Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku 3 podręczników mediacji gospodarczej uwzględniających specyfikę interesariuszy mediacji gospodarczych - mediatorów, sądów, przedsiębiorców dla Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie

Data publikacji: 18.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-10-2018

Numer ogłoszenia

1144277

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca składa ofertę cenową opatrzoną pieczęcią, datą i podpisem w jednym z wymienionych wariantów:
a/ w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem lub osobiście w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jako: „Wydruk 3 podręczników mediacji gospodarczej uwzględniających specyfikę interesariuszy mediacji gospodarczych - mediatorów, sądów, przedsiębiorców dla Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie” na adres: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
bądź
b/ w formie elektronicznej – podpisana oferta wraz z podpisanymi załącznikami – w formie skanu na adres: info@wsie.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@wsie.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Cezary Schiff

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693616661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydruk 3 podręczników, które będą narzędziem warsztatowym dla mediatorów, dla sędziów, przedsiębiorców.
1 podręcznik z terminem realizacji 9 listopada 2018
2 podręcznik z terminem realizacji 2 grudnia 2018
3 podręcznik z terminem realizacji 20 stycznia 2019
Złożenie tekstu w formie elektronicznej nastąpi dla
1 podręcznika 29 października 2018
2 podręcznika 11 listopada 2018
3 podręcznika 30 grudnia 2018

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie do druku i druk 3 podręczników w nakładzie 2 000 egzemplarzy każdego, jak również przygotowanie 6 000 szt. DVD z materiałem filmowym (nagranie), które w kopercie (folia/papier) załączone zostanie (po 1 szt. do każdego podręcznika)
Każdy z podręczników liczył będzie do 200 stron gotowej książki cz-b., (format: 145x205 mm, oprawa twarda, okładka kolorowa, foliowana, papier na wnętrze: offset 80g, czcionka- Times New Roman, 11 pkt).
Koszty obejmują redakcję tekstu, skład i łamanie, podwójną korektę, indywidualny projekt okładki, druk i oprawę, oprawa klejona i zszywana, opracowanie od strony graficznej: rysunki, ilustracje wg pomysłu Zamawiającego, dostawę do Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wybranie wykonawcy dla wydruku 3 podręczników mediacji gospodarczej .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydruk 3 podręczników, które będą narzędziem warsztatowym dla mediatorów, dla sędziów, przedsiębiorców.
1 podręcznik z terminem realizacji 9 listopada 2018
2 podręcznik z terminem realizacji 2 grudnia 2018
3 podręcznik z terminem realizacji 20 stycznia 2019
Złożenie tekstu w formie elektronicznej nastąpi dla
1 podręcznika 29 października 2018
2 podręcznika 11 listopada 2018
3 podręcznika 30 grudnia 2018

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie do druku i druk 3 podręczników w nakładzie 2 000 egzemplarzy każdego, jak również przygotowanie 6 000 szt. DVD z materiałem filmowym (nagranie), które w kopercie (folia/papier) załączone zostanie (po 1 szt. do każdego podręcznika)
Każdy z podręczników liczył będzie do 200 stron gotowej książki cz-b., (format: 145x205 mm, oprawa twarda, okładka kolorowa, foliowana, papier na wnętrze: offset 80g, czcionka- Times New Roman, 11 pkt).
Koszty obejmują redakcję tekstu, skład i łamanie, podwójną korektę, indywidualny projekt okładki, druk i oprawę, oprawa klejona i zszywana, opracowanie od strony graficznej: rysunki, ilustracje wg pomysłu Zamawiającego, dostawę do Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów.

Kod CPV

79823000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i dostawy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin złożenia 26.10.2018
Podpisanie umowy 29/30.10.2018
1 podręcznik z terminem realizacji 9 listopada 2018
2 podręcznik z terminem realizacji 2 grudnia 2018
3 podręcznik z terminem realizacji 20 stycznia 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Określone w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Określone w załącznikach.

Potencjał techniczny

Określone w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (C) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
C – 100% - cena oferty

Sposób obliczenia punktów:
Dla kryterium C:
Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100.
Przeliczenie wg wzoru
C (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej * 100


Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 100.

Wykluczenia

Oferenci nie mogą należeć do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj. podmiotów powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW GOSPODARCZYCH

Adres

Ogrodowa 8/62

00-876 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222411423

Fax

222411423

NIP

5272726328

Tytuł projektu

Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości

Numer projektu

POWR.02.17.00-00-0059/17-00
Liczba wyświetleń: 221