Strona główna
Logo unii europejskiej

Spotkania informacyjno - edukacyjne z zakresu profilaktyki raka jelita grubego oraz raka szyjki macicy w ramach projektu "DBAM O ZDROWIE"

Data publikacji: 25.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2018

Numer ogłoszenia

1145502

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę złożyć można przy wykorzystaniu jednego z poniższych sposobów:
a) elektronicznie na adres mailowy: fundacja@emedycyna.org (podpisane i zeskanowane dokumenty),
b) przesłać pocztą lub kurierem w wersji papierowej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta – prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych”: na adres:
Fundacja „E-medycyna”
ul. Na Klifie 70
72-001 Kurów
2. Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2018 r. o godzinie 16:00.
Niezależnie od sposobu składania oferty, decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu, a nie data i godzina nadania.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Ponadto wyniki zapytania zostaną opublikowane na stronie www.emedycyna.org.
4. Oferty dostarczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
fundacja@emedycyna.org

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@emedycyna.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arleta Górecka-Przybycień

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 210 230

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia osoby, która poprowadzi spotkania informacyjno- edukacyjne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego oraz raka szyjki macicy. Spotkania mają dostarczyć wiedzę dot. oddziaływania zróżnicowanych czynników na zdrowie człowieka oraz uświadomić konieczność wykonywania badań profilaktycznych. Spotkania obejmować mają również omówienie procedury wykonania badania kolonoskopowego – przygotowanie, przebieg oraz dalsze zalecenia po badaniu.
Zamówienie dot. projektu nr RPZP.06.08.00-32-K004/17, pn. "Dbam o zdrowie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6.Rynek Pracy, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na ,badania profilaktyczne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie zapytania ofertowego oraz kontrolę nad prawidłową realizacją spotkań informacyjno-edukacyjnych jest Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i E-zdrowia w Polsce „E-medycyna” (Partner Projektu).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: myśliborski Miejscowość: miejscowości z powiatu myśliborskiego, gryfińskiego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i zatrudnienie na podstawie umowy zlecania osoby, która poprowadzi spotkania informacyjno- edukacyjne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego oraz raka szyjki macicy. Spotkania mają dostarczyć wiedzę dot. oddziaływania zróżnicowanych czynników na zdrowie człowieka oraz uświadomić konieczność wykonywania badań profilaktycznych. Spotkania obejmować mają również omówienie procedury wykonania badania kolonoskopowego – przygotowanie, przebieg oraz dalsze zalecenia po badaniu.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy oraz profilaktyki raka jelita grubego, skierowanych do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa zachodniopomorskiego z powiatu myśliborskiego i gryfińskiego. a). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: • Czas trwania spotkania: 6 h. • Liczba spotkań z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy: 60 spotkań x 2 tury, 120 spotkań rocznie (w latach: 2018, 2019), •Liczba spotkań z zakresu profilaktyki raka jelita grubego: 60 spotkań x 2 tury, 120 spotkań rocznie (w latach: 2018, 2019) •Terminy spotkań: Spotkania odbywały będą się w różne dni tygodnia i o różnych godzinach w celu dostosowania do potrzeb osób pracujących. •Liczba uczestników spotkania: ok. 12 os./spotkanie (w sumie: 2880 os.). • Spotkania informacyjno – edukacyjne będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym
•Miejsce organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych: świetlice udostępniane przez gminy w poszczególnych miejscowościach. b). Ramowy program spotkania:Profilaktyka raka jelita grubego• Wprowadzenie: przywitanie z uczestnikami, przekazanie podstawowych informacji o Projekcie i sposobie jego finansowania, wręczenie pakietów edukacyjnych oraz wypełnienie ankiet wprowadzających • Przedstawienie statystyk dot. zachorowalności na raka jelita grubego w podziale na poszczególne grupy wiekowe i zawodowe • Ukazanie szans związanych z wczesnym wykryciem raka jelita grubego – zachęcenie do regularnego wykonywania badań • Przedstawienie informacji dot. przebiegu badania kolonoskopowego • Omówienie oferty dot. badań dostępnych w ramach Projektu – zachęcenie do udziału w badaniu • Otwarta dyskusja – możliwość zadawania pytań prowadzącemu spotkanie • Podsumowanie: przypomnienie najważniejszych informacji, wypełnienie ankiety podsumowującej, pożegnanie z uczestnikami, zakończenie spotkania • Indywidualne konsultacje z prowadzącym, po zakończeniu zasadniczej części spotkania.
Profilaktyka raka szyjki macicy • Wprowadzenie: przywitanie z uczestnikami, przekazanie podstawowych informacji o Projekcie i sposobie jego finansowania, wręczenie pakietów edukacyjnych oraz wypełnienie ankiet wprowadzających.• Przedstawienie statystyk dot. zachorowalności na raka szyjki macicy w podziale na poszczególne grupy wiekowe i zawodowe • Ukazanie szans związanych z wczesnym wykryciem raka szyjki macicy – zachęcenie do regularnego wykonywania badań • Przedstawienie informacji dot. przebiegu badania profilaktycznego raka szyjki macicy • Omówienie oferty dot. badań dostępnych w ramach Projektu – zachęcenie do udziału w badaniu • Otwarta dyskusja – możliwość zadawania pytań prowadzącemu spotkanie • Podsumowanie: przypomnienie najważniejszych informacji, wypełnienie ankiety podsumowującej, pożegnanie z uczestnikami, zakończenie spotkania • Indywidualne konsultacje z prowadzącym, po zakończeniu zasadniczej części spotkania.
c). Zakres prac osoby prowadzącej zajęcia/spotkania:
• Przygotowanie prezentacji multimedialnej, która przedstawiana będzie podczas spotkań,
• Przygotowanie treści merytorycznych broszury edukacyjnej,
• Przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych według ramowego programu,
• Weryfikacja poziomu wiedzy i świadomości uczestników spotkań w postaci ankiet,
• Konsultacja przebiegu spotkań z kadrą medyczną Zamawiającego,
• Dbałość o prowadzenie wymaganej dokumentacji, tj. list obecności, formularzy zgłoszeniowych, ankiet itp.
• Stała współpraca z Koordynatorem Projektu.
d). Inne informacje: • Koszt podróży oraz przygotowania się wykładowcy do prowadzenia spotkań należy wliczyć w zaoferowaną stawkę wynagrodzenia,• W przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy w ofercie musi zostać wskazana konkretna osoba fizyczna, która prowadziła będzie spotkania informacyjno-edukacyjne.

Kod CPV

85100000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi ochrony zdrowia

Harmonogram realizacji zamówienia

Spotkania informacyjno-edukacyjne rozpoczną się w listopadzie 2018 r. Szczegółowa data rozpoczęcia zostanie ustalona z prowadzącym po wyborze oferty. Szkolenia będą realizowane w 2018 i w 2019 roku i ustalone zgodnie z harmonogramem realizacji spotkań.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Osoba prowadząca spotkania informacyjno-edukacyjne spełniać musi następujące warunki:
a). wykształcenie lekarskie lub
b). pielęgniarskie lub
c). jest absolwentem kierunku zdrowie publiczne.

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści umowy oraz określenie warunków istotnych zmian umowy
1. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia lub rozszerzenia zakresu zamówienia – zmiany ilości godzin comiesięcznego nakładu pracy na realizację zadań w ramach realizowanego projektu.
2. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia zakresu umowy poprzez skrócenie okresu realizacji zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w przypadku:
a) gdy potrzeba taka wyniknie z umowy o dofinansowanie realizacji Projektu lub z treści innych dokumentów projektowych,
b) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania umowy do zmiany przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji umowy,
c) w przypadku, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
4. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych/lub kapitałowych ( załącznik nr 2)
- Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia.
- Wykaz zrealizowanych godzin szkoleniowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium ceny (50%):
Ocena kryterium cenowego zostanie dokonana poprzez zastosowanie wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena za przeprowadzenie jednej godziny spotkania informacyjno-edukacyjnego/cena za przeprowadzenie jednej godziny spotkania informacyjno-edukacyjnego w ofercie ocenianej) x 50
Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 50 punktów.
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty.
2. Kryterium doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń (50%):
Ocena kryterium doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń zostanie dokonana przy zachowaniu następujących zasad. Wykonawca otrzyma punkty za doświadczenie osoby wskazanej w ofercie do realizacji szkoleń według poniższej punktacji:
a). 601 i więcej godz. szkoleniowych: 50 pkt.
b). ponad 401-600 godz. szkoleniowych: 30 pkt.
c). ponad 101 -400 godz. szkoleniowych: 15 pkt.
d). poniżej 0-100 godz. szkoleniowych: 5 pkt.
Przez doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych, jaką zrealizowała osoba wskazana w ofercie, których tematyka dot. zdrowia człowieka, zrealizowanych w okresie do pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie . Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego wykazu zrealizowanych godzin szkoleniowych.
3. Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (cena oferty + kryterium doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń): 100 pkt.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punków.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
1. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
2. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
3. Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnych uprawnień zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZPITAL W DĘBNIE IM. ŚWIĘTEJ MATKI TERESY Z KALKUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tadeusza Kościuszki 58

74-400 Dębno

zachodniopomorskie , myśliborski

Numer telefonu

957602733

Fax

957602065

NIP

5971730353

Tytuł projektu

Dbam o zdrowie

Numer projektu

RPZP.06.08.00-32-K004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA KATARZYNA KĘCKA, ALEJA ŻOŁNIERZA 17A/5, 73-110 STARGARD, DATA wpływu oferty 03.11.2018, cena 110 zł brutto za h.
Liczba wyświetleń: 327