Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Recenzenta opisu informacji o zawodach

Data publikacji: 17.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2018

Numer ogłoszenia

1143562

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 24.10.2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data
i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
• elektronicznej na adres mailowy: biuro@infodoradca.edu.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana
w formie skanu. (np. JPG, PDF preferowany jest jeden plik elektroniczny)
lub
• osobiście na adres: DORADCA Consultants Ltd. Spółka z o.o., ul. Wolności 18 a, 81-327 Gdynia
w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1) Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udziela Monika Dryl; nr tel. 605 292 842 mail: biuro@infodoradca.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@infodoradca.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Dryl - Zastępca Kierownika Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisów informacji
o zawodach” (dalej Recenzent) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów reprezentujących różne, niepowiązane miejsca pracy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Recenzentem opisu informacji o zawodach.

Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisów informacji
o zawodach” (dalej Recenzent) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów reprezentujących różne, niepowiązane miejsca pracy.

W ramach zawartej umowy, Recenzent opisu informacji o zawodach, będzie zobowiązany do:
1) recenzowania pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, zgodnie z przyjętą
w projekcie metodyką i wzorami dokumentów (w szczególności formularzem recenzji), w tym:
1. zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi
w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego;
2. zapoznania się i analizą opisu pierwszej wersji informacji o danym zawodzie stanowiącego przedmiot recenzji;
3. przygotowania recenzji pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie posługując się formularzem recenzji stanowiącym Aneks nr 5 do „Podręcznika. Jak tworzyć informacje
o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”;
4. przesłania do Zamawiającego elektronicznej wersji opracowanego i podpisanego formularza recenzji (skan dokumentu oraz plik otwarty Word) w terminie wskazanym w pkt V powyżej;
5. informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla opracowania recenzji, także na wniosek Zamawiającego,
2) stosowania formularza recenzji (plik MS Word) przekazanego przez Zamawiającego;
3) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
4) współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość),
w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu;
5) w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”),
na następujących polach eksploatacji wymienionych w Załączniku „Zapytanie ofertowe” w pkt VI.5).

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zawartą umową Recenzenta będzie zobowiązany do wykonania recenzji w terminie 5 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego Recenzentowi pierwszej wersji projektu informacji
o wybranym zawodzie (na formularzach wskazanych przez Zamawiającego).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
− wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie pod warunkiem uzyskania pisemnej rekomendacji od pracodawcy do pełnienia funkcji recenzenta (załącznik nr 4).
− co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana jest informacja lub w zawodzie pokrewnym, i/lub
− co najmniej 5-letnie doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, i/lub
− co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem.

Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - Dz.U. 2014 poz. 1145, w której występuje dany zawód) lub zawód z innej grup elementarnej, jeśli jest
z nim powiązany branżowo lub rodzajem działalności. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna pod adresem:
a. http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html lub
b. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001145/O/D20141145.pdf

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo
do wnioskowania do Oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu
w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Oferent może być wykluczony
z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji
o zawodach

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat
od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:
1. C – cena brutto - max 30 pkt
C = Cmin/Cof x 30
C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
/*Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty
2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym - max 40 pkt
2.1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 15 pkt
b) dośw. od powyżej 8 do 12 lat – 25 pkt
c) dośw. powyżej 12 lat – 35 pkt
d) wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich 3 lat – 5 pkt
2.2. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiadającej doświadczenie w zawodzie pokrewnym, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 7 pkt
b) dośw. od powyżej 8 do 12 lat – 12 pkt
c) dośw. powyżej 12 lat – 17 pkt
d) wykonywanie pracy w zawodzie pokrewnym w ciągu ostatnich 3 lat – 3 pkt
Uwaga:
a) Jeśli osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada jednocześnie doświadczenie w pracy:
• w zawodzie i
• w zawodzie pokrewnym
punkty są przyznawane do max 40 pkt.
b) W wypadku kiedy os. wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta w tym samym czasie wykonywała zawód dla którego przygotowywana jest informacja i zawód pokrewny punkty są liczone jedynie za zawód, dla którego przygotowywana jest informacja.
3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 3 pkt
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 7 pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 10 pkt
4. W – wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max 5 pkt
Os.wyznaczona do realizacji Zamówienia posiada wykształcenie kierunkowe – 5 pkt
5. UP - udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – max 10 pkt
Os.wyznaczona do realizacji Zamówienia brała udział* w przynajmniej 1 zamówieniu/projekcie związanym z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanym z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – 10 pkt
*Za udział Zamawiający uznaje doświadczenie w:
• tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy, podstawy programowe kształcenia w zawodach, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, polska rama kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub
• świadczeniu usług i/lub opracowywaniu materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego.
6. S – aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów oceny ofert.
Max. liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.
Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S:
gdzie: R – sumaryczna liczba punktów badanej oferty
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni 2 oferty w ramach 1 zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
W przypadku uzyskania przez 3 lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.
W sytuacji, gdy 3 lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze 2 oferty ocenione według w/w Kryterium nr 2 - DP, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (cz.Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Recenzenci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji] Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą
i kolejne odrzuci.
W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (cz.Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako recenzenci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji], a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert zgodnie z kolejnością ich wymienienia– począwszy od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 - aspekt społeczny, a kolejne odrzuci.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności, opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą być wykonywać osoby jako Recenzenci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Wolności 18a

81-327 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

586210331

Fax

586219927

NIP

5860005749

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało częściowo rozstrzygnięte. Nie wpłynęły oferty na wszystkie zawody objęte postępowaniem. Pozostałych Wykonawców Zamawiający będzie pozyskiwał z wolnej ręki.

Kod: 514104 Perukarz
1. Jasińska Ewa, Radom, data: 23.10.2018 r., cena: 900,00 zł

Kod: 514201 Charakteryzator
1. Węgrzynowicz Anna, Warszawa, data: 23.10.2018 r., cena: 900,00 zł

Kod: 741216 Elektromonter taboru szynowego
1. Śliwiński Grzegorz, Czerwionka Leszczyny, data: 23.10.2018 r., cena: 845,00 zł

Kod: 811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
1. Koczur Krzysztof, Lędziny, data: 20.10.2018 r., cena: 845,00 zł
2. Siemiatkowski Paweł, Gliwice, data: 21.10.2018 r., cena: 845,00 zł

Kod: 831209 Rewident taboru
1. Śliwiński Grzegorz, Czerwionka Leszczyny, data: 23.10.2018 r., cena: 845,00 zł
Liczba wyświetleń: 596