Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i montażem pilarki do pozyskiwania tarcicy oraz odciągu trocin

Data publikacji: 22.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1146087

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta w zakresie zakup wraz z dostawą i montażem pilarki do pozyskiwania tarcicy oraz odciągu trocin. Nie otwierać przed datą 07.12.2018 r. do godz. 10.00”

wraz z nazwą i adresem Oferenta na adres:
Usługi stolarskie Tartak Zygmunt Kleba
ul.Partyzantów 42
84-242 Luzino
Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2018 r. do godz. 9.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@kleba.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andżelika Miotk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509307161

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
zakup wraz z dostawą i montażem pilarki do pozyskiwania tarcicy oraz odciągu trocin

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Luzino

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem pilarki do pozyskiwania tarcicy oraz odciągu trocin

Przedmiot zamówienia

Pilarka do pozyskiwania tarcicy powinna mieć silnik główny o mocy 2x90kW oraz być wyposażona w mechaniczne podnoszenie skrzyni dociskowej oraz wału piłowego. Koniecznym jest wyposażenie urządzenia w elektroniczny wskaźnik poziomu wału piłowego oraz skrzyni dociskowej. Pulpit dotykowy, deska dociskowa 2 szt., tuleja piłowa 4 szt. liniowy w kolorze zielonym i czerwonym po 1 szt.. Maszyna powinna być wyposażona w przekładki między piłowe na 1 sprzęg piłowy ustalony z zamawiającym, piły tarczowe fi 350mm w ilości 20 szt. Płynna regulacja posuwu za pomocą przetwornicy częstotliwości połączonej ze wstecznym obciążeniem, przystosowanie do pracy w temp.-15 stopni Celsjusza, komplet narzędzi do codziennej obsługi. Urządzenie powinno być wyposażone w podajnik z buforem pryzm, który będzie miał możliwość podawania pryzmy na urządzenie centrujące o długości podajnika 5000mm, który umożliwia buforowanie pryzmy od 8-25 szt. ułożonych stopniowo-pojedynczo, łańcuchy zbierakowe w ilości 5 szt., przenośnik centrujący przeznaczony jest do zmechanizowania ciągu technologicznego przeróbki drewna począwszy od podajnika poprzecznego –urządzenie centrujące- pilarkę. Urządzenie centrujące powinno mieć poniższe parametry szer. pryzm „120-750mm; wysokość pryzm 50-200mm, długoś robocza urządzenia centrującego 7500mm, szer. całkowita 1250mm, szer. rolek napędzanych 900mm sterowanie pneumatyczne zapotrzebowanie powietrza 0,60Mpa 100l/min. Urządzenie centrujące ma mieć możliwość podawania pryzmy z boku, 4 mechanizmy centrujące pneumatyczne, 4 mechanizmy do centrujące łańcuchowe sterowane z pulpitu sterowniczego, sterowanie ręczne, automatyczne, półautomatyczne. Pryzma po wycentrowaniu ma być dociskana z góry rolką i wprowadzana do pilarki za pomocą 2 rolek ryflowanych. Płynna regulacja posuwu za pomocą falownika oraz urządzenie powinno być synchronizowane z pilarka. Transporter roboczy stanowiący część urządzenia powinien mieć poniższe parametry: szer. pakietu desek 120-800mm; wysokość deski 20-200mm, długoś robocza L=11200mm sterowanie elektryczne wyrzutnika. Transporter ma mieć możliwość odbioru bezkolizyjnie tarcicy po pilarce, krańcówka mechaniczna końcowa powinna być sprzężona z ostatni walcem dociskowym pilarki. Pulpit sterowniczy ma mieć możliwość sterowania powyższymi urządzeniami ( start stop, ustawienie wysokości cięcie oraz p[osuw płynnie regulowany –falownika)

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania całości Zamówienia w terminie 4 tygodni od podpisania umowy. Miejsce dostawy: ul. Partyzantów 42 84-242 Luzino .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
2. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
3. Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
4. Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
5.Nie ma możliwości złożenia oferty częściowej

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach: a) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
b) Zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy
c) Zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego lub Kupującego.
d) Zmiany terminu dostarczenia i uruchomienia maszyny z powodów niezawinionych przez Sprzedającego lub Kupującego, których nie można było wcześniej przewidzieć

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik do Zapytania Ofertowego lub ofertę sporządzoną wg własnego wzoru zawierającą informacje i oświadczenia zawarte w Formularzu Ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach zapytania ofertowego.
2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:

C – kryterium cena netto: waga kryterium:
85% Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: C = Cena minimalna / Cena oferowana x 85% x 100 gdzie: C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna –najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ceny podane w EUR lub innej walucie zostaną przeliczone na PLN, wg. średniego kursu NBP z dnia roboczego obowiązującego w dniu poprzedzającym wybór oferty

G – kryterium okresu bezpłatnej gwarancji: waga kryterium: 5%
Punkty w ramach kryterium „okres bezpłatnej gwarancji” zostaną wyliczone zgodnie z poniższymi założeniami:
a) okres gwarancji 1 rok - 0 punktów
b) okres gwarancji 2 lata i więcej - 5 punktów
Skala od 0 - 5 punktów
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.
W celu umożliwienia oceny kryterium Oferent winien wskazać okres gwarancji w ofercie

S – kryterium czasu reakcji serwisowej:
waga kryterium: 10%
Punkty w ramach kryterium „czasu reakcji serwisowej” zostaną wyliczone zgodnie z poniższymi założeniami:
a) deklarowany czas reakcji serwisowej do 12 godz. - 10 punktów
b) deklarowany czas reakcji serwisowej do 24 godz. - 5 punktów
c) deklarowany czas reakcji serwisowej powyżej 24 godz. - 0 punktów
Skala od 0 - 10 punktów
Czas reakcji serwisowej należy podać pełnych godzinach.
Czas reakcji liczony jest od momentu potwierdzenia zgłoszenia awarii lub usterki do momentu bezpośredniej interwencji serwisu w celu jej usunięcia.
W celu umożliwienia oceny kryterium Oferent winien wskazać czas reakcji serwisu w ofercie.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, której suma punktów przyznanych w kryteriach „cena”, „okres bezpłatnej gwarancji” oraz „czas reakcji serwisowej” będzie najwyższa.

Obliczenia wykonane zostaną wg następującego wzoru:
SUMA = (C + G + S)
gdzie: SUMA - łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena”
G – liczba punktów przyznana w kryterium „okres bezpłatnej gwarancji”
S– liczba punktów przyznana w kryterium „czas reakcji serwisowej”

4. W razie równej liczby punktów przyznanej więcej niż jednej ofercie, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

USŁUGI STOLARSKIE TARTAK ZYGMUNT KLEBA

Adres

Partyzantów 42

84-242 Luzino

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

509307161

NIP

5881123276

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności i jakości oferowanych produktów przy zwiększeniu efektywności przedsiębiorstwa Usługi Stolarskie Tartak Zygmunt Kleba poprzez zakup nowoczesnej linii przetarcia drewna tartacznego ,suszarni próżniowej i pieca na biomasę.

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0092/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Oferent nie podpisał umowy
Liczba wyświetleń: 156