Strona główna
Logo unii europejskiej

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY - Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD

Data publikacji: 23.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2018

Numer ogłoszenia

1145164

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Damian Kuźniak, tel. 519 857 604, e-mail: sukces@terra-szkolenia.pl
2. Miejsce składania ofert: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu
(tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami
w formie elektronicznej na adres e-mail: sukces@terra-szkolenia.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór Doradcy zawodowego. w ramach realizacji projektu Perspektywa na SUKCES! nr RPLU.10.02.00-06-0059/17”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
5. Oferta musi być złożona do 31.10.2018 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sukces@terra-szkolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Kuźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519857604

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości Puławy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).

Przedmiot zamówienia

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości Puławy.
Uczestnikami projektu będą osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem oraz osoby przewidziane do zwolnienia.
Łącznie w ramach zadania przewiduje się realizację 40 godzin zegarowych indywidualnych zajęć oraz 16 godzin zegarowych zajęć grupowych w systemie 2 spotkań indywidualnych po 2 godziny w ramach zajęć indywidualnych a także 2 spotkań grupowych po 8 godzin w ramach zajęć grupowych. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. Planowany okres realizacji umowy to listopad 2018 - grudzień 2018 z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w cześci opisowej niniejszego zapytania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Listopad - Grudzień 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w cześci opisowej niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w części opisowej niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w części opisowej niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w części opisowej niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w części opisowej niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w części opisowej niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w części opisowej niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w części opisowej niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis znajduje się w części opisowej niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50% cena oraz kryterium 50% jakość.

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w części opisowej niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

Adres

Skromna 5

20-704 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815365650

Fax

815365651

NIP

7121045809

Tytuł projektu

Perspektywa na SUKCES!

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0059/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Monika Świerczewska, Lublin, (data wpływu 30.10.2018r)
Liczba wyświetleń: 433