Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy 38,7 kWp na dachu budynku Wytwórni Wafli Kazimierz Bołkun

Data publikacji: 24.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-11-2018

Numer ogłoszenia

1145300

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2018 r. do godz. 10.00, osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego: Wytwórnia Wafli Kazimierz Bołkun, ul. Supraślska 18, 16-010 Wasilków lub listem elektronicznym na adres: biuro@e-wafel.pl
2. Oferty niekompletne oraz oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, nie będą rozpatrywane. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty oraz pozostałe wskazane w treści niniejszego zapytania dokumenty.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
6. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub papierowej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.
10. Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w walucie polskiej w złotych.
11. Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
12. Podając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@e-wafel.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Bołkun

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 253 458

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby firmy Wytwórnia Wafli Kazimierz Bołkun.
Projekt zakłada:
1. Weryfikację stanu instalacji elektrycznej obiektu + pomiary rezystancji uziemienia oraz rezystancji izolacji, protokoły z pomiarów;
2. Montaż niezbędnych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne;
3. Montaż paneli PV o łącznej mocy nominalnej 38,7kWp;
4. Montaż inwerterów;
5. Położenie okablowania do podłączenia paneli PV;
6. Wykonanie trasy kablowej AC
7. Montaż rozdzielnic dla obsługi paneli PV;
8. Modernizacja w niezbędnym zakresie istniejącej instalacji elektrycznej;
9. Podłączenie rozdzielnic instalacji fotowoltaicznych do systemu elektroenergetycznego Inwestora,
10. Uruchomienie i rozruch instalacji fotowoltaicznych stanowiących przedmiot zamówienia,
11. Przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią energetyczną,
12. Zgłoszenie i odbiór instalacji przez OSD

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Wasilków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy 38,7 kWp na dachu budynku Wytwórni Wafli Kazimierz Bołkun.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby firmy Wytwórnia Wafli Kazimierz Bołkun.
Projekt zakłada:
1. Weryfikację stanu instalacji elektrycznej obiektu + pomiary rezystancji uziemienia oraz rezystancji izolacji, protokoły z pomiarów;
2. Montaż niezbędnych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne;
3. Montaż paneli PV o łącznej mocy nominalnej 38,7kWp;
4. Montaż inwerterów;
5. Położenie okablowania do podłączenia paneli PV;
6. Wykonanie trasy kablowej AC
7. Montaż rozdzielnic dla obsługi paneli PV;
8. Modernizacja w niezbędnym zakresie istniejącej instalacji elektrycznej;
9. Podłączenie rozdzielnic instalacji fotowoltaicznych do systemu elektroenergetycznego Inwestora,
10. Uruchomienie i rozruch instalacji fotowoltaicznych stanowiących przedmiot zamówienia,
11. Przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią energetyczną,
12. Zgłoszenie i odbiór instalacji przez OSD

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 38 kW, a dostawy te zostały wykonane należycie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiada ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii ( art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca będzie posiadał aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 200 000,00 zł,

Dodatkowe warunki

DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
6500,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 22 8060 0004 0007 3088 2000 0050
3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty.
4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, na rachunek bankowy wskazany w ofertach, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w terminie 7 dni od podpisania przez niego umowy z zamawiającym, na rachunek bankowy wskazany w ofercie
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana:
1) Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający określa wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 10% wartości złożonej oferty.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia przed podpisaniem umowy .
3. Zabezpieczenie zostanie Wykonawcy zwrócone zgodnie z postanowieniami umowy (załącznik nr 5)

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści
oferty:
1) Zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku:
a) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
b) wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia
d) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
2) Zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie w przypadku niedostępności ich na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania produkcji.
3) Zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.
4) Zmiany ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
2. Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez wykonawcę i zamawiającego.
3. W przedstawionych w ust. 1 pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi koniecznej przerwy lub przestoju.
4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.
5. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
3) Wykaz wykonanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz załączonymi dowodami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (załącznik nr 2 do zapytania).
4) Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - (załącznik nr 3 do zapytania)
5) Potwierdzenie wniesienia wadium.
6) Karty katalogowe zamontowanych urządzeń(panele oraz inwerter) wraz z certyfikatami zgodności dla modułów fotowoltaicznych IEC 61215, 61730, oraz dla inwerterów PN-EN 50438 i kompatybilności elektromagnetycznej.
7) Warunki udzielanych gwarancji.
8) Aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 200 000,00 zł, która obejmuje szkody poniesione przez użytkownika urządzeń naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego.
9) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich: kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do zapytania).
10) Wykaz równoważności w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych (wg wzoru własnego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium nr 1 – Czas usunięcia usterki definiowany jako czas przybycia na miejsce montażu w celu usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia (w godzinach) .
Kryterium nr 2 - Cena netto oferty .
Kryterium nr 3 – Termin realizacji (w dniach) od podpisania umowy.

2. Metodologia przyznawania punktacji
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następującego wzoru:

Kryterium nr 1 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

Najkrótszy czas przybycia i usunięcia awarii
Punkty = -------------------------------------------------------------------- x waga 20pkt.
Czas przybycia i usunięcia awarii badanej oferty

W przypadku, gdy deklarowany czas dotarcia serwisu na miejsce realizacji będzie dwukrotnie niższy niż średni czas wskazany we wszystkich ważnych ofertach, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do wykazania możliwości technicznych wypełnienia złożonej deklaracji. W przypadku nie dotrzymania deklarowanego czasu przybycia na miejsce montażu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. Zasady naliczania kar umownych zawiera wzór Umowy (załącznik nr 5)

Kryterium nr 2 - Łączna cena netto oferty

Wartość oferty najtańszej (w PLN)
Punkty = ------------------------------------------------------------------------ x waga 60pkt.
Wartość oferty badanej (w PLN)

Kryterium nr 3 – Termin realizacji (w dniach) od podpisania umowy

Najkrótszy termin realizacji (w dniach)
Punkty = ------------------------------------------------------------------------ x waga 20pkt.
Termin realizacji oferty badanej (w dniach)

W przypadku, gdy deklarowany termin realizacji będzie dwukrotnie niższy niż średni czas wskazany we wszystkich ważnych ofertach, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do wyjaśnień i przedłożenia dowodów, że jest w stanie dotrzymać deklarowanego terminu. W takiej sytuacji deklarację oferenta muszą potwierdzić dowody zdolności technicznej i zawodowej, o których mowa w rozdziale V ust.3 pkt. 2)
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie potwierdzi, że Wykonawca jest w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania.

Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

Kryterium nr 1 – 20 punktów
Kryterium nr 2 – 60 punktów
Kryterium nr 3 – 20 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów wszystkich kryteriów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYTWÓRNIA WAFLI KAZIMIERZ BOŁKUN

Adres

Supraślska 18

16-010 Wasilków

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

857185302

NIP

5420103809

Tytuł projektu

Odnawialne źródła energii w firmie Wytwórnia Wafli Kazimierz Bołkun

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0288/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

4Technology Sp. z o. o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, oferta dostarczona osobiście 02.11.2018 r., godz. 09.50 wartość oferty 177 000,00 zł netto, szybkość dotarcia serwisu 24 godzin, termin realizacji umowy 30 dni.
Liczba wyświetleń: 345