Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/ZPPII dotyczące świadczenia usług doradztwa, mentoringu oraz szkoleniowych na rzecz Uczestników Projektu (UP) Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II (RPMP.08.03.01-12-0152/17) – powiat nowotarski

Data publikacji: 16.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2018

Numer ogłoszenia

1143332

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

16. Termin oraz miejsce składania ofert
Termin składania ofert wyznaczono na 24 października 2018 roku do godziny 9:00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura projektu lub na skrzynkę pocztową).
Ofertę można składać:
1) Osobiście lub pocztą w Biurze projektu: ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój (biuro czynne w godzinach 8-16)
2) E-mailem na adres: poczta@frrr.pl i prusocki@frrr.pl (wiadomość winna być wysłana na dwa adresy email)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@frrr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Rusocki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 267 77 39 w. 22

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

• Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorca II”. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw o 365 w subregionie podhalańskim do 13.05.2021r poprzez wsparcie 405 kobiet i mężczyzn znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (Zamawiający jest odpowiedzialny za realizację wskaźnika, odpowiednio, w wysokości 143 mikroprzedsiębiorstw oraz 165 KiM).
• Usługi będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na rzecz podmiotów gospodarczych powstałych w ramach projektu przy udziale środków stanowiących pomoc publiczną typu de minimis (z doradztwa wykluczone są branże wykluczone z możliwości uzyskania pomocy de minimis).
• Odbiorcami usług będą przedsiębiorcy, którzy założyli działalność gospodarczą przy udziale środków grantowych (w wysokości maksymalnie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia – ok. 27 000 zł). Usługi doradcze w okresie do 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej stanowią pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego, wspomagającą rozwój działalności gospodarczej.
• Usługi na rzecz danego uczestnika projektu (UP) świadczone będą od dnia przekazania skierowania UP do doradztwa/szkolenia do dnia w którym upływa 12 miesiąc od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (szacowany termin graniczny dla ostatniego UP w projekcie – 31.11.2020 r.).
Część I zamówienia: świadczenie usług doradztwa specjalistycznego - Wykonawca będzie świadczył usługę doradztwa specjalistycznego w wymiarze średnio 6 godzin na UP (szacowana liczba UP wynosi 143), lecz nie więcej niż 858 godzin w całym okresie świadczenia doradztwa.
Część II zamówienia - przeprowadzenie szkoleń dla UP po uruchomieniu przez nich działalności gospodarczej - 3.2.b.2. Zamawiający przewiduje organizację 22 dni szkoleniowych (po śr. 8 h lekcyjnych) w okresie realizacji umowy (spodziewany termin zakończenia zlecenia – 31.11.2020 r.).
Część III zamówienia - organizacja spotkań mentoringowych. Wykonawca będzie organizatorem usług mentoringu wymiarze średnio 5 godzin na UP (przewiduje się ok. 143 UP objętych wsparciem), lecz nie więcej niż 715 godzin w całym okresie świadczenia doradztwa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: Rabka-Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wyknawcy/ów poniższych usług:
Część I zamówienia: świadczenie usług doradztwa specjalistycznego - Wykonawca będzie świadczył usługę doradztwa specjalistycznego w wymiarze średnio 6 godzin na UP (szacowana liczba UP wynosi 143), lecz nie więcej niż 858 godzin w całym okresie świadczenia doradztwa.
Część II zamówienia - przeprowadzenie szkoleń dla UP po uruchomieniu przez nich działalności gospodarczej - 3.2.b.2. Zamawiający przewiduje organizację 22 dni szkoleniowych (po śr. 8 h lekcyjnych) w okresie realizacji umowy (spodziewany termin zakończenia zlecenia – 31.11.2020 r.).
Część III zamówienia - organizacja spotkań mentoringowych. Wykonawca będzie organizatorem usług mentoringu wymiarze średnio 5 godzin na UP (przewiduje się ok. 143 UP objętych wsparciem), lecz nie więcej niż 715 godzin w całym okresie świadczenia doradztwa.

Przedmiot zamówienia

Ze względu na limit znaków, pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji.
3. Określenie przedmiotu zamówienia
• Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorca II”. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw o 365 w subregionie podhalańskim do 13.05.2021r poprzez wsparcie 405 kobiet i mężczyzn znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (Zamawiający jest odpowiedzialny za realizację wskaźnika, odpowiednio, w wysokości 143 mikroprzedsiębiorstw oraz 165 KiM).
3.2. Wykaz części zmówienia:
a) Część I zamówienia: świadczenie usług doradztwa specjalistycznego.
3.2.a.2. Wykonawca będzie świadczył usługę doradztwa specjalistycznego w wymiarze średnio 6 godzin na UP (szacowana liczba UP wynosi 143), lecz nie więcej niż 858 godzin w całym okresie świadczenia doradztwa. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie jednostkowe za jedną godzinę doradztwa wyświadczoną dla jednego UP w ujęciu miesięcznym. Liczba godzin usług zrealizowanych w okresie trwania umowy może, z przyczyn niezależnych od zamawiającego ulec zmniejszeniu jeżeli zapotrzebowanie będzie większe aniżeli szacowane Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 30%. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie adekwatne do wykonanych godzin doradztwa specjalistycznego.
b) Część II zamówienia - przeprowadzenie szkoleń dla UP po uruchomieniu przez nich działalności gospodarczej.
3.2.b.2. Zamawiający przewiduje organizację 22 dni szkoleniowych (po śr. 8 h lekcyjnych) w okresie realizacji umowy (spodziewany termin zakończenia zlecenia – 31.11.2020 r.). Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku zapotrzebowania na usługi szkoleniowe dopuszcza się rezygnację ze wskazanej formy wsparcia lub jej znaczne ograniczenie jeżeli zapotrzebowanie będzie większe aniżeli szacowane Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 30%. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie jednostkowe za przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego.
c) Część III zamówienia - organizacja spotkań mentoringowych
3.2.c.1. Działania mentora zmierzają do rozwoju potencjału klienta i przygotowaniu go do nowych zadań i projektów. Mentor jest swego rodzaju przewodnikiem wspierającym podopiecznego (mentee) w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i osobistych. Mentor bazując na wzajemnym szacunku i zaufaniu, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, stawia pytania i pomaga poznać problem z różnych perspektyw, prowadząc jednocześnie swojego podopiecznego ku samodzielności, a firmę ku organizacji uczącej się. Mentee dzięki wsparciu mentora rozwija swój potencjał i kompetencje. Zadaniem Wykonawcy będzie organizacja spotkań w formule 1-1 (chyba że specyfika doradztwa wymaga udziału podmiotów trzecich i Zamawiający wyrazi na to zgodę) UP i podmiotu z tożsamej branży.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80500000-9 – usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisana umowy do 31 listopada 2020 roku dla każdej z części zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dotyczy części I; II; III zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Dotyczy części I; II; III zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

Potencjał techniczny

Dotyczy części I; II; III zamówienia:
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dotyczy części II; III zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Dotyczy części I zamówienia:
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje następujące warunki spełnienia kryterium:
Wnioskodawca dysponuje min. 3 doradcami biznesowymi, z których każdy posiada co najmniej 200 godzin doświadczenia w doradztwie.

Zamawiający będzie polegał na złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji oraz doświadczenia wykazanych doradców poprzez wymaganie przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje/doświadczenie. Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej będzie zobowiązany do dostarczenia wskazanych dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.

Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dotyczy części I; II; III zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia.

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.

Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza cenę zaplanowaną w budżecie (licząc dla każdej części z osobna), Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie podejmie negocjacji lub negocjacje nie doprowadzą do udzielenia zamówienia, Zamawiający może rozpocząć negocjacje z kolejnymi Wykonawcami. Jeżeli w wyniku negocjacji nie zostanie wyłoniony Wykonawca, któremu Zamawiający może udzielić zamówienia, Zamawiający unieważni postępowanie i będzie miał prawo do ponownego rozpoczęcia procedury wyboru Wykonawcy w zakresie części zamówienia na które nie został wybrany Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta według wzoru stanowiącego Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według wzoru stanowiącego Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
4) Wykaz doradców będących w dyspozycji Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające:
Część I:
Wykonawca będzie świadczył usługę doradztwa specjalistycznego w wymiarze średnio 6 godzin na UP (szacowana liczba UP wynosi 143), lecz nie więcej niż 858 godzin w całym okresie świadczenia doradztwa. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie jednostkowe za jedną godzinę doradztwa wyświadczoną dla jednego UP w ujęciu miesięcznym. Liczba godzin usług zrealizowanych w okresie trwania umowy może, z przyczyn niezależnych od zamawiającego ulec zmniejszeniu jeżeli zapotrzebowanie będzie większe aniżeli szacowane Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 30%. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie adekwatne do wykonanych godzin doradztwa specjalistycznego.
Część II:
Zamawiający przewiduje organizację 22 dni szkoleniowych (po śr. 8 h lekcyjnych) w okresie realizacji umowy (spodziewany termin zakończenia zlecenia – 31.11.2020 r.). Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku zapotrzebowania na usługi szkoleniowe dopuszcza się rezygnację ze wskazanej formy wsparcia lub jej znaczne ograniczenie jeżeli zapotrzebowanie będzie większe aniżeli szacowane Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 30%. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie jednostkowe za przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego.
Część III:
3.2.c.2. Wykonawca będzie organizatorem usług mentoringu wymiarze średnio 5 godzin na UP (przewiduje się ok. 143 UP objętych wsparciem), lecz nie więcej niż 715 godzin w całym okresie świadczenia doradztwa. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku zapotrzebowania na usługi mentoringu dopuszcza się rezygnację ze wskazanej formy wsparcia lub jej znaczne ograniczenie, jeżeli zapotrzebowanie będzie większe aniżeli szacowane Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 30%. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie adekwatne do zorganizowanych spotkań.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

14. Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach poszczególnych części dokonany zostanie na podstawie:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:
a) Ceny – rozumianej jako całkowitą cenę za jedną godzinę doradztwa wyświadczoną dla jednego uczestnika projektu (UP) - waga 100%;

Opis sposobu obliczenia oceny Oferty:
Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Cena (C) – 100%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:

Cena brutto oferty najtańszej
C = _________________________ x 100 pkt x 100%
Cena brutto oferty badanej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych, w przypadku gdy cena przedstawiona w ofercie wygranej przekracza możliwości budżetowe projektu.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:
a) Ceny – rozumianej jako całkowitą cenę za przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego (rozumianego jako śr. 8 godzin dydaktycznych) - waga 100%;

Opis sposobu obliczenia oceny Oferty:
Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Cena (C) – 100%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:

Cena brutto oferty najtańszej
C = _________________________ x 100 pkt x 100%
Cena brutto oferty badanej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych, w przypadku gdy cena przedstawiona w ofercie wygranej przekracza możliwości budżetowe projektu.


CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:
a) Ceny – rozumianej jako całkowitą cenę za organizację usługi mentoringu na rzecz jednego UP - waga 100%;

Opis sposobu obliczenia oceny Oferty:
Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Cena (C) – 100%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:

Cena brutto oferty najtańszej
C = _________________________ x 100 pkt x 100%
Cena brutto oferty badanej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych, w przypadku gdy cena przedstawiona w ofercie wygranej przekracza możliwości budżetowe projektu.

Wykluczenia

-

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA

Adres

Orkana 16B

34-700 Rabka-Zdrój

małopolskie , nowotarski

Numer telefonu

182677739

Fax

182677739

NIP

7352098361

Tytuł projektu

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

Numer projektu

RPMP.08.03.01-12-0152/17-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1:
KPG Gospodarka sp. z o.o.; 34-700 Rabka-Zdrój Zakopiańska 14
Podmiot spełnia wszystkie warunki określone w ust. 11, pkt. 1-6 Zapytania ofertowego nr 3/2018/ZPPII (załącznik nr 2,3,4 do zapytania nr 3/2018/ZPPII )
Kryterium oceny oferty:
Cena: 130,00 zł brutto
Suma: 100 pkt

Część 2:
Oferta 3 KPG Gospodarka sp. z o.o.; 34-700 Rabka-Zdrój Zakopiańska 14
Podmiot spełnia wszystkie warunki określone w ust. 11, pkt. 1-6 Zapytania ofertowego nr 3/2018/ZPPII (załącznik nr 2,3 do zapytania nr 3/2018/ZPPII)
Kryterium oceny oferty:
Cena: 770,00 zł brutto
Suma: 100 pkt

Część 3
Oferta 3 KPG Gospodarka sp. z o.o.; 34-700 Rabka-Zdrój Zakopiańska 14
Podmiot spełnia wszystkie warunki określone w ust. 11, pkt. 1-6 Zapytania ofertowego nr 3/2018/ZPPII (załącznik nr 2,3 do zapytania nr 3/2018/ZPPII)
Kryterium oceny oferty:
Cena: 429,00 zł brutto
Suma: 100 pkt
Liczba wyświetleń: 222