Strona główna
Logo unii europejskiej

prowadzenie zajęć w ramach "Akademii dla rodziców" EFS/6/2018/BK

Data publikacji: 16.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2018

Numer ogłoszenia

1143464

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć w ramach „Akademii dla rodziców” skierowanych do 23 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest realizowany od 01.07.2018 do 30.09.2019 r. Zamówienie realizowane będzie w okresie grudzień 2018 r., styczeń-maj 2019 r.
Zajęcia odbędą się w tygodniu (godziny popołudniowe) w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Suchaczu.
3. Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę dydaktyczną, tj. 45 min.
4. Ostateczne terminy i godziny realizacji zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, każdorazowo zmiana harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe) Zamawiający może odwołać zajęcia na dzień przed terminem realizacji danej części usługi.
6. Wykonawca musi dysponować osobą bezpośrednio realizującą przedmiot zamówienia, która spełnia łącznie warunki opisane w pkt. 6 ppkt. 4.
7. Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane były przez jednego (tego samego) Wykonawcę. W razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym terminie Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo osoby o kwalifikacjach odpowiadających minimalnym wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. O zastępstwie oraz kwalifikacjach zastępcy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przed realizacją zajęć (z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem). W razie stwierdzenia, że zastępca nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiający nie wyrazi zgody na zastępstwo, a Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić realizację zajęć przez inną, spełniającą wymagania kwalifikacyjne, osobę.
8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zajęć według zaleceń Zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga, by wykonawca stosował się do zasad promocji projektów i informował o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad równościowych podczas realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnianiem przekazu równych szans kobiet i mężczyzn.
10. Wykonawca lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia musi spełniać kryteria określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, a w szczególności musi dysponować możliwością wykazania, iż realizując zamówienie zgodnie z harmonogramem projektu nie przekroczy limitu łącznego czasu pracy, tj. 276 godzin miesięcznie (dot. łącznego zaangażowania zawodowego ww. osób w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań z innych źródeł).
12. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w trakcie realizacji zajęć zaistnieją dodatkowe okoliczności powodujące konieczność modyfikacji koncepcji prowadzenia zajęć, szczególnie aby zapobiec ewentualnemu nieosiągnięciu celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób nadzorujących realizację projektu o takiej sytuacji i do wdrożenia w porozumieniu z Zamawiającym odpowiedniej modyfikacji.
13. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które ofertę może złożyć jeden Wykonawca. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia.
14. Warunki płatności – 30 dni po otrzymaniu faktury lub wystawienia rachunku przez Wykonawcę (w przypadku podmiotów podlegających ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z późniejszymi zmianami - nie rzadziej niż raz w miesiącu).

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć w następujący sposób /wg wyboru wykonawcy/:
• osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Godziny urzędowania: 8.00-16.00
• pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Oferty należy składać do 24.10.2018 r. włącznie do godziny 10.00. Liczy się data wpływu - oferty, które wpłyną po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane.
Na kopercie należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr EFS/6/2018/BK.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Bednarczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 611 20 59

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć w ramach „Akademii dla rodziców” skierowanych do 23 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: elbląski Miejscowość: Suchacz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest prowadzenie zajęć w ramach „Akademii dla rodziców” skierowanych do 23 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Jak wspierać rozwój dziecka (3 godz.)

Zamówienie obejmuje realizację „Akademii dla rodziców”, czyli cyklu spotkań z rodzicami uczestników projektów, których głównym celem będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach i wspieraniu rozwoju dzieci. Zajęcia odbędą się w siedzibie szkoły – Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Suchaczu: styczeń-maj 2019r.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Jak współpracować ze szkołą (3 godz.)

Zamówienie obejmuje realizację „Akademii dla rodziców”, czyli cyklu spotkań z rodzicami uczestników projektów, których głównym celem będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach i wspieraniu rozwoju dzieci. Zajęcia odbędą się w siedzibie szkoły – Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Suchaczu: styczeń-maj 2019r.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Zajęcia z zakresu poszerzania horyzontów – wykład z elementami warsztatu (4 godz.)

Zamówienie obejmuje realizację „Akademii dla rodziców”, czyli cyklu spotkań z rodzicami uczestników projektów, których głównym celem będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach i wspieraniu rozwoju dzieci. Zajęcia odbędą się w siedzibie szkoły – Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Suchaczu: grudzień 2018r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Projekt jest realizowany od 01.07.2018 do 30.09.2019 r. Zamówienie realizowane będzie w okresie grudzień 2018 r., styczeń-maj 2019 r.
Zajęcia odbędą się w tygodniu (godziny popołudniowe) w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Suchaczu.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Przewidywane zmiany do umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian w treści zawartej umowy:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności ze względów organizacyjnych leżących po stronie beneficjentów;
b) zmiana warunków realizacji umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia bądź zmiany wytycznych EFS bądź bezpośrednich zaleceń/decyzji IZ/IP RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
c) zmiana osoby/osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że zmiany umowy nie wymaga sytuacja, o której mowa w pkt. 5 podpunkt 7 zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2).
3. Zgoda osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia (Załącznik nr 3) .
4. Podpisane CV osoby wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika, że spełnia warunki zawarte w szczegółowym opisie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty oraz sposób przyznania punktacji:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za 1 godzinę zajęć (45 minut) 60% = 60 pkt
2. Doświadczenie 40% = 40 pkt

2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + D
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie
3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ____________________________________ x 60
cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz CV. Za doświadczenie dydaktyczne zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

1. Dla części I - II
Podkryterium - doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dorosłymi
powyżej 5 lat do 7 lat = 2 pkt
powyżej 7 lat do 10 lat = 4 pkt
powyżej 10 lat = 6 pkt

1.1. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną obliczone według wzoru:

punktacja oferty badanej
Liczba punktów = ____________________________________________________________ x 40
oferta z największą liczbą punktów za doświadczenie dydaktyczne

2. Dla części III
1) Podkryterium I - doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi/młodzieżą
powyżej 3 lat do 5 lat = 2 pkt
powyżej 5 lat do 7 lat = 4 pkt
powyżej 7 lat = 6 pkt
2) Podkryterium II - doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dorosłymi
powyżej 3 lat do 5 lat = 2 pkt
powyżej 5 lat do 7 lat = 4 pkt
powyżej 7 lat = 6 pkt

2.1. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną obliczone według wzoru:

punktacja oferty badanej (suma za podkryteria)
Liczba punktów = ____________________________________________________________ x 40
oferta z największą liczbą punktów za doświadczenie dydaktyczne
(suma za podkryteria)

6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie dydaktyczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
7. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą łączną liczbą punktów.

Wykluczenia

Warunki wykluczenia z postępowania:
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiących załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU

Adres

pl. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

556112050

Fax

556112060

NIP

5780014019

Tytuł projektu

Akademia Nauki i Kreatywności

Numer projektu

RPWM.02.02.02-28-0004/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamówienie składało się z trzech części.
W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta.
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Zajęcia z zakresu poszerzania horyzontów – wykład z elementami warsztatu (4 godz.)
Pracownia Twórcza Agata Kopańska
Oferta została złożona w dniu 23.10.2018.
Cena brutto oferty 130 zł/h.
Liczba wyświetleń: 332