej, wytycznych ogólnoeuropejskich, prawo budowlane.
3) szczegółowe wytyczne/propozycje dotyczące wyposażenia mieszkań wspomaganych, w tym:
a) szczegółowe propozycje wyposażenia mieszkań w sprzęt niezbędny do opieki nad osobami chorymi neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych przy uwzględnieniu nowoczesnych dodatkowych form, takich jak teleopieka, sprzęt rehabilitacyjny itp.
b) przykłady znoszenia barier architektonicznych, zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego,
c) spójne w zakresie przepisów regulujących proces budowlany wyroby budowlane oraz produkty budowlane,
4) Szczegółową analizę finansową, zawierającą:
a) Szacunkowe koszty adaptacji mieszkań wspomaganych,
b) Szacunkowe koszty wyposażenia mieszkań.
5) Minimum 2 projekty mieszkań, z uwzględnieniem wyposażenia oraz projektowania uniwersalnego.
6) Przekazanie Zamawiającemu po otrzymaniu ostatecznej akceptacji opracowania, wydrukowanych 5 sztuk opracowań, trwale zszytych oraz na płycie CD.
7) Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich do opracowania,
w tym do projektów, realizowanych na cele związane z tworzeniem modelu
w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu
i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera
i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Kod CPV

92312210-6

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez autorów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 14 dnia od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) posiada min. wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu budownictwa,
- Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

b) Jest autorem lub współautorem co najmniej 2 publikacji i/lub opracowań dotyczących projektowania uniwersalnego,
- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże,
- Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2) wykaz potwierdzający autorstwo lub współautorstwo co najmniej 2 publikacji i/lub opracowania dotyczącego projektowania uniwersalnego, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:
1) cena oferty brutto – 50 %,
2) liczba opracowanych publikacji osoby realizującej zamówienie z zakresu projektowania uniwersalnego – 50%.

2. Ocena złożonych ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

1) Cena oferty brutto:
Najwyższą liczbę punktów – 50 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a każda następna będzie obliczana według następującego wzoru:Cena brutto oferty najniższej
------------------------------------- x 100 pkt. x 50%
Cena brutto oferty ocenianej

2) liczba opracowanych publikacji osoby realizującej zamówienie z zakresu projektowania uniwersalnego – 50%

Ocena ofert w tym kryterium, odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 50 pkt. na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego.
a) Siedem i więcej opracowanych publikacji – 50 pkt.,
b) Sześć opracowanych publikacji – 40 pkt.,
c) Pięć opracowanych publikacji – 30 pkt.,
d) Cztery opracowane publikacje – 20 pkt.,
e) Trzy opracowane publikacje – 10 pkt.,
f) Dwie opracowane publikacje – 0 pkt,

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE/REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Adres

Snycerska 8

91-302 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

422034800

Fax

422034817

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PCG Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 17
90-344 Łódź
data 05.11.2018
cena oferty: 18708,30 zł
Liczba wyświetleń: 322