Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 6/USiebie/OWIS/2018

Data publikacji: 22.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2018

Numer ogłoszenia

1144780

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego,
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
6. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
7. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – sąsiedzkie usługi opiekuńcze”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zdzisława Garbat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 615 09 78

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „sąsiedzkich” usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zlecenie świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „sąsiedzkich” usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Usługi sąsiedzkie będą świadczone w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, w miejscu jej zamieszkania, nie rzadziej niż jedną godzinę (60 minut) na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).

Kod CPV

85320000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi społeczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji usług: od podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2. Cena za 1 godzinę wykonywania usługi, ustalona jest w wysokości 14,70 zł. brutto.
3. Miejsce realizacji usług: Jaworzno.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zamówienia na sąsiedzkie usługi opiekuńcze mogą się ubiegać osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą realizujące usługi osobiście, które są godne zaufania, zdolne do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym oraz które odbędą szkolenie zorganizowane w ramach projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria formalne - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzą stosownym oświadczeniem.
2. Kryteria punktowe:
KRYTERIUM 1: Dyspozycyjność – 100 pkt.
Punkty za kryterium „Dyspozycyjność” będą obliczone wg poniższego wzoru:
(Dyspozycyjność wykonawcy badanej oferty / Najwyższa dyspozycyjność podana w ofertach) x 100 %

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oferty złożone po terminie, niekompletne, przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. "Miejsce i sposób składania oferty" nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 615 09 78

Fax

32 615 09 83

NIP

6321775073

Tytuł projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-001H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano ofertę:
Anna Legień, Jaworzno; wpłynęła - 30.10.2018; stawka 14,70 zł./godzinę
Liczba wyświetleń: 250