Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa organizacji i prowadzeniu kursów umożliwiających przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C, E do C i D + kursy na przewóz rzeczy i osób

Data publikacji: 15.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-10-2018

Numer ogłoszenia

1143239

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 23 października 2018 r. w formie:
a) pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. al.Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin lub
b) poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: morzepracy@zgd.com.pl

Szczegółowe informacje na temat składania oferty znajdują się w treści załącznika "ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

morzepracy@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Mielczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501438365

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:
świadczenie usługi - w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim - polegającej na organizacji i prowadzeniu kursów umożliwiających przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C, E do C i D + kursy na przewóz rzeczy i osób, dla 4 osób, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia oraz zorganizowanie i opłacenie dla w/w osób egzaminu w ośrodku ruchu drogowego w Gdańsku lub Słupsku oraz egzaminu przed komisją egzaminacyjną sprawdzającą kwalifikacje kierowców wykonujących przewóz drogowy powołaną przez Wojewodę Pomorskiego.

1. Wykonawca będzie zobowiązany:
a) przeprowadzić kurs umożliwiający przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy:

I część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Bytów, wraz z egzaminami.

II część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. E do C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

III część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. D + kurs na przewóz osób dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C i C+E oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

IV część zamówienia
Kurs na prawo jazdy kat. E do C i ADR, dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C. oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Gdańsk, wraz z egzaminami

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w treści załącznika "ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Bytów, Gdańsk, Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usługi - w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim - polegającej na organizacji i prowadzeniu kursów umożliwiających przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C, E do C i D + kursy na przewóz rzeczy i osób, dla 4 osób, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia oraz zorganizowanie i opłacenie dla w/w osób egzaminu w ośrodku ruchu drogowego w Gdańsku lub Słupsku oraz egzaminu przed komisją egzaminacyjną sprawdzającą kwalifikacje kierowców wykonujących przewóz drogowy powołaną przez Wojewodę Pomorskiego.

Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca będzie zobowiązany:
a) przeprowadzić kurs umożliwiający przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy:

I część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Bytów, wraz z egzaminami.

II część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. E do C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

III część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. D + kurs na przewóz osób dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C i C+E oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

IV część zamówienia
Kurs na prawo jazdy kat. E do C i ADR, dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C. oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Gdańsk, wraz z egzaminami

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w treści załącznika "ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018"

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV usług:

80411000-8 - Usługi szkół jazdy
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
80411100-9 - Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy


Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w treści załącznika "ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018"

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie dla Części 1,2,3 oraz 4 podlegają następujące kryteria:

1. Cena brutto za wykonanie usługi - 100 punktów (1000%)

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny w poszczególnych Częściach zapytania znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018.

Wykluczenia

1. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nią osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o. o. lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 07/MPP/2018

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O. O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.

Numer projektu

RPPM.05.02.02-22-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na prowadzone postępowanie wpłynęły następujące oferty:

I część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Bytów, wraz z egzaminami.

W dniu 22.10.2018, Godz.: 10:35
Wykonawca: Centrum Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Dąbrowskiego 6D, 84-230 Rumia
Cena: 5200,00 zł

II część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. E do C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

W dniu: 19.10.2018, Godz.: 16:55
Wykonawca: Liga Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk
Cena: 4215,00 zł

III część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. D + kurs na przewóz osób dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C i C+E oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

W dniu: 19.10.2018, Godz.: 16:55
Wykonawca: Liga Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk
Cena: 5315,00 zł

IV część zamówienia
Kurs na prawo jazdy kat. E do C i ADR, dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C. oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Gdańsk, wraz z egzaminami.

Nie złożono ofert dla tej części zamówienia.
Liczba wyświetleń: 143