Strona główna
Logo unii europejskiej

Elastyczny układ zasilania - Zasilacz o wyjściu z regulowanym napięciem i częstotliwością - PLCRC/2830701/06/3316/2018

Data publikacji: 16.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2018

Numer ogłoszenia

1143500

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-10-17
Pytanie nr 1: gdzie można przełączyć się na wersję anglojęzyczną strony?
Odpowiedź nr 1: niestety strona nie posiada innej wersji językowej, aby zapoznac się z treścią zapytania w wersji anglojżeczynej, należy klinąć na linki załączone do postępowania.
Pytanie nr 2: Paragraf 8 ust. 1 i 2 – trudo będzie dostarczyć kody źródłowe oprogramowania
Odpowiedź nr 2: Zamawiający rezygnuje z zapisu dotyczacego kodów źródłowych.
Pytanie nr 3: Czy termin naprawy może zostać wydłużony?
Odpowiedź nr 3: Kwestie dłuższego terminu naprawy reguluje umowa: "W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Kupujący na wniosek Sprzedawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie powyższego terminu."
Pytanie nr 4: Wniosek o zmianę zapisów OWZ, które uregulowane są umową.
Odpowiedź nr 4: Postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed zapisami OWZ.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 24.10.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zasilacz dużej mocy o regulowanej wartości napięcia i częstotliwości wyjściowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa zasilacza dużej mocy o regulowanej wartości napięcia i częstotliwości wyjściowej niezbędnego do stworzenia stanowiska badawczego na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie systemów zasilania i urządzen elektrycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Przedmiot zamówienia

Zasilacz dużej mocy o regulowanej wartości napięcia i częstotliwości wyjściowej o następujących parametrach:
• moc znamionowa ciągła: nie mniejsza niż 150kVA i nie większa niż 180kVA,
• sprawność zasilacza przy maksymalnej mocy obciążenia: co najmniej 80%, topologia wyjścia: 3L+N (układ trójfazowy z przewodem neutralnym),
• wartość skuteczna napięcia wyjściowego fazowego (L-N): regulowane napięcie w zakresie co najmniej 10 – 300V ze skokiem regulacji nie większym niż 10V,
• wartość częstotliwości napięcia wyjściowego: częstotliwość regulowana w zakresie co najmniej 16Hz - 500Hz ze skokiem regulacji nie większym niż 0.5Hz,
• zawartość harmonicznych wyższego rzędu THD w napięciu wyjściowym dla częstotliwości 50Hz: nie więcej niż 2%,
• zasilanie: 3x400V, 50Hz,
• wbudowane co najmniej zabezpieczenie przeciążeniowe, zwarciowe, temperaturowe,
• parametry zasilacza możliwe do zdalnej regulacji: nastawa napięcia w całym zakresie – sygnał analogowy 0-10V i/lub 4-20mA i/lub interfejs RS232 i/lub LAN i/lub USB, nastawa częstotliwości w całym zakresie – sygnał analogowy 0-10V i/lub 4-20mA i/lub interfejs RS232 i/lub LAN i/lub USB, sterowanie funkcją start-stop,
• sposób chłodzenia: chłodzenie aktywne z wymuszonym obiegiem powietrza,
• gwarancja 24 m-ce od momentu do daty dostawy urządzenia, czas naprawy usterek nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia,
• jeśli dotyczy: bezpłatne przeglądy serwisowe w miejscu instalacji urządzenia przez okres gwarancji.

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 16 tygodni od dnia złożenia zamówieniapażdziernik 2018. Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia
postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej wartości współczynnika P.
Wartość P zależy od sumy A i B
P = A + B,
gdzie A oblicza się według wzoru
A=0,9∙najniższa cena ze wszystkich ofert/cena analizowanej oferty,
B przyjmuje wartość z zakresu 0,00 do 0,10 w zależności od spełnienia dodatkowego wymagania:
 0,1 - okres gwarancji rozszerzony do min. 36 miesięcy od daty dostawy urządzenia.
 0,0 – okres gwarancji jest krótszy niż 36 miesięcy
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Caltest Instruments GmbH, data wpłynięcia: 23.10.2018, cena: 78kEUR
Liczba wyświetleń: 230