Strona główna
Logo unii europejskiej

Element układu do precyzyjnej konfiguracji charakterystycznych parametrów udarów wysokonapięciowych - generator udarów prądowych - PLCRC/2830701/06/3315/2018

Data publikacji: 16.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-10-2018

Numer ogłoszenia

1143582

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

19.10.2018 - Odpowiedzi na pytania z dnia 18.10.2018 dołączone zostały do sekcji pytania/odpowiedzi.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com, do dnia 23.10.2018 do godz. 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.jakubek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Jakubek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238434

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup elementu układu do precyzyjnej konfiguracji charakterystycznych parametrów udarów wysokonapięciowych - generatora udarów prądowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest zakup elementu układu do precyzyjnej konfiguracji charakterystycznych parametrów udarów wysokonapięciowych - generatora udarów prądowych.

Przedmiot zamówienia

Generator udarów prądowych
Układ służący do kształtowania przebiegu napięcia wytworzonego przy użyciu konwencjonalnego generatora udarów napięciowych – zestaw wysokonapięciowych elementów pasywnych tworzący obwód elektryczny pozwalający na generowanie udarów prądowych.

Specyfikacja techniczna:
1. Kształt impulsu prądowego
(Czas narastania czoła/ czas narastania do półszczytu):
• 8/20μs
• 4/10μs
2. Udar znormalizowany: IEC 60099-4
3. Wartość szczytowa udaru prądowego: do 10kA
4. Elementy pasywne tworzące obwód [szt.]:
• 8 rezystorów szeregowych
• 4 cewki indukcyjnie do generowania udaru 8/20μs
• 4 cewki indukcyjnie do generowania udaru 4/10μs
• 1 równoległy rezystor
Wartości elementów należy dobrać w taki sposób, aby zapewnić udar prądowy o kształcie 8/20us, 4/10us, 10kA uwzględniając parametry układu zasilającego (poniżej).
5. Bocznik do pomiaru prądu:
• 0.1Ω
• min. 10kA
6. Wymiary ramy montażowej (max)
• Szerokość 800mm
• Długość 800mm
• Wysokość 2800mm
7. Warunki pracy:
• Temperatura (min.) 10 .. 40°C
• Wilgotność do 85%
8. Obwód przystosowany do zasilenia z układu składającego się z:
• Prostownik ładujący 100kV, 20mA
• Bateria czterech kondensatorów, każdy 100kV, 1μF
• Układ zasilający posiada wbudowany system kontrolno-pomiarowy
9. Inne:
• Instalacja i uruchomienie systemu w lokalizacji klienta
• Szkolenie z obsługi systemu
• Instrukcje dla systemu
• Inne niezbędne elementy tworzące system (m.in. elementy łączeniowe)

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa nie później niż do 28.02.2019.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium najniższej ceny.
Ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie średnim NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Haefely Test AG; Birsstrasse 300, 4052 Basel, Switzerland; 23.10.2018; 61.000,00 CHF
Liczba wyświetleń: 232