Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP GADŻETÓW I DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH UDZIAŁU W TARGACH BAU MONACHIUM, NIEMCY, 2019 OZNACZENIE SPRAWY 9/2018/333/WAG

Data publikacji: 22.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2018

Numer ogłoszenia

1144744

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Chróstnik 104, 59- 311 Lubin;
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: k.fila@wagsa.eu
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.fila@wagsa.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Klaudia Fila, tel. +48 723-001-990, email: k.fila@wagsa.eu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup gadżetów i drukowanych materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby firmy World Acoustic Group S.A.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Chróstnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

2. Głównym celem projektu jest promocja marek produktowych firmy World Acoustic Group S.A.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zakup gadżetów i drukowanych materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby firmy World Acoustic Group S.A.:

a) Teczki ofertowe papierowe, dwubiegowa według projektu WAG – A4, papier kreda mat 350g, nadruk 4/0. Wymiar całkowity teczki w rozłożeniu 505mm x 347mm – ilość sztuk 3000

b) Foldery produktowe – Katalogi format A4 poziom 297x 201mm, papier: kreda mat 250 g, lakier dyspersyjny– ilość sztuk 2700 sztuk , katalogi z logo: firmy WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w takiej widocznej samej wielkości
( 9 różne typów katalogów po 300 sztuk każdy katalog : Katalog nr 1,2,3,4,5 i 6 składające się z 4str. ; Katalog nr 4,5,6 7,8 i 9 składające się z 8 str.)

c) Torby firmowe z logo: firmy WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, o długości 25 cm, torba o wymiarach 50 x 40cm, w kolorze białym, torby plastikowe z wyciętym uchwytem – ilość sztuk 2300

d) Pendrive - plastikowe w kształcie karty kredytowej- wydruk dwustronny. Możliwość umieszczenia logo: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- tej samej wielkości, Prędkość zapisu 4 MB/s , prędkość odczytu 8-10 mb/s. Wymiary 8,4 x 5,2 x 0,2 cm
Pojemność 8GB- ilość – 600 sztuk
Nadruk „full” kolor 2 strony

e) Czapki z daszkiem – 15 sztuk biała z logo o wymiarach ok. 30x45mm ( 3 kolory ): :WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- tej samej wielkości, – bawełna 100% , zapięcie

f) Czapki z daszkiem – 15 sztuk, granatowa z logo o wymiarach ok. 30x45mm ( 3 kolory ) WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, – bawełna 100% , zapięcie

f) Czapki z daszkiem – 15 sztuk, zielona z logo o wymiarach ok. 30x45mm ( 3 kolory ): WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, – bawełna 100% , zapięcie

g) Koszulki – 20 sztuk, polo z kołnierzykiem 100 % bawełny, materiał: groszkowany (pique) z logo haftowanym na lewej piersi, o wymiarach 80mm x 65m + logo: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, w rozmiarach XL, L, M, S (po 5szt. Z każdego)

g) Koszulki – 20 sztuk, polo z kołnierzykiem 100 % bawełny, materiał: groszkowany (pique) z logo haftowanym na lewej piersi, o wymiarach 80mm x 65m+ logo: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, w rozmiarach XL, L, M, S (po 5szt. Z każdego)

g) Koszulki – 20 sztuk, polo z kołnierzykiem 100 % bawełny, materiał: groszkowany (pique) z logo haftowanym na lewej piersi, o wymiarach 80mm x 65m+ logo: WAG S.A., Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej- w tej samej wielkości, w rozmiarach XL, L, M, S (po 5szt. Z każdego)

h) Metalowy długopis z kolorową końcówką do ekranów dotykowych ( touch) – długopis posiada mechanizm typu „twist” wygrawerowane logo : firmy WAG S.A. , Funduszy Europejskich, Polskiej Gospodarki i Unii Europejskiej
Długopisy: białe, niebieskie, zielone, srebrne, czarne, granatowe : 3000 sztuk

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
2. Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
3. Kod CPV i jego nazwa: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne;

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Kod CPV

39294100-0

Nazwa kodu CPV

artykuły informacyjne i promocyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnie do 35 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
6. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Cena powinna być podana w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
8. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
10. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 9/2018/333/WAG”.
11. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Warunki zmiany umowy

H. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 70 punktów;
3. Kryterium terminu wykonania zamówienia – waga 30 punktów;
4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.

2. W kryterium terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
• Oferowany termin wykonania zamówienia do 10 dni od dnia zawarcia umowy: 30 punktów;
• Oferowany termin wykonania zamówienia w terminie od 11 do 25 dni włącznie od dnia zawarcia umowy: 10 punktów;
• Oferowany termin wykonania zamówienia powyżej 25 dni: 0 punktów.

Oferowany termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż maksymalny wskazany w Zapytaniu pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Wykluczenia

G. ZAKRES WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_9_2018_333_Wag targi Monachium gadzety ostateczne.pdf"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

59-311 Chróstnik

dolnośląskie , lubiński

Numer telefonu

+48768470080

Fax

+48768470086

NIP

6922260445

Tytuł projektu

Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0037/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły do Zamawiającego oferty od następujących Wykonawców:
1. Oferta od Wykonawcy Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, która wpłynęła w dniu 5.11.2018 roku.
2. Oferta od Wykonawcy G4U sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, która wpłynęła w dniu 30/10/2018 roku.
3. Oferta od Wykonawcy Mikrodruk Computer sp. j. z siedzibą w Kaliszu, która wpłynęła w dniu 5.11.2018 roku.
4. Oferta od Wykonawcy Studia Mrówka Joanna Foryś-Maziak z siedzibą w Krakowie, która wpłynęła w dniu 5.11.2018 roku.
5. Oferta od Wykonawcy Artur Zamojski Gift Express, która wpłynęła w dniu 5 .11.2018 roku.

Zamawiający poszczególnym Wykonawcą przyznał następujące wartości punktowe:
a) Wykonawca Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, otrzymał 73,35 punktów.
b) Wykonawca G4U sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, otrzymał 62,72 punktów.
c) Wykonawca Mikrodruk Computer sp. j. z siedzibą w Kaliszu, otrzymał 59,95 punktów.
d) Wykonawca Studia Mrówka Joanna Foryś-Maziak z siedzibą w Krakowie, otrzymał 100 punktów.
e) Wykonawca Artur Zamojski Gift Express, otrzymał 84,84 punktów.

1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca:
Wykonawca Studia Mrówka Joanna Foryś-Maziak z siedzibą w Krakowie, otrzymał 100 punktów., który otrzymał 100 punktów.
2. Zgodnie z warunkami postępowania Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzymała najwyższą wartość punktową.
3. W przedmiotowym wypadku wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą wartość punktową za złożoną ofertę.
Liczba wyświetleń: 249