Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY 0,4 MW NA DACHACH SORTOWNI I KOMPOSTOWNI W RZGO w SŁAJSINIE”

Data publikacji: 17.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-10-2018

Numer ogłoszenia

1143716

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres czg.kancelaria@nowogard.pl bądź na adres korespondencyjny Związku: Słajsino 30, 72-200 Nowogard, nie później niż do dnia 26.10.2018r. do godz.12:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

czg.kancelaria@nowogard.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Pińkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

915791948

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie spójnej linii graficznej promocji projektu wraz z jednolitym systemem identyfikacji wizualnej: logotypy, kolorystyka, nazewnictwo, powtarzalność: projekt oraz wykonanie kalendarzy ściennych, wiszących, format A3, stron 12+1, druk jednostronny. Rodzaj papieru: okładka kreda mat 300g, wnętrze kreda mat 170 g. Rodzaj łączenia bindowanie, spirala. Zawieszka i spirala na krótszym boku. Ilość: 85 szt.
Szata graficzna kalendarzy powinna odpowiadać tematyce projektu. Do projektu zaleca się wykorzystanie materiałów zgromadzonych w trakcie montażu filmiku krótkometrażowego (patrz. ust. 2).
2. Wideofilmowanie z powietrza wraz z montażem filmu przedstawiającego realizację projektu polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej.
Długość filmu i ilość wizyt
Szacunkowej długość: 5 - 10 minut.
Ilość wizyt w Zakładzie: 10

Cel filmu:
Celem filmu promocyjnego będzie promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia mająca wpływ na poprawę efektywności energetycznej województwa zachodniopomorskiego, promowanie inwestowania w odnawialne źródła energii i zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie znaczenia i możliwości OZE oraz informowanie o udziale środków Unii Europejskiej w realizacji inwestycji.

Miejsce realizacji:
Celowy Związek Gmin R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard.

Scenariusz:
W cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza i terminarza, który uzgodni z Zamawiającym.

Lektor:
Wykonawca zapewni lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania. Wykonawca montuje „głos komentatora” zgodnie ze scenariuszem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Dodatkowo wkomponuje wystąpienia Przewodniczącego Zarządu CZG R-XXI oraz Kierownika Projektu – krótkie relacje po ok. 30 sekund.

Muzyka:
Wykonawca zapewni podkład muzyczny. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranych fragmentów muzycznych do produkcji filmu promocyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

Plan zdjęciowy:
Preferowana scenografia: naturalne wnętrza i plenery.

Sprzęt:
Produkcja filmu promocyjnego powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. Film powinien zawierać materiały z wykorzystaniem drona, bądź innego sprzętu latającego z uwagi, na umiejscowienie instalacji fotowoltaicznych (dach sortowni i kompostowni RZGO w Słajsinie). W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki.

Nośniki:
Wykonawca przekaże nagrany materiał na płycie DVD i pendrive, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac. Dodatkowo sporządzi 20 sztuk kopii filmu na płycie DVD. Płyty powinny mieć kolorowy nadruk wraz z nadrukiem na etykiecie opakowania z tworzywa sztucznego.

Akceptacja:
Wykonawca zorganizuje kolaudację, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany materiał promocyjny. W terminie 3 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie 3 dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie ustnej, pisemnej lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 3 dni do ostatecznej akceptacji.

Prawa autorskie:
W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności :
- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym drukiem na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m.in. płyta DVD, pendrive;
- wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
- publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( m.in. w Internecie);
- publicznego odtwarzania;
- użyczania i/lub najmu;
- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodniej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;
-równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych
i sieci kablowych.
Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostały utrwalone w Materiale promocyjnym na ich rozpowszechnianie.

Dodatkowe wymagania:
- produkcja filmu w polskiej wersji językowej;
- w filmie powinien się znaleźć tytuł projektu, pełnokolorowy zestaw znaków FE
z barwami RP, logiem promocyjnym województwa oraz znakiem UE;
- na końcu materiału wideo powinien się znaleźć komunikat słowny i pisemny informujący o dofinansowaniu projektu;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: goleniowski Miejscowość: Słajsino, gmina Nowogard

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promocja projektu w oraz powstałej w jego wyniku infrastruktury PV. Promowanie ochrony środowiska - wpływ projektu na emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Informowanie opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatu projektu) o współfinansowaniu zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotarcie do jak największego grona odbiorców, przede wszystkim do określonych grup docelowych projektu jakimi są osoby fizyczne - mieszkańcy miejscowości i gminy Nowogard oraz gmin będących członkami Celowego Związku Gmin R-XXI, podmioty gospodarcze a także ogół społeczeństwa.
Promowanie dobrych praktyk związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz informowanie odbiorców o celach projektu jakimi są zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE, wpływ na poprawę efektywności energetycznej województwa zachodniopomorskiego poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia, zmniejszenie niedostatków infrastrukturalnych i instytucjonalnych w zakresie wykorzystania OZE oraz wzrost walorów edukacyjno-informacyjnych (promowanie inwestowania w odnawialne źródła energii i zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie znaczenia i możliwości OZE), poprawa jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego; poprawa jakości życia (m.in. poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego i krążeniowego społeczności lokalnej).

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie” w tym projekt oraz wykonanie kalendarzy ściennych, wiszących, format A3 oraz Wideofilmowanie z powietrza wraz z montażem filmu przedstawiającego realizację projektu polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej.

1. Opracowanie spójnej linii graficznej promocji projektu wraz z jednolitym systemem identyfikacji wizualnej: logotypy, kolorystyka, nazewnictwo, powtarzalność: projekt oraz wykonanie kalendarzy ściennych, wiszących, format A3, stron 12+1, druk jednostronny. Rodzaj papieru: okładka kreda mat 300g, wnętrze kreda mat 170 g. Rodzaj łączenia bindowanie, spirala. Zawieszka i spirala na krótszym boku. Ilość: 85 szt.
Szata graficzna kalendarzy powinna odpowiadać tematyce projektu. Do projektu zaleca się wykorzystanie materiałów zgromadzonych w trakcie montażu filmiku krótkometrażowego (patrz. ust. 2).

2. Wideofilmowanie z powietrza wraz z montażem filmu przedstawiającego realizację projektu polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej.
Długość filmu i ilość wizyt
Szacunkowej długość: 5 - 10 minut.
Ilość wizyt w Zakładzie: 10

Cel filmu:
Celem filmu promocyjnego będzie promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia mająca wpływ na poprawę efektywności energetycznej województwa zachodniopomorskiego, promowanie inwestowania w odnawialne źródła energii i zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie znaczenia i możliwości OZE oraz informowanie o udziale środków Unii Europejskiej w realizacji inwestycji.

Miejsce realizacji:
Celowy Związek Gmin R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego postępowania.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych bądź wariantowych.

Kod CPV

39294100-0

Nazwa kodu CPV

artykuły informacyjne i promocyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

22462000-6 Materiały reklamowe
22000000-0 Druki i produkty podobne
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie w następujących terminach:
1. w przypadku kalendarzy do dnia 27.12.2018 r.,
2. w odniesieniu do filmu krótkometrażowego do dnia 28.02.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie min. 3 własne filmy krótkometrażowe.

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania prac. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Zapytaniu ofertowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 1 (wypełniony, podpisany i opieczętowany).
2. OŚWIADCZENIE NR 1 - załącznik nr 2 (wypełniony, podpisany i opieczętowany).
3. WYKAZ DOŚWIADCZENIA - załącznik nr 3 (wypełniony, podpisany i opieczętowany).
4. OŚWIADCZENIE NR 2 - załącznik nr 4 (wypełniony, podpisany i opieczętowany).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert: cena i doświadczenie.
1) Kryterium Cena w odniesieniu do całości zamówienia - 70 pkt.
2) Kryterium Doświadczenie w odniesieniu do filmu zostanie obliczone w oparciu
o doświadczenie własne za wyprodukowane filmy w okresie ostatnich 24 m-cy od daty otwarcia ofert - 30 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
1) Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:
wartość punktowa (do dwóch miejsc po przecinku)=(cena najniższej oferty)/(cena oferty badanej) x 70 pkt.
2) Doświadczenie będzie oceniane w następujący sposób:
a) min. 3 filmy krótkometrażowe - 10 pkt
b) 5-6 filmów - 20 pkt
c) powyżej 6 filmów - 30 pkt

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Niedopuszczalne jest zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELOWY ZWIAZEK GMIN R - XXI

Adres

Plac Wolności 5

72-200 Nowogard

zachodniopomorskie , goleniowski

Numer telefonu

91 579 19 20

Fax

91 579 19 53

NIP

8561699243

Tytuł projektu

"Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie"

Numer projektu

RPZP.02.10.00-32-B155/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Piekarnia - Ciastkarnia Waldemar Pędziszczak
ul. Bohaterów Warszawy 66
72-200 Nowogard
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu: 26.10.2018 r. o godz. 11:49
Cena oferty: 10.996,20 zł brutto
Liczba wyświetleń: 315