Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu komputerowego

Data publikacji: 15.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2018

Numer ogłoszenia

1143246

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej , w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego, w
Sekretariat
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
ul. I Maja 17
36-065 Dynów
2. Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2018 r., o godz. 14:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 25.10.2018 r., o godz. 14:10.
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego na co najmniej 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.
6. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
7. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Do formularza ofertowego Wykonawca załączy:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA PRZETARG: „Dostawa sprzętu komputerowego” Nie otwierać przed dniem 25.10.2018 r. przed godz. 14:00” Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
9. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Haddam

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

16 65 21 077

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami do oprogramowania, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta).

UWAGA - DOKUMENTACJA ZAWIERAJĄCA LOGOTYP FLAGI POLSKI MUSI BYĆ SKŁADANA W WERSJI KOLOROWEJ.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Dynów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami do oprogramowania, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta)

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami do oprogramowania, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), w tym:
a. Laptop z oprogramowaniem (pakiet biurowy wersja edukacyjna + program antywirusowy + zarządzania zestawem przenośnych komputerów) + System operacyjny
Liczba sztuk: 37
b. Wizualizer
Liczba sztuk: 1
c. Tablica interaktywna z projektorem
Liczba sztuk: 3
d. Tablet
Liczba sztuk: 15
e. Kamera cyfrowa
Liczba sztuk: 1
f. UPS
Liczba sztuk: 1
g. Urządzenie wielofunkcyjne
Liczba sztuk: 1
h. Router
Liczba sztuk: 5
e. rozbudowa sieci Internet w szkole (Punkty dostępowe)
Liczba punktów dostępowych: 5

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

30231310-3 Wyświetlacz płaski
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30213100-6 Komputer przenośny
30237200-1 Akcesoria komputerowe
38652100-1 Projektory
30195000-2 Tablice
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32412110-8 Sieć internetowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lokalizacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji przez okres wskazany w Ofercie, ale nie krótszy niż 24 miesiące na warunkach określonych w OPZ i w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – brak szczegółowych warunków,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – brak szczegółowych warunków,
3) zdolności technicznej lub zawodowej – brak szczegółowych warunków.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości 2000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku BPS, nr 04 1930 1389 2700 0718 8604 0008, z dopiskiem Wadium- Dostawa sprzętu komputerowego”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp, przy czym:
1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,
2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego nieodwołanie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć wraz z ofertą, w osobnej kopercie.
7. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające w szczególności informacje:
1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w §5 SIWZ,
2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp,
3) o tym, że nie jest powiązany z Zamawiającym
4) o podwykonawcach, – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
5) O braku powiazań,
Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany jest we wzorze zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Dokumenty żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej
Zamawiający przewiduje dokonanie, zgodnie z art. 24aa uPzp, w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w ust. 4 pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w ust. 4 pkt 1 składa ten Wykonawca-członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.
Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę (np. jeśli Wykonawca odwołuje się do doświadczenia innego podmiotu, Wykonawca powinien złożyć właściwe i wymagane przez Zamawiającego w siwz dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia przez inny podmiot).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

L.p. Kryterium Maksymalna liczba pkt. (waga)
1. Cena: 60
2. Dodatkowy okres gwarancji na komputery: 20
3. Wydajność procesora: 20

2. W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 60 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna według poniższego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty ocenianej

3. W kryterium „Dodatkowy okres gwarancji na komputery” najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 20 pkt.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta wykonawcy oferująca dodatkowy 12 miesięczny okres gwarancji ponad wymagane przez Zamawiającego 24 miesiące, tj. łącznie 36 miesięcy. Liczba punktów dla rozszerzonej gwarancji o dodatkowy okres obliczana jest według poniższego wzoru:
T(x)
liczba punktów za dodatkowy okres gwarancji = ------------------------------------------------- x 20 pkt
12

gdzie T(x) – ilość miesięcy dodatkowego okresu gwarancji

4. W kryterium „Wydajność procesora” najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 20 pkt. Powyżej wymaganego minimalnego wyniku punktowego w teście Passmark, określonego dla każdego typu komputera w OPZ. Punkty za kryterium zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:

PPW ocenianej oferty
liczba punktów za wydajność procesora = ------------------------------------------------------ x 20 pkt
PPW najwyżej ocenianej oferty

Gdzie:
PPW = punkty powyżej wymaganego dla procesora minimalnego wyniku w teście Passmark dla każdego komputera (różnica punktów pomiędzy zaoferowaną wydajnością procesora a minimalną wymaganą przez Zamawiającego)

W kryterium wydajność procesora przeliczana będzie wydajność podana w formularzu ofertowym.
Wyznaczanie wartości punktów:

5. Punkty otrzymane przez daną ofertę w każdym z kryteriów zostaną do siebie dodane. Wynik stanowić będzie liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta w niniejszym postępowaniu, odpowiednio dla części
6. Zamawiający udzieli zamówienia dla danej części Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiając zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT RZESZOWSKI/LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE

Adres

1 Maja 17

36-065 Dynów

podkarpackie , rzeszowski

NIP

7951701875

Tytuł projektu

Poprawa jakości nauczania w LO Dynów

Numer projektu

RPPK.09.02.00-18-0025/17-00

Inne źródła finansowania

Zakupy w ramach projektu pn. „Poprawa jakości nauczania w LO Dynów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0025/17.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Przekroczono kwotę jaką dysponuje zamawiający na realizację przedmiotu postępowania.
Liczba wyświetleń: 485