Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr SHP_AM/01/2018 na usługi doradcze w projekcie "akcelerator MOST"

Data publikacji: 26.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2018

Numer ogłoszenia

1146013

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją przez Fundację Startup Hub Poland - Partner projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach osi III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, Fundacja Startup Hub Poland uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe dot, zatrudnienia doradców na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu zostało wydłużone o 7 dni.

W wyrazami szacunku,
Fundacja Startup Hub Poland

Zmiana z 30 listopada 2018 roku:
W związku z realizacją przez Fundację Startup Hub Poland - Partner projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach osi III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, Fundacja Startup Hub Poland uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe dot, zatrudnienia doradców na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu zostało wydłużone o 7 dni tj. do dnia 7 grudnia 2018 roku.

Zmiana z 7 grudnia 2018 roku:
W związku z realizacją przez Fundację Startup Hub Poland - Partner projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach osi III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, Fundacja Startup Hub Poland uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe dot, zatrudnienia doradców na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu zostało wydłużone o 7 dni tj. do dnia 12 grudnia 2018 roku.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres projektyue@startuphub.pl
Oferty należy złożyć do 23:59 dnia 12 grudnia 2018 r.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projektyue@startuphub.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

piotr.berta@startuphub.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez maksymalnie 25 doradców indywidualnego doradztwa biznesowego oraz przygotowania opracowań edukacyjnych z zakresu zasad prowadzenia biznesu dla 14 MŚP w ramach godzin doradztwa przeznaczonych dla każdego z nich (łącznie: 3160 godzin przeznaczonych na doradztwo i opracowania). Doradztwo będzie prowadzone przez 4 rundy akceleracji po 4 miesiące. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowana data zakończenia projektu to 31 grudnia 2019 jednakże obecnie weryfikowany przez instytucją pośredniczącą dla naboru jest wniosek o wydłużenie projektu do 31 czerwca 2020 (wydłużenie projektu nie zmienia formuły akceleracji, która przewiduje 4 rundy i w ramach każdej z rund usługi świadczone przez zleceniobiorcę będą świadczone w okresie 4 miesięcy).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia-świadczenia usług doradztwa biznesowego oraz przygotowania opracowań edukacyjnych z zakresu zasad prowadzenia biznesu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez maksymalnie 25 doradców indywidualnego doradztwa biznesowego oraz przygotowania opracowań edukacyjnych z zakresu zasad prowadzenia biznesu dla 14 MŚP w ramach godzin doradztwa przeznaczonych dla każdego z nich (łącznie: 3160 godzin przeznaczonych na doradztwo i opracowania). Doradztwo będzie prowadzone przez 4 rundy akceleracji po 4 miesiące.

Przedmiotem indywidualnej usługi dla każdego Wykonawcy będzie pełny zakres lub wybór spośród poniżej podanej tematyki:

1. Diagnoza potencjału rynkowego firmy (w tym opracowania m.in: analiza aktualnego stanu firmy, strategia rozwoju produktu)
2. Doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb rynkowych, oceny istniejących rozwiązań́ oraz konkurencji (w tym opracowania m.in; analiza przewag technicznych zarówno dostępnych rozwiązań jak i prototypowych) na rzecz budowania unikalnej propozycji wartości (w tym precyzyjnego określenia grupy docelowej, jej potrzeb i oczekiwań́, preferencji i możliwości nabywczych, głębokości rynku docelowego, zmian popytu i podaży).
3. Doradztwo w zakresie segmentacji rynku (w tym m.in opracowanie: zdefiniowanie i opisanie grupy docelowej, analiza konkurencji, analizy pozycji konkurencyjnej, wykonanie badania potrzeb klienta, zdefiniowanie Unique Value Proposition, opisanie segmentów i strategia dominacji rynku)
4. Doradztwo w zakresie tworzenia modeli biznesowych (w tym opracowanie m.in : strategii wejścia na rynek)
5. Doradztwo w przygotowaniu Minimum Viable Product (w tym opracowanie m.in parametrów MVP I prototypu, planu wdrożenia oparty o skale Technology Readiness Level)
6. Doradztwo prawno-administracyjne projektu badawczo-rozwojowego
7. Doradztwo w zakresie rozwijania oferty sprzedażowej i ekspansji zagranicznej (w tym opracowanie m.in: analizy opłacalności, strategii sprzedażowej, strategii cenowej).
8. Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, w tym sposobów wyceny przedsiębiorstwa różnymi metodami oraz optymalnego modelu finansowego przedsięwzięcia (w tym opracowanie m.in: analizy finansowej w modelach VC, analizy rynku inwestycyjnego)
9. Doradztwo w zakresie komunikacji tj. budowanie i podtrzymywanie relacji z odbiorcami oferty (w tym opracowanie m.in: strategii komunikacji oraz brandu)
10. Doradztwo w zakresie wsparcia w nawiązaniu relacji biznesowych, które przyczynią się̨ do dopasowania rozwijanego produktu, usługi, bądź́ rozwiązania do oczekiwań́ rynkowych (w tym opracowanie m.in:: oferty/prezentacji dla partnerów)
11. Doradztwo w zakresie budowy wartości przedsiębiorstwa, m.in. przez umiejętny dobór krajowych i międzynarodowych zachęt inwestycyjnych i niefinansowych programów wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw (w tym opracowanie: strategii finansowania innowacji)
12. Doradztwo w zakresie prezentacji biznesowej (sprzedażowej) i inwestorskiej (w tym opracowanie materiałów demonstracyjnych, wsparcie w zakresie wystąpień publicznych i relacji inwestorskich)
13. Doradztwo w zakresie budowania zespołu lub rozwijanie kompetencji zarzadczych i przywódczych (w tym opracowanie m.in: zakresu kompetencji i predyspozycji członków zespołu, struktury zarządczej i projektowej)
14. Doradztwo w zakresie wstępnego badania zdolności patentowalności rozwiązania i czystości patentowej w oparciu o ogólnodostępne bazy (w tym przygotowywanie spółki do m.in: badania stanu techniki zdolności i czystości patentowej, inwentaryzacji, zarządzania i ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie)
15. Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów przedinwestycyjnych, określenie ładu korporacyjnego, wsparcia w zakresie klauzul inwestycyjnych (w tym analiza dokumentów typu termsheet oraz umowy inwestycyjnej, statutu spółki i kluczowych porozumień spółki)

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Doradztwo będzie prowadzone przez 4 rundy akceleracji po 4 miesiące. Uprzejmie informuję, iż zgodnie z umową o dofinansowanie planowana data zakończenia projektu to 31 grudnia 2019 jednakże obecnie weryfikowany przez instytucją pośredniczącą dla naboru jest wniosek o wydłużenie projektu do 31 czerwca 2020 (wydłużenie projektu nie zmienia formuły akceleracji, która przewiduje 4 rundy i w ramach każdej z rund usługi świadczone przez zleceniobiorcę będą świadczone w okresie 4 miesięcy).
Zamawiający przewiduje, że średnie obciążenie miesięczne każdego z ekspertów wyniesie około 10 godzin w jednym miesiącu. Szacunek niniejszy ma charakter jedynie orientacyjny, ponieważ rzeczywiste zaangażowanie doradcy będzie zależało od potrzeb danego uczestnika.

Przedział godzinowy zaangażowania Wykonawcy lub wykonawców wynosi między 1 a 3160 godzin we wskazanym terminie realizacji projektu. Wymiar czasu pracy jest uzależniony od indywidualnego zapotrzebowania MŚP na dany obszar wsparcia i tematykę. Rozliczanie miesięczne będzie przeprowadzane na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej miesięczną kartą prac.
Doradztwo będzie przeprowadzane przez ekspertów spełniających kwalifikacje do ich przeprowadzenia.
Doradztwo przeprowadzone będzie w salach zapewnionych przez Zamawiającego, na terenie województwa mazowieckiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, wg terminarza przekazywanego przez Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 5 dni roboczych, zaś doradztwo w zakresie przygotowania analiz będzie realizowane w formie zdalnej, przy czym Strony każdorazowo uzgodnią termin wykonania danej analizy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy, przesunięcia okresu realizacji działań dla poszczególnych tur oraz zmianę ostatecznej liczby MŚP, w przypadku zmiany terminu realizacji projektu „akcelerator MSOT” lub w przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych (zdarzeń uniemożliwiających wykonanie zamówienia, siły wyższej, bądź niemożnością ich uczestniczenia w pierwotnie zaplanowanym terminie), niewywołanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy i Zamawiającego, o czas wynikający ze zdarzeń które zostały powyżej wskazane i który jest konieczny do wykonania obowiązków umownych w sytuacji ich wystąpienia;. Powyższe zmiany będą następowały jedynie w drodze aneksów do zawartych umów z Wykonawcami.

Zgodnie z umową o dofinansowanie planowana data zakończenia projektu to 31 grudnia 2019 jednakże obecnie weryfikowany przez instytucją pośredniczącą dla naboru jest wniosek o wydłużenie projektu do 31 czerwca 2020 (wydłużenie projektu nie zmienia formuły akceleracji, która przewiduje 4 rundy i w ramach każdej z rund usługi świadczone przez zleceniobiorcę będą świadczone w okresie 4 miesięcy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą̨ wziąć́ udział Oferenci, które posiadają wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeśli Oferent łącznie spełni 5 warunków niezbędnych dla każdej części zamówienia:
1. posiada wykształcenie wyższe – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2,
2. posiada doświadczenia we współpracy z podmiotami ekosystemu innowacji: tj. przedsiębiorcy, uczelnie, IOB lub inwestorzy – Wykaz min.5 podmiotów ekosystemu innowacji, Załącznik nr 4
3. posiada doświadczenia w pracy doradczej z projektami mającymi na celu opracowanie koncepcji nowych produktów, usług lub rozwiązań lub doświadczenie w zakresie wsparcia rozwoju lub wdrażania innowacji – Wykaz min. 5 usług doradczych, Załącznik nr 5
4. odznacza się umiejętnością pracy z dokumentami anglojęzycznymi tj. czytanie angielskojęzycznych raportów branżowych i prowadzenie doradztwa w oparciu o materiały specjalistyczne, anglojęzyczne – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2
5. odpowiednio dla każdej z części zamówienia – posiada doświadczenie w obszarze właściwym dla danej części zamówienia (wskazanych w punkcie III. niniejszego zapytania ofertowego) – tzn. przykładowo, składając ofertę na doradztwo w ramach części 3 zamówienia (Doradztwo w zakresie tworzenia modeli biznesowych), Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w doradztwie w zakresie tworzenia nowych modeli biznesowych. Jeśli dany Oferent składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wykazać się doświadczeniem w doradztwie w zakresie dla wszystkich części zamówienia, na które składa ofertę–Wykaz z opisem min. 3 usług o podobnym lub tożsamym zakresie dla podmiotów zew. w obszarze właściwym dla danej części zamówienia, Załącznik nr 6.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W razie złożenia ofert przez podmiot niebędący osobą fizyczną lub przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowego zamówienia, podmiot ten, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje on osobą lub osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które spełniają powyższe warunki wskazując podstawy dysponowania daną osobą (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna,itp.). Osoby wskazane przez wykonawcę na potwierdzenie spełnienia ww. warunków muszą zostać dedykowane do realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia.

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby lub podmioty dysponujące osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszego projektu zaś łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym środków UE oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego doradztwa w akceleratorze nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi lub będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowego zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia powyższych dokumentów dla każdej z osób wskazanych w ofercie, jako dedykowana do realizacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta. Zmiany te mogą dotyczyć:
terminu wykonania zamówienia:
– w przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu „akcelerator MOST”. Zmiana terminu realizacji projektu jest uzależniona od zgody Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej finansującej projekt (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie);
– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie);
- w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami zapytania ofertowego;
- terminu umowy – w przypadku zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych części projektu termin zapotrzebowania na przedmiot zamówienia może zostać zmieniony o czas, który jest konieczny do wykonania obowiązków umownych w sytuacji wystąpienia zdarzeń które zostały wskazane w części IV
2) warunków organizacyjnych i prawnych:
- wymagań i warunków w zakresie realizacji usługi pod kątem posiadanych przez Wykonawcę uprawnień lub zakresu usługi, jeśli będzie to wynikało ze zmiany przepisów lub procedur związanych z zakresem zamówienia;
- zmiany kadry (dotyczy ofert złożonych przez firmę) w trakcie trwania umowy, przy czym zmiana eksperta wymaga każdorazowej akceptacji ze strony Zamawiającego przed jego zaangażowaniem do projektu i ekspert musi spełniać wymagania nie mniejsze niż postawione w postępowaniu ofertowym (warunek konieczny).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym
Zał. nr 4 Wykaz min. 5 podmiotów ekosystemu innowacji
Zał. nr 5 Wykaz min. 5 usług doradczych
Zał. nr 6 wykaz z opisem min. 3 usług o podobnym lub tożsamym zakresie dla podmiotów zew. w obszarze właściwym dla danej części zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria, ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie na każdą część zamówienia:

I. CENA ZA 1 GODZINĘ PRACY WYKONAWCY - 0-100%
Przez kryterium “Cena za 1 godzinę” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę za 1 godzinę pracy zarówno podczas bezpośredniego doradztwa jak i podczas przygotowania opracowań biznesowych. Wskazana przez Oferenta cena odzwierciedla całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego w projekcie co oznacza, że będzie traktowana przez Zamawiającego w następujący sposób:
● w przypadku umowy zlecenie-koszt 1 godziny brutto pracodawcy
● w przypadku rozliczenia na podstawie faktury-cena jednostkowa 1 godziny brutto (netto+VAT)

Ocena w ramach kryterium “Cena za 1 godzinę” (Pc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Pc = (Cn /Co) x 100% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena całkowita w ramach wszystkich ofert złożonych na daną część
Co – cena całkowita zaproponowana w badanej ofercie
Pc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena za 1 godzinę”

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100.

Wybór Wykonawcy dokonany zostanie osobno dla każdej części zamówienia, na podstawie największej ilości uzyskanych punktów.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i które zostały uznane za najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Wartości punktowe w kryterium ceny zostały podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub --powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MOBILE OPEN SOCIETY THROUGH WIRELESS TECHNOLOGY (MOST)

Adres

Siewierska 16a/14

02-360 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

518622806

Fax

0

NIP

5213276504

Tytuł projektu

Akcelerator MOST

Numer projektu

RPMA.03.01.02-14-9607/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1 - Noemi Malska, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 27 listopada 2018 roku. Kc=153,75/290*100%*100=53.02pkt.
Oferta nr 3 - Jakub Jedliński, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 6 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/153,75*100%*100=100pkt
Oferta nr 5 - Admir Berbiu, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 7 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/300*100%*100=51.25pkt
Oferta nr 7 - Janusz Berta, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 7 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/381*100%*100=40.35pkt
Oferta nr 9 - Aleksandra Szymczak, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 11 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/300*100%*100=51.25pkt
Oferta nr 10 - Edyta Niemczyk, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 12 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/350*100%*100=43.93pkt
Oferta nr 11 - Piotr Ciżkowicz, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 12 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/300*100%*100=51.25pkt
Oferta nr 12 - Ad Ventures Sp. z o.o., oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 12 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/246*100%*100=62.50pkt
Oferta nr 13 - Małgorzata Skorupa, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 12 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/300*100%*100=51.25pkt
Oferta nr 14 - Małgorzata Warda, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 12 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/220*100%*100=69.89pkt
Oferta nr 15 - Tomasz Cichowicz Consulting Services, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 12 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/307*100%*100=50.08pkt
Oferta nr 17 - TWISE Katarzyna Białkowska, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 12 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/220*100%*100=69.89pkt
Oferta nr 18 - Adam Purwin, oferta spełnia kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki udziału. Oferta wpłynęła 12 grudnia 2018 roku. Kc=153,75/300*100%*100=51.25pkt
Liczba wyświetleń: 764