Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie kadry trenerskiej w ramach realizacji projektu: „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości

Data publikacji: 25.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2018

Numer ogłoszenia

1145760

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca składa ofertę cenową opatrzoną pieczęcią, datą i podpisem w jednym z wymienionych wariantów:
a/ w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem lub osobiście w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jako: „Wyłonienie kadry trenerskiej w ramach realizacji projektu: „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości”
na adres: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
bądź
b/ w formie elektronicznej – podpisana oferta wraz z podpisanymi załącznikami – w formie skanu na adres: info@wsie.edu.pl
Wykonawca zostaje związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2018 r. do godz. 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@wsie.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Cezary Schiff

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693616661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu „Centrum Arbitrażu
i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości” nr projektu POWR.02.17.00-00-0059/17 jest wyłonienie kadry trenerskiej do przeprowadzenia sześciu 16- godzinnych szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa powszechnego, prokuratury i mediatorów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie kadry trenerskiej do przeprowadzenia sześciu 16- godzinnych szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa powszechnego, prokuratury i mediatorów.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie polega na prowadzeniu szkoleń dwudniowych 16 godzinnych (1h = 45 min) z zakresu mediacji gospodarczych w oparciu o program opracowany przez Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator. Program zawarty jest w:
załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/18: Minimalny zakres szkoleń w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych dostępny jest
https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,10599,ogloszenie-o-konkursie-nr.html
oraz w załączniku zapytania ofertowego.

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości”.
Celem projektu jest rozwój oraz wzrost znaczenia mediacji gospodarczych poprzez utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych w woj. podkarpackim.
Każde szkolenie zostanie przeprowadzone przez 2 trenerów.
Wymagania (minimalne) w stosunku do trenera:
a/ wykształcenie wyższe w obszarze realizowanego wsparcia,
b/ 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych,
c/ 3-letnie doświadczenia w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych.
Przewiduje się organizację 6 szkoleń. Ostateczna liczba grup szkoleniowych realizowanych w ramach przedmiotowego szkolenia będą uzależnione od zapotrzebowania zgłoszonego w trakcie rekrutacji do projektu. W przypadku braku zgłoszeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji szkolenia wskazanego w niniejszym Zapytaniu.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Szkolenia będą prowadzone w oparciu o techniki interaktywne.
2) Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
3) Szkolenia będą się odbywać na terenie woj. podkarpackim w lokalizacjach zapewnionych przez Zamawiającego.
4) O dacie i miejscu przeprowadzenia poszczególnych szkoleń Zamawiający powiadomi Trenera nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
5) Czas trwania pojedynczego szkolenia wynosi 16 godzin (dydaktycznych - 45 minut); przy założeniu 8 godzin dziennie, dzień po dniu.
6) Szkolenie będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokładne daty i godziny realizacji zajęć dla poszczególnych grup zostaną ustalone w oparciu o oczekiwania uczestników.
7) Zakładana liczebność poszczególnej grupy wynosi max. 20 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmianie na etapie realizacji.
8) Materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń zapewni Zamawiający.
9) Na początek i zakończenie szkolenia trener przeprowadzi egzamin wewnętrzny, test sprawdzający wiedzę uczestników nabytą podczas szkolenia.
10) Szkolenia zakończą się wydaniem certyfikatów, uczestnikom którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
11) Trener prowadzący poszczególne szkolenie poinformuje uczestników o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
12) Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w ramach realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Trener.
Odbiorcy szkoleń:
A. przedstawiciele sądownictwa powszechnego - Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i Sądów Okręgowych w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu oraz podległym im Sądom Rejonowym (sędziowie, urzędnicy, inni pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych) min. 40 osób (kobiet i mężczyzn)
B. przedstawiciele Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, Prokuratur Okręgowych w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu oraz podległych im Prokuraturach Rejonowych (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury) min. 40 osób C. środowisko mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji
w sprawach gospodarczych) - min. 40 osób

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do 05.11.2018 do godz. 12:00
Wybór wykonawcy do 7.11.2018
07.11.2018 podpisanie umowy
Realizacja zamówienia do 30.11.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagania (minimalne) w stosunku do trenera:
a/ wykształcenie wyższe w obszarze realizowanego wsparcia,
b/ 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych,
c/ 3-letnie doświadczenia w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zawartość oferty Oferta powinna zawierać następujące dokumenty

1) Warunki cenowe realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2
a. Ceny jednostkową brutto (za jedną godzinę szkolenia) za przeprowadzenie jednej godziny dydaktycznej szkolenia, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym;
b. Cenę brutto za przeprowadzenie całego zamówienia.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia w tym dojazd i nocleg, FP, FGŚP oraz podatek dochodowy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości obciążającej Zleceniodawcę i Wykonawcę
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a. uzupełniony wykaz posiadanych doświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1.


1. Załącznik nr 1 i 2 - Formularze oferty
2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy
4. Referencje/umowy/protokoły odbioru zarówno w zakresie prowadzenia mediacji gospodarczych, jak i szkoleń z zakresu mediacji gospodarczej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto i doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + D
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
C – 50% - cena oferty
D - 50% - doświadczenie liczone jako liczba lat doświadczenia (lata kalendarzowe wykazane w dokumentach/ referencjach/ umowach, itp.)
Sposób obliczenia punktów:
Dla kryterium C:
Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.
Przeliczenie wg wzoru
C (liczba punktów) = C najtańsze/C oferty badanej * 50

Dla kryterium D:
Liczba punktów dla kryterium D obliczona zostanie przez podzielenie liczby lat wykazanego doświadczenia z oferty badanej przez liczbę lat doświadczenia z oferty o największym wykazanym doświadczeniu zawodowym oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.
Przeliczenie wg wzoru
D (liczba punktów) = D oferty badanej / D największe * 50

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 50, a kryterium D to 50.
Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoby, które będą realizować przedmiot zamówienia, posiadać będą największe doświadczenie udowodnione referencjami/umowami/protokołami odbioru/sygnaturami prowadzonych postępowań mediacyjnych zarówno w zakresie szkoleń jak i mediacji.
Do punktacji przyjęta będzie SUMA LAT DOŚWIADCZENIA z doświadczenia w prowadzeniu szkoleń
w zakresie mediacji gospodarczych i doświadczenia w zakresie prowadzenia mediacji gospodarczych.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie (1 dzień) ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia o braku powiązań, dołączonego do formularza oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW GOSPODARCZYCH

Adres

Ogrodowa 8/62

00-876 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222411423

Fax

222411423

NIP

5272726328

Tytuł projektu

Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości

Numer projektu

POWR.02.17.00-00-0059/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

A&Q Estates Ltd, ABC ACCOUNT CENTRE , One Victoria Square, B1 1BD
Birmingham , United Kingdom
Cena: 48.000,00 pln
Data wpłynięcia: 05.11.2018
Liczba wyświetleń: 257