Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach grupy C

Data publikacji: 22.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

1144873

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta może zostać złożona w terminie do 21.11.2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

- elektronicznej na adres mailowy: biuro@infodoradca.edu.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta na eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa i kod zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
- pocztą/kurierem na adres: DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18 a, 81-327 Gdynia
z dopiskiem „Oferta na eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa i kod zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
- osobiście na adres: DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18 a, 81-327 Gdynia
w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta na eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa i kod
zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@infodoradca.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Dryl - Zastępca Kierownika Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach” (dalej Ekspert) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ekspertów branżowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Ekspertem branżowym opisu informacji o zawodach.
Celem głównym projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy.

Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach” (dalej Ekspert) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie (IOZ) zostanie wybranych dwóch Ekspertów.
W ramach przedmiotu zamówienia Ekspert będzie zobowiązany do:
1) Opracowania opisu informacji dla wybranego zawodu, zgodnie z przyjętymi w projekcie wzorami dokumentów, w tym:
- zapoznania się z „Poszerzonym modelem informacji o zawodzie”, „Metodologią opracowania informacji o zawodach”, „Podręcznikiem. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego,
- identyfikacji, zgromadzenia, analizy i selekcji materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowania Wstępnego projektu IOZ, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
- wytypowania przedsiębiorstw do przeprowadzenia badań ankietowych i ich organizacji oraz przygotowanie ankiety badawczej (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym) na podstawie zweryfikowanego Wstępnego projektu IOZ oraz z wykorzystaniem przekazanego przez Zamawiającego kwestionariusza ankiety badawczej;
- przeprowadzenia (we współpracy z drugim ekspertem branżowym) badań z udziałem 4 przedstawicieli zawodu w grupie zawodów A lub 6 przedstawicieli zawodu w grupie zawodów C z wykorzystaniem przygotowanej ankiety badawczej;
- przygotowania (we współpracy z drugim ekspertem branżowym i ekspertem metodologicznym) raportu z badania Wstępnego projektu IOZ z udziałem przedstawiali zawodu oraz opracowanie wersji 1 projektu IOZ i przekazanie go w formie pliku MS Word do Zamawiającego;
- odniesienia się do uwag/wprowadzania uwag przygotowanych przez: eksperta metodologicznego grupy zawodów, 2 recenzentów, Panel Ewaluacyjny oraz Zespół walidacji i jakości, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
- opracowania końcowej wersji projektu Informacji o Zawodzie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
- przesyłania do Zamawiającego wypracowanych części dzieła zgodnie z etapami opisanymi w harmonogramie zadań Eksperta branżowego wskazanymi w pkt V Załącznika 3 "Zapytanie ofertowe",
- informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji dzieła, także na wniosek Zamawiającego;
2) uczestnictwa w warsztatach metodologicznych dla zespołów eksperckich opracowujących opisy informacji o zawodach (w tym gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia),
3) udziału w spotkaniach roboczych (w trybie stacjonarnym i na odległość) zespołu ekspertów opracowujących opis informacji dla wybranego zawodu z listy zawodów opisanych w Załączniku nr 1 (w tym gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia),
4) stosowania wzorów dokumentów przekazywanych przez Zamawiającego,
5) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
6) współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość), w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu na wszystkich etapach przygotowywania opisu informacji o zawodzie,
7) opracowania haseł kluczowych dla opisywanego zawodu
8) przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji wymienionych w Załączniku „Zapytanie ofertowe” pkt VI 8.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy zawarte z Ekspertami branżowymi będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) Identyfikacja, zgromadzenie, analiza i selekcja materiałów źródłowych dotyczących wybranego zawodu oraz opracowanie Wstępnego projektu opisu informacji o zawodzie, zgodnie z Zaleceniami Zamawiającego i przekazanymi przez niego dokumentami – do 8 dni roboczych od terminu warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Zamawiającego.
b) Wytypowanie przedsiębiorstw do przeprowadzenia badań ankietowych i ich organizacji, po wcześniejszej akceptacji przedsiębiorstw przez Eksperta metodologicznego oraz przeprowadzenie badań ankietowych z udziałem przedstawicieli środowiska pracy (osoby wykonujące dany zawód i/lub ich przełożeni); należy zebrać minimum 6 opinii w trzech przedsiębiorstwach/instytucjach dla grupy zawodów C, opracowania raportu z przeprowadzonych badań - do 7 dni roboczych od opracowania Wstępnego projektu Informacji o Zawodzie,
c) Opracowanie wersji 1 projektu opisu informacji o zawodzie, zgodnie z notatką nr 1 z ustaleniami z pierwszej walidacji wewnętrznej i wytycznymi do poprawienia przekazaną przez Zamawiającego, oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego – do 5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego notatki nr 1 z ustaleniami z pierwszej walidacji wewnętrznej i wytycznymi do poprawienia oraz opracowania raportu z przeprowadzonych badań;
d) Opracowanie wersji 2 projektu opisu informacji o zawodzie, zgodnie z dwoma arkuszami recenzji przekazanymi przez Zamawiającego, sporządzenie „Odpowiedzi Zespołu Eksperckiego na uwagi recenzentów projektu Informacji o Zawodzie”, oraz przekazanie tych dokumentów w wersji elektronicznej do Zamawiającego – do 5 dni roboczych od przekazania 2 Arkuszy recenzji;
e) Opracowanie wersji 3 projektu opisu informacji o zawodzie, zgodnie z notatką z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego, oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego – 5 dni roboczych od przekazania 2 notatek z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego;
f) Opracowanie wersji 4 projektu opisu informacji o zawodzie, zgodnie z notatką nr 2 z ustaleniami z drugiej walidacji wewnętrznej i wytycznymi do poprawienia, oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego – do 5 dni roboczych od przekazania notatki nr 2 z ustaleniami z drugiej walidacji wewnętrznej i wytycznymi do poprawienia;
g) Opracowanie końcowej wersji projektu opisu informacji o zawodzie, zgodnie z uwagami przekazanymi przez Zamawiającego (po weryfikacji MRPiPS), oraz przekazanie jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego – 2 dni robocze od przekazania uwag przekazanych przez Zamawiającego.
Umowy zawarte z Ekspertami będą wykonywane w okresie realizacji całego Projektu, z zastrzeżeniem że terminy rozpoczęcia ich wykonywania zostaną wskazane przez Zamawiającego przy uwzględnieniu terminów wynikających z harmonogramu określonego powyżej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykształcenie: wyższe lub średnie;
b) Co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym*, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie i/lub
c) Co najmniej 2-letnie doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie.

*Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, w której występuje dany zawód) lub zawody z innych grup elementarnych, jeśli jest to zasadne. Klasyfikację Zawodów i Specjalności można znaleźć pod adresem http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Oferent może być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny przedstawionej przez Oferenta w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie zaproponowane przez Oferenta przekroczy budżet przewidziany na realizację zadania.
2. W sytuacji, gdy zaoferowana cena będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał Oferenta i zagwarantują jakość i terminowość świadczonych usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.
4. Zgodnie z metodologią, jeden ekspert branżowy może opracować w tym samym czasie maksymalnie 6 opisów Informacji o Zawodzie. Zapewni to terminowość realizacji prac i najwyższą jakość.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:

1. C – cena brutto - max 30 pkt

C = Cmin/Cof x 30

C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
/*Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym - max 40 pkt
2.1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 25 pkt
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 40 pkt

2.2. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiadającej doświadczenie w zawodzie pokrewnym, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 7 pkt
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 12 pkt
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 20 pkt

Uwaga:
a) Jeśli osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada jednocześnie doświadczenie w pracy:
• w zawodzie i
• w zawodzie pokrewnym
punkty są przyznawane do max 40 pkt.
b) W wypadku kiedy osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta w tym samym czasie wykonywała zawód dla którego przygotowywana jest informacja i zawód pokrewny punkty są liczone jedynie za zawód, dla którego przygotowywana jest informacja.

3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 2 do 3 lat – 3 pkt
b) doświadczenie od powyżej 3 do 5 lat – 7 pkt
c) doświadczenie powyżej 5 lat – 10 pkt

4. W – wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max 5 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe – 5 pkt

5. UP - udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia brała udział* w przynajmniej zamówieniu/projekcie związanym z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanym z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – 10 pkt

*Za udział Zamawiający uznaje doświadczenie w:
• tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy, podstawy programowe kształcenia w zawodach, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, polska rama kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub
• świadczeniu usług i/lub opracowywaniu materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego.

6. S – aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.

Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S:
gdzie: R – sumaryczna liczba punktów badanej oferty

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.

Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni 2 oferty w ramach 1 zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.

W przypadku uzyskania przez 3 lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.

W sytuacji, gdy 3 lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze 2 oferty ocenione według w/w Kryterium nr 2 - DP, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Eksperci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji] Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.

W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Eksperci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji], a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert zgodnie z kolejnością ich wymienienia– począwszy od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 - aspekt społeczny, a kolejne odrzuci.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązanie z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Wolności 18a

81-327 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

586210331

Fax

586219927

NIP

5860005749

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Kod: 835003 - Marynarz statku morskiego
1. Duziak Stanisław; Gdynia; data złożenia oferty: 09.11.2018 r.; cena: 6200,00 zł
2. Jończyk Wojciech; Gdynia; data złożenia oferty: 15.11.2018 r.; cena: 5200,00 zł
Liczba wyświetleń: 1036