Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W TEMATYCE: „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej”

Data publikacji: 17.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2018

Numer ogłoszenia

1143925

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 25 października 2018 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8:00-16:00) lub
wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

544262815

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia”. W skład zamówienia wchodzi:

A. Przeprowadzenie zajęć „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 100 uczniów (10 grup średnio po 10os.), każda grupa 72h (9 dni x 8h), razem 720h
B. Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie
C. Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń
D. Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych
E. Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC w wyniku pozytywnie ukończonego szkolenia
F. Koszt wydania certyfikatów/zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć
G. Koszt egzaminów IPC
H. Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze specyfikacją określona w punkcie I.8 SOPZ

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów (1K) kierunku technik elektronik, elektryk, informatyk z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości kursów zawodowych.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia”. W skład zamówienia wchodzi:

A. Przeprowadzenie zajęć „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 100 uczniów (10 grup średnio po 10os.), każda grupa 72h (9 dni x 8h), razem 720h
B. Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie
C. Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń
D. Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych
E. Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC w wyniku pozytywnie ukończonego szkolenia
F. Koszt wydania certyfikatów/zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć
G. Koszt egzaminów IPC
H. Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze specyfikacją określona w punkcie I.8 SOPZ

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80210000-9 – Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej
80310000-0 – Usługi edukacji młodzieży
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
80531200-7 – Usługi szkolenia technicznego
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
22000000-0 - Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji zajęć z zakresu nowoczesnych metod montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 1

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nadzorowanej przez Kuratorium Oświaty

Wiedza i doświadczenie

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – minimum 1 usługę polegającą na zorganizowaniu szkolenia lub kursu z zakresu: „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej” i/lub szkolenia lub kursy pokrywające tematykę i program szkolenia zawarty w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – SOPZ, dla minimum 50 osób łącznie
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje co najmniej: dwoma osobami na stanowisku trenera, legitymującymi się licencją Master IPC Trainer lub licencją Certyfikowanego Trenera IPC oraz certyfikatami Europejskiej Agencji Kosmicznej CAT1 i/lub CAT2 i/lub CAT3. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagane jest aby Oferent znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na warunkach przedstawionych w zapytaniu ofertowym. (ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta)

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
c/ wykaz usług
d/ wykaz osób
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy
3/Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie w %
Cena 70 %
Doświadczenie Wykonawcy 30 %

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

LP = LC + LD

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
LC – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena
LD – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Doświadczenie Wykonawcy
Oferty podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tym, że:
w kryterium Cena – maksymalnie 70 pkt,
w kryterium Doświadczenie Wykonawcy – maksymalnie 30 pkt
Liczba punktów w każdym z kryteriów przyznana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
Cena - Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:


gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych):

Doświadczenie Wykonawcy - Punkty w kryterium Doświadczenie Wykonawcy zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu usług (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)
Zamawiający oceniał będzie doświadczenie Wykonawcy w zakresie należycie wykonanych (tj. zakończonych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług spełniających warunek udziału w postepowaniu.
W celu dokonania oceny ofert w kryterium Doświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego), wraz z dowodami, określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium Doświadczenie Wykonawcy w następujący sposób:
Lp. Oferta w tym kryterium otrzyma gdy
1 0 pkt Wykonawca nie złoży Wykazu usług, lub nie wskaże żadnej usługi w Wykazie usług, lub wskaże w Wykazie usług 1 usługę
2 10 pkt Wykonawca wskaże w Wykazie usług od 2 do 4 usług
3 20 pkt Wykonawca wskaże w Wykazie usług od 5 do 7 usług
4 30 pkt Wykonawca wskaże w Wykazie usług 8 usługi i więcej

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-0820/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniu 25.10.2018 r. wpłynęła oferta firmy Renex Electronics Education Center Marzena Szczotkowska - Topić , Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek;
Cena oferty 985 000,00 zł brutto.
W dniu 26.10.2018 r. wysłano do firmy Renex Electronics Education Center Marzena Szczotkowska - Topić informację o wyborze oferty i jednocześnie zaproszenie do negocjacji podanej ceny.
W dniu 31.10.2018r. przeprowadzono negocjacje cenowe. W wyniku analizy oraz możliwości budżetu Zamawiającego, w trakcie negocjacji Oferent postanowił zmniejszyć swoją ofertę cenową do 971 000,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 169