Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPPM/2018/DSZ

Data publikacji: 24.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-11-2018

Numer ogłoszenia

1145287

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie kurierem lub złożenie osobiste (w formie pisemnej) całości oferty na adres: 7 Cubes sp. z o.o., ul. Mokotowska 15a lok.1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) e-mailem na adres wnioski@7cubes.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie do 02.11.2018 r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 3/RPPM/2018/DSZ”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 3/RPPM/2018/DSZ”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zapytania:
Szkolenia zawodowe: w ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji niezbędnych na pomorskim rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu na podstawie opracowanych IPD.
Szkolenia zakończą się certyfikacją zewnętrzną potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji (niniejsze zapytanie nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji).
W wyniku IPD określono następujące tematy szkoleń dla 3 grup szkoleniowych (łącznie 36 osób):
1. Pracownik obsługi biurowej (12 osób).
2. Pracownik obsługi biurowej (12 osób).
3. Pracownik obsługi biurowej (12 osób).
Wymiar godzinowy: 80 godz./grupa dla 3 grup, łącznie przeprowadzenie 240 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 10 spotkań po 8 godz., średnio 3-4 razy w tygodniu – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń zawodowych.

Przedmiot zamówienia

Zakres zapytania:
Szkolenia zawodowe: w ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji niezbędnych na pomorskim rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu na podstawie opracowanych IPD.
Szkolenia zakończą się certyfikacją zewnętrzną potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji (niniejsze zapytanie nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji).
W wyniku IPD określono następujące tematy szkoleń dla 3 grup szkoleniowych (łącznie 36 osób):
1. Pracownik obsługi biurowej (12 osób).
2. Pracownik obsługi biurowej (12 osób).
3. Pracownik obsługi biurowej (12 osób).
Wymiar godzinowy: 80 godz./grupa dla 3 grup, łącznie przeprowadzenie 240 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 10 spotkań po 8 godz., średnio 3-4 razy w tygodniu – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.).

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin:
Szkolenia zawodowe: 11.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego (Załącznik nr 1)
2. K2 – Doświadczenie 30 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 30,00 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia zawodowe z obszaru Pracownik obsługi biurowej lub równoważnych .
Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Załącznik nr 2: Tabela nr 2). Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed podpisaniem umowy przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług wykazanych w Tabeli nr 2.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (Dbo:Dmax)x30
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium doświadczenie
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. jeden raz w tabeli nr 1 lub jeden raz w tabeli nr 2 w Załączniku nr 2. Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15A/1B

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Droga do sukcesu zawodowego

Numer projektu

RPPM.05.02.02-22-0083/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pretender Adrian Wronka, Łódź, ul. Piotrkowska 173 lok. 102
Liczba wyświetleń: 232