Strona główna
Logo unii europejskiej

Zorganizowanie udziału w charakterze wystawcy na 6 targach międzynarodowych i zorganizowanie 1 misji gospodarczej

Data publikacji: 23.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2018

Numer ogłoszenia

1145052

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:
1) na adres Zamawiającego:
GALACTIC Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 70/26, 00-175 Warszawa
lub
2) e-mail: galacticaero@gmail.com

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 31 października 2018 r. do godz. 24.00.

Oferta powinna zawierać: firmę oferenta, jego adres, NIP, a także w sposób wyraźny przedstawić cenę w złotych netto i brutto za wykonaną usługę.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

galacticaero@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Banaś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48537800569

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polega na realizacji następującej usługi zorganizowania:
1/ udziału Zamawiającego w charakterze wystawy w 6 targach międzynarodowych:
A. AERO Friedrichshafen Frankfurt, 10-13 kwietnia 2019 r.
B. Aeromart Montreal – 16-18 kwietnia 2019 r.
C. MRO Dubai - 11-12 lutego 2019 r.
D. Paris Air Show – 17-23 czerwca 2019 r.
E. Farnborough International Air Show, Wielka Brytania – 16 - 23 lipca 2019 r.
F. AAPEXLas Vegas –5 – 7 listopada, 2019 r.
2/ udziału Zamawiającego w 1 misji gospodarczej do USA.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na zorganizowaniu udziału Zamawiającego w 6 imprezach targowych w charakterze wystawcy oraz zorganizowanie udziału Zamawiającego w jednej wyjazdowej misji gospodarczej.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację usługi z zachowaniem następujących warunków:
1. Usługa organizacji udziału w charakterze wystawcy na targach międzynarodowych obejmuje:
a) Zakup biletów lotniczych w klasie ekonomicznej dla 2 osób tam i z powrotem w taki sposób, że przedstawiciele Zamawiającego są już na targach dzień wcześniej przed ich rozpoczęciem i zostają na nich dzień po ich zakończeniu.
b) Zapewnienie miejsc noclegowych dla ww. osób w obiekcie hotelowym o standardzie min. 3*
c) Transport materiałów promocyjnych i reklamowych na targi
d) Zapewnienie wejściówek dla osób wymienionych w pkt a)
e) Wpis Zamawiającego do katalogu wystawców w charakterze Wystawcy i dostarczenie Zamawiającego min. 1 egzemplarza katalogu
f) Wynajem powierzchni targowej (min. 9 m2)
g) Zabudowa stoiska wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym i uwzględniającego konieczność promocji Marki Polskiej Gospodarki i finansowanie projektów z udziałem środków europejskich ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, a także demontaż ww. zabudowy po zakończeniu targów
h) Zapewnienie na stoisku targowym mebli: lada, stół, 4 krzesła, sprzętu audio-wideo, dostępu do Internetu, wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej na stoisku, nadzór nad stoiskiem podczas eksploatacji.
i) Przygotowanie panelu promocyjnego Marki Gospodarki Polskiej na każdą z imprez wystawienniczo-targowych, jako elementu dekoracyjnego stoiska wystawienniczego, uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, zgodnie z parametrami dostępnymi na stronie: https://www.trade.gov.pl/pl/f/v/350235/PPE_PL_5%20Ksiega%20Znaku%20MPG.pdf /promocja-eksportu#Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki
j) Wniesienie innych obowiązkowych opłat na rzecz organizatora wystawy (np. opłata rejestracyjna, opłata za sprzątanie stoiska itp.)
k) Przygotowanie dokumentacji z targów
2. Usługa organizacji misji gospodarczej do USA obejmuje:
a) Ustalenie z Zamawiającym listy min. 6 potencjalnych kontrahentów do organizacji 3 potkań b2b
b) Ustalenie z Zamawiającym programu misji obejmującego maks. 3 dni pobytu na miejscu i organizację min. 3 spotkania b2b
c) Przesłanie ww. kontrahentom zaproszeń na ww. 3 spotkania b2b
d) Zakup biletów lotniczych w klasie ekonomicznej dla 2 osób
e) Zapewnienie miejsc noclegowych dla ww. osób w obiekcie hotelowym o standardzie min. 3*
f) Wynajem miejsca 3 spotkań b2b oraz zapewnienie drobnego cateringu podczas tych spotkań
g) Przygotowanie dokumentacji z misji gospodarczej

Kod CPV

63000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Dodatkowe przedmioty zamówienia

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji umowy: 01.11.2018-31.08.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Od Wykonawcy oczekuje się doświadczenia w realizacji usług danego typu - zrealizowania min. 3 usług o identycznym lub podobnym zakresie do przedmiotu niniejszego postępowania (dowód: wykaz usług z podaniem nazwy usługodawcy, przedmiotu usługi, daty realizacji i wartości usługi w cenach netto/brutto, dopuszcza się przedstawienie w wykazie osobno usług na organizację udziału w charakterze wystawcy i osobno na organizację misji gospodarczej)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Od Wykonawcy oczekuje się posiadania odpowiedniego potencjału kadrowego – zapewnienia min. 1 osoby do obsługi realizacji usługi z biegłą znajomością języka angielskiego i min. 3-letnim doświadczeniem w promocji gospodarczej polskich firm za granicą (dowód: życiorys i oświadczenie wskazanej osoby o gotowości uczestnictwa w realizacji usługi; można przedstawić dokumenty kilku osób, ale każda z nich musi spełniać ww. warunki).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia (dowód: oświadczenie).

Dodatkowe warunki

W przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na realizację Zamówienia z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejsza ofertę podjęte będę negocjacje (rokowania) dotyczące obniżenia ceny. Jeśli odmówi on udziału w ww. negocjacjach (rokowań) prowadzi się je z kolejnymi Wykonawcami wg stopnia korzystności oferty. Jeśli nie przyniosą one rezultatu albo żadne wykonawca nie przystąpi do negocjacji (rokowań), postępowanie unieważnia się.

Zamawiający unieważnia niniejsze zapytanie, jeżeli:
a. Nie została złożona żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia publicznie na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Szczegółowy opis dodatkowych warunków znajduje się w Zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie kryteriów wyboru wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cenę brutto realizacji całości zamówienia – waga 70%;
W – Wartość techniczna oferowanej usługi – waga 30%.

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

C liczba punktów badanej oferty za cenę
NC najniższa cena brutto złożonej oferty
BC cena brutto badanej oferty

Liczba punktów za wartość techniczną/jakość oferowanej usługi
Przyznając liczbę punktów W za wartość techniczną oferowanej usługi Zamawiający będzie kierował się następującymi podkryteriami:

A. Jakość oferowanej usługi mierzona liczbą zrealizowanych usług o identycznym lub podobnym charakterze zrealizowanych na terenie państw objętych zamówieniem
Do 3 usług – 3 pkt
Od 4 do 6 usług – 5 pkt
Od 7 do 10 usług – 7 pkt
Pow. 10 usług – 10 pkt

B. Zapewnienie min. 1 osoby do realizacji usługi z min. 3–letnim doświadczeniem w pracy w biurze radcy handlowego w min. 1 państwie, którego usługa dotyczy, i/lub w bilateralnej izbie gospodarczo-handlowej skupiającej przedsiębiorców z Polski i min. 1 państwa, którego usługa dotyczy
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

C. Zapewnienie min. 1 osoby do realizacji usługi z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (klauzula społeczna), tj. z jednej z poniższych kategorii:
• osoby niepełnosprawne,
• kobiety samotnie wychowujące dzieci,
• ofiary patologii życia rodzinnego,
• starsze osoby samotne,
• osoby będące imigrantami oraz członkowie mniejszości narodowych
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

Kwalifikacja do jednej z ww. grup odbywa się na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę, w tym na podstawie życiorysu wskazanej osoby i dokumentów urzędowych, np. zaświadczeń, a także jej oświadczeń. Zamawiający zastrzega konieczność akceptacji przez siebie danej osoby do realizacji usługi, w przypadku jej braku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania innej kwalifikującej się do ww. grup osoby.

Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 70% + W

C liczba punktów uzyskana za cenę.
W łączna liczba punktów (suma) uzyskana za wartość techniczną/jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.

Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GALACTIC SP. Z O.O.

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 70/26

00-175 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 661 254 414

Fax

+48 22 5608061

NIP

5252443596

Tytuł projektu

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa i usług Galactic Sp. z o.o. poprzez realizację zagranicznej kampanii promocyjnej w ramach branżowego programu promocyjnego.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0083/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Ceny w złożonych ofertach przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego
Liczba wyświetleń: 228