Strona główna
Logo unii europejskiej

organizacja usługi cateringowej obiad/lunch wraz z przerwami kawowymi dla Uczestników/czek projektu pn. "Dbam o zdrowie"

Data publikacji: 27.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2018

Numer ogłoszenia

1146040

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę złożyć można przy wykorzystaniu jednego z poniższych sposobów:
a) elektronicznie na adres mailowy: fundacja@emedycyna.org (podpisane i zeskanowane dokumenty),
b) przesłać pocztą lub kurierem w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta –na usługi cateringowe”: na adres:
Fundacja „E-medycyna”
ul. Na Klifie 70
72-001 Kurów
2. Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2018 r. o godzinie 16:00.
Niezależnie od sposobu składania oferty, decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu, a nie data i godzina nadania.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Ponadto wyniki zapytania zostaną opublikowane na stronie www.emedycyna.org
4. Oferty dostarczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@emedycyna.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arleta Górecka-Przybycień

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 210 230

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi cateringowej obejmującej obiad/lunch wraz z przerwami kawowymi dla Uczestników/czek projektu pn. "Dbam o zdrowie" Zamówienie dot. projektu nr RPZP.06.08.00-32-K004/17, "Dbam o zdrowie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6.Rynek Pracy, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie zapytania ofertowego oraz kontrolę nad prawidłową realizacją usługi cateringowej jest Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i E-zdrowia w Polsce „E-medycyna” (Partner Projektu).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: myśliborski Miejscowość: miejscowości z powiatu myśliborskiego, gryfińskiego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi cateringowej obejmującej obiad/lunch wraz z przerwami kawowymi dla Uczestników/czek projektu pn. "Dbam o zdrowie"

Przedmiot zamówienia

Założenia związane z realizacją usługi cateringowej:
1. Zamawiający informuje, że usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków wraz z przerwami kawowymi w ilości 2880 osób/uczestników projektu w latach 2018 i 2019.
2. Usługodawca będzie zobowiązany do dowiezienia obiadów wraz z przerwami kawowymi na miejsce szkolenia wskazane przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. Usługa cateringu obejmująca obiad/lunch wraz z przerwami kawowymi powinna spełniać następujące wymagania:
a. Obiad/lunch powinien składać się z porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g),
b. obiad musi być wyporcjowany dla każdego Uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
c. dostarczane posiłki powinny być należytej jakości i być przydatne do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
d. dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane.
e. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.).
f. w ramach przerwy kawowej należy zapewnić dla Uczestników projektu następujące produkty:
• kawę rozpuszczalną oraz kawę naturalną np. Maxwell House, Tchibo lub podobnej klasy,
• herbatę np. Lipton, Dilmah lub podobnej klasy,
• wodę mineralną gazowaną/niegazowaną 0,5 l na osobę,
• cukier, śmietankę, cytrynę,
• ciastka
• paluszki,
ponadto Wykonawca musi zapewnić termosy z gorącą wodą do przygotowania kawy i herbaty lub czajnik elektryczny,
g. obiady wraz z przerwami kawowymi będą dostarczane w terminie określonym szczegółowo w harmonogramie szkoleń/ spotkań informacyjno - edukacyjnych.
5. Przerwa kawowa powinna być przygotowana w odpowiedniej ilości tak, aby Uczestnicy mogli korzystać z poczęstunku przez cały dzień szkoleniowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość telefonicznego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia poczęstunku w trakcie zajęć, maksymalnie w ciągu 45 minut od wezwania.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych naczyń (w tym jednorazowych kubków termoizolacyjnych, talerzyków, itp.), sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji danej usługi cateringu, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia ze wszystkich nieczystości (m.in. naczyń jednorazowych, pojemników termoizolacyjnych, itp.) po zakończeniu szkolenia.
7. Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego informowania Wykonawcy o dokładnej ilości obiadów każdego dnia szkolenia, co najmniej 2 godziny przed planowanym ich dostarczeniem

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Spotkania informacyjno-edukacyjne rozpoczną się w listopadzie 2018 r. i będą realizowane w 2019 roku. Szczegółowa data rozpoczęcia zostanie ustalona z Wykonawcą po wyborze oferty oraz po określeniu szczegółowego harmonogramu prowadzenia szkoleń. Datą rozpoczęcia będzie listopad 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawcą może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści umowy oraz określenie warunków istotnych zmian umowy w tym m.in.:
1. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia zakresu umowy poprzez skrócenie okresu realizacji zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w przypadku:
a) gdy potrzeba taka wyniknie z umowy o dofinansowanie realizacji Projektu lub z treści innych dokumentów projektowych,
b) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania umowy do zmiany przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji umowy,
c) w przypadku, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby usług cateringowych lub ich anulowania w sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu.
e). Zamawiający zastrzega, iż harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie.
f). Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia określonego w umowie.
4. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
b. oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik Nr 1).
W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - przedstawienie dokumentów potwierdzających: dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności /kopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy/;
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego, zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy;
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego, zawarcie wiążącego porozumienia z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto (C) w zł za 1 lunch/obiad (obiady oraz przerwy kawowe) brutto – waga: 70% (max. 70 pkt):
W ramach przedmiotowego kryterium maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta (cena brutto) według wzoru (pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów):
C = (CN : COB) x 70
gdzie:
C – cena brutto
CN – cena najniższa spośród badanych ofert
COB – cena oferty badanej
2. „Klauzule społeczne”* (KS) – waga: 30% (max. 30 pkt):
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza uwzględnienie aspektów społecznych przy realizacji zamówienia, tzn. wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia zostanie zaangażowana, co najmniej 1 osoba:
a) niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
I/LUB
b) bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.
Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 30 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: C + KS, gdzie:
C - cena brutto
KS - klauzule społeczne
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy obowiązani są podpisać Oświadczenie, zawarte w Formularzu oferty.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZPITAL W DĘBNIE IM. ŚWIĘTEJ MATKI TERESY Z KALKUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tadeusza Kościuszki 58

74-400 Dębno

zachodniopomorskie , myśliborski

Numer telefonu

957602733

Fax

957602065

NIP

5971730353

Tytuł projektu

Dbam o zdrowie

Numer projektu

RPZP.06.08.00-32-K004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8,66-110 Babimost, data wpływu 04.11.2018 cena 44,00 brutto za osobę
2. OLDO Bogumiła Dorota Olszówka, ul. Piłsudskiego 19, 74-300 Myślibórz data wpł. 07.11.2018 cena 22,00 brutto za osobę
Liczba wyświetleń: 316