Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAW WYPOSAŻENIA

Data publikacji: 14.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2018

Numer ogłoszenia

1143085

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 20.10.2018 Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 2- Oferta. Załączono właściwy dokument. Poprzedni zawierał niepoprawne opisy wymaganego wyposażenia.
W dniu 22.10.2018 Zamawiający dokonał zmiany dotyczącej części III Zapytania ofertowego -dostawa doposażenia stażysty w odzież ochronną. zmieniono ilość koszulek ESD jaką należy dostarczyć z 52 na 104. Każdy stażysta zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zostanie wyposażony w 2 koszulki ESD.

Tym samym dokonano korekt w załacznikach: Zapytanie ofertowe, SOPZ, Oferta, Specyfikacja oferowanego wyposażenia, wzór umowy- zmieniając w dokumentach ilość koszulek ESD oraz termin składania ofert do 24.20.2018r.
W dniu 24.10.2018 Zamawiający dodał załącznik- Specyfikacja II - Załącznik nr 4 - dokument ten zawiera właściwe logotypy i oznaczenia projektu.


Zamawiający zmienił termin składani aofert na 24.10.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 24 października 2018 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8:00-16:00) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

544262815

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia”. W skład zamówienia wchodzi:
Część I – doposażenie pracowni elektroniki (stanowisko robocze dla ucznia – doposażenie istniejącej pracowni) w 8 stanowisk roboczych dla uczniów/uczennic oraz w 1 stanowisko robocze dla nauczyciela – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
Część II- doposażenie pracowni elektroniki w sprzęt pomiarowy – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
Część III - doposażenie stażysty w odzież ochronną – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1
Część IV- doposażenie miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne na staż – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej poprzez doposażenie pracowni zawodowej dla elektroników oraz wyposażenie stażystów w odzież ochronną oraz doposażenie miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia”. W skład zamówienia wchodzi:
Część I – doposażenie pracowni elektroniki (stanowisko robocze dla ucznia – doposażenie istniejącej pracowni) w 8 stanowisk roboczych dla uczniów/uczennic oraz w 1 stanowisko robocze dla nauczyciela – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
Część II- doposażenie pracowni elektroniki w sprzęt pomiarowy – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
Część III - doposażenie stażysty w odzież ochronną – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1
Część IV- doposażenie miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne na staż – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39151200-7 – Stoły robocze
39113000-7 – Różne siedziska i krzesła
42661000-7 – Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
31500000-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44512000-2 – Różne narzędzia ręczne
44315300-4 – Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44424200-0 – Taśma przylepna
18130000-0 – Specjalna odzież robocza
18830000-6 – Obuwie ochronne
31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
18113000-4 – Odzież przemysłowa
31120000-3 – Generatory
38342000-4 – Oscyloskopy
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji został określony poniżej odrębnie dla każdej części:
Część I – maksymalnie w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy
Część II – maksymalnie w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy
Część III – Zamawiający będzie sukcesywnie zamawiał określone partie dostaw wyrobów wchodzących w opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zamawiane partie w czasie zadeklarowanym w ofercie (ilość dni roboczych). 26 kompletów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 26 kompletów w roku szkolnym 2019/2020. Konkretne ilości i poszczególne rozmiary odzieży i obuwia zostaną Wykonawcy każdorazowo podane w zamówieniu. Dostawy będą sukcesywne, a dostarczane obuwie i odzież będzie dostosowane do rozmiarów uczniów.
Część IV – Zamawiający będzie sukcesywnie zamawiał określone partie dostaw wyrobów wchodzących w opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zamawiane partie w czasie zadeklarowanym w ofercie (ilość dni roboczych). 26 kompletów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 26 kompletów w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagane jest aby Oferent znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na warunkach przedstawionych w zapytaniu ofertowym. (ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta)

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
c/ specyfikacja oferowanego wyposażenia
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Część I - Doposażenie pracowni elektroniki w 8 stanowisk roboczych oraz w 1 stanowisko robocze dla nauczyciela
1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 70 %
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 70,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena – 70%,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

2. Kryterium oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi – 30%,
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30,
- Zamawiający wymaga, by minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Udzielony okres gwarancji i rękojmi Przyznana ilość punktów
1 12 miesięcy 0
2 od 13 do 24 miesięcy 10
3 od 25, do 30 miesięcy 20
4 31 miesięcy i więcej 30

Łączna punktacja = pkt.1/ + pkt.2/
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą sumę punktów.
Część II - Doposażenie pracowni elektroniki w sprzęt pomiarowy
1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 70 %
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 70,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena – 70%,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

3. Kryterium oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi – 30%,
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30,
- Zamawiający wymaga, by minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Udzielony okres gwarancji i rękojmi Przyznana ilość punktów
1 12 miesięcy 0
2 od 13 do 24 miesięcy 10
3 od 25, do 30 miesięcy 20
4 31 miesięcy i więcej 30

Łączna punktacja = pkt.1/ + pkt.2/
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą sumę punktów.
Część III - Doposażenie stażysty w odzież ochronną
1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 70 %
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 70,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
2. Kryterium oceny ofert: Szybkość dostawy – 30%
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30,
- Wykonawca zadeklaruje w ofercie, w ciągu ilu dni roboczych od otrzymania zapotrzebowania Zamawiającego, jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu wskazaną przez niego ilość wyrobów objętych zamówieniem,
- Zamawiający wymaga, by reakcja Wykonawcy nie była dłuższa niż 15 dni roboczych,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Szybkość dostawy
[dni roboczych] Przyznane punkty
1. 15 dni 0
2. 11 do 14 dni 5
3. 6 do 10 dni 15
4. do 5 dni 30
Łączna punktacja = pkt.1/ + pkt.2/
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą sumę punktów.
Część IV- Doposażenie miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne
1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 70 %
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 70,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
2. Kryterium oceny ofert: Szybkość dostawy – 30%
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30,
- Wykonawca zadeklaruje w ofercie, w ciągu ilu dni roboczych od otrzymania zapotrzebowania Zamawiającego, jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu wskazaną przez niego ilość wyrobów objętych zamówieniem,
- Zamawiający wymaga, by reakcja Wykonawcy nie była dłuższa niż 15 dni roboczych,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Szybkość dostawy
[dni roboczych] Przyznane punkty
1. 15 dni 0
2. 11 do 14 dni 5
3. 6 do 10 dni 15
4. do 5 dni 30
Łączna punktacja = pkt.1/ + pkt.2/
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-0820/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I
1. Renex Sp. z o.o. Sp. komandytowa
al. Kazimierza Wielkiego 6E,
87-800 Włocławek
Data wpłynięcia oferty: 24.10.2018
Cena oferty: 169 350,28 PLN
Część II
1. ERBEN Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Drewek
ul. Kwiatowa 9
89-511 Cekcyn
Data wpłynięcia oferty: 16.10.2018
Cena oferty: 189 500,04 PLN
Część III
1. Renex Sp. z o.o. Sp. komandytowa
al. Kazimierza Wielkiego 6E,
87-800 Włocławek
Data wpłynięcia oferty: 26.10.2018
Cena oferty: 34 442,26 PLN
Część IV
1. Renex Sp. z o.o. Sp. komandytowa
al. Kazimierza Wielkiego 6E,
87-800 Włocławek
Data wpłynięcia oferty: 26.10.2018
Cena oferty: 36 400,00 PLN
Liczba wyświetleń: 166