Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych - zestaw do wtrysku wielokomponentowego - Kompresor - PLCRC/2830701/06/3371/2018

Data publikacji: 22.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2018

Numer ogłoszenia

1144785

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-10-24
Pytanie nr 1: Czy będzie to praca ciągła ? Czy długość gwarancji jest parametrem sztywnym ? Czy gwarancja na 3 lata będzie wystarczająca ?
Odpowiedź nr 1: Kompresor nie będzie pracował w trybie ciągłym. Przewiduje się maksymalne średnioroczne obciążenie na poziomie 35%. Z tego względu preferujemy utrzymanie minimalnego 5 letniego okresu gwarancji.
Pytanie nr 2: Czy kompresor będzie chodził dłużej niż 30 minut bez przerwy ?
Odpowiedź nr 2: Kompresor bedzie działał dłużej niż 30 min. bez przerwy.
2018-10-26
Pytanie nr 3: Zgodnie z zapisem z punku 14 podpunkt 2. czy wykonawca ma wycenić również podłączenie/montaż urządzeń u zamawiającego (do takowej rzetelnej wyceny potrzeba jest wizja lokalna lub schemat z wymiarami miejsca instalacji urządzeń)
Odpowiedź nr 3: Tak, schemat zostanie dołączony do postępowania - PATRZ INFORMACJA Z DN. 2018-10-29.
Pytanie nr 4: Warunkiem 5-cio letniej gwarancji urządzeń jest konieczność corocznych odpłatnych przeglądów serwisowych (wymiana oleju, filtrów etc.), czy w cenie urządzeń mają być również wliczone te koszty?
Odpowiedź nr 4: Jeżeli urządzenie trzeba co rok serwisować, oferta powinna zawierać koszt serwisu oraz wyszczególnić ile on wynosi.
2018-10-29
Pytanie nr 5: Czy na schemacie jest 500 l/min x 2 czy to pomyłka i powinno być 50 l/min?
Pytanie nr 6: Na jakiej wysokości ma być prowadzona magistrala główna a na jakiej mają być zaznaczone odejścia?
Pytanie nr 7: Czym mają być zakończone odejścia?
Pytanie nr 8: Rozumiem że długość hali to 30 m?
Pytanie nr 9: Jakim materiałem ma być poprowadzona instalacja pneumatyczna?
Pytanie nr 10: Z jakiego materiału są ściany przez które mają przejść przewody i jaka jest ich grubość?
Pytanie nr 11: Czy można prosić o zdjęcia części hali w której będzie instalacja oraz kompresor.
Odpowiedź nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Przedmiotem zapytania jest dostawa urządzenia oraz szkolenie (bez uruchomienia oraz montażu). Odpowiedź nr 3 z dnia 2018-10-26 jest nieaktualna.
Termin składania ofert zostaje przesunięty na 05.11.2018, g. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 30.10.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych - zestaw do wtrysku wielokomponentowego - Kompresor.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa kompresora niezbędnego do budowy stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych.

Przedmiot zamówienia

Kompresor o parametrach:
 Maksymalne wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) - 2000mm x 1000 mm x 1800mm,
 Wydajność użytkowa min. 350l/min - po uwzględnieniu wszystkich strat,
 Minimalne ciśnienie 8 bar,
 Klasa czystości powietrza cząstki stałe/woda/olej - ISO 8573-1: klasa 3 lub lepiej
 Głośność maksymalnie 68dB,
 Separator olej/woda,
 Automatyczny zrzut kondensatu ze zbiornika i filtrów,
 Kompaktowość - montaż zestawu w jednej bryle. Zamawiający dopuszcza jednak instalację z osuszaczem wolnostojącym, jeśli całość zestawu spełnia rygor wymiarowy,
 Minimalna pojemność zbiornika - 200l,
 Maksymalne zapotrzebowanie na moc elektryczną - 4kW,
 Zasilanie 3 fazowe,
 Dokumentacja: instrukcje w języku polskim, deklaracje zgodności, dokumenty do nadzoru technicznego,
 Transport z wniesieniem
 Uruchomienie i szkolenie personelu w miejscu instalacji (minimum 2 osoby),
 Gwarancja minimum 5 lat.

Kod CPV

42123400-1

Nazwa kodu CPV

Sprężarki powietrza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.12.2018r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zamówienia dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do OWZ powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta/y zostanie/ą wybrana/e na podstawie następujących kryteriów:
Najwyższa suma przedstawionych poniżej parametrów oceny: cena, głośność (A+B).
A – cena. Waga tego parametru w łącznej ocenie to 50%. Parametr będzie obliczony wg wzoru:
A=(Amin/Ao)*waga
Gdzie:
Amin – najniższa cena spośród ofert zaakceptowanych do etapu oceny
A0 – cena badanej oferty
Waga – współczynnik o wartości 50%
B – głośność. Jeśli głośność <62dB – współczynnik B przyjmuje wartość 50%, w przeciwnym wypadku 0%.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 341