Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE, Dotyczy: wynajęcie zabudowy targowej wykonanej wg indywidualnego projektu Zamawiającego na potrzeby udziału w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej Heimtextil 2019 Frankfurt (Niemcy), 08-11.01.2019

Data publikacji: 12.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-10-2018

Numer ogłoszenia

1142916

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. zawierać załączone oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. zawierać załączone oświadczenie o akceptacji treści umowy współpracy z Zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. oferta oraz załączone oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo

Oferta może zostać przesłana na każdy z poniżej wskazanych sposobów (decyduje data doręczenia oferty do siedziby zamawiającego lub na wskazane konto e-mail):
• w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: press@toptextil.pl
• na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu
• dostarczona osobiście
Oferty złożone w inny sposób lub dostarczone w innej formie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

press@toptextil.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Młodzik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604211399

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Udział w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej Heimtextil 2019 Frankfurt (Niemcy) - zabudowa powierzchni targowej wraz z wyposażeniem - wynajęcie zabudowy wykonanej wg indywidualnego projektu (79 m2)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Wadowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej Heimtextil 2019 Frankfurt (Niemcy) - zabudowa powierzchni targowej wraz z wyposażeniem - wynajęcie zabudowy wykonanej wg indywidualnego projektu (79 m2)

Przedmiot zamówienia

Udział w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej Heimtextil 2019 Frankfurt (Niemcy) - zabudowa powierzchni targowej wraz z wyposażeniem - wynajęcie zabudowy wykonanej wg indywidualnego projektu (79 m2)

Specyfikacja zamówienia:
• wynajęcie na czas trwania targów HEIMTEXTIL 2019 jednej (1) kompletnej zabudowy, wykonanej wg indywidualnego projektu Zamawiającego, na potrzeby zabudowy wynajętego stoiska targowego Zamawiającego o pow. 79 m2.
• zabudowa zostanie wynajęta wyłącznie na czas trwania targów HEIMTEXTIL 2019 na potrzeby zabudowy stoiska targowego Zamawiającego a następnie zdemontowana i zabrana przez Wykonawcę zabudowy.
• dla realizacji zamówienia Zamawiający założył poniższy zakres czynności:
o wynajęcie kompletnej zabudowy dla powierzchni stoiska targowego 79 m².
o wynajęta zabudowa zostanie wykonana w oparciu o projekt i specyfikację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego (uwzględniającą niezbędne dla ekspozycji elementy - stoliki, krzesła, ekspozytory, oświetlenie, monitor TV),
o Wykonawca zabudowy zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych elementów zabudowy oraz montażu i demontażu stoiska na miejscu
o Wykonawca zabudowy zobowiązany jest do podłączenia zlewu do przyłącza wodnego na stoisku.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

• Wykonanie, montaż oraz udostępnienie zabudowy targowej Zamawiającemu w miejscu organizacji targów Heimtextil 2019 do dnia 07.01.2019, g. 16.00
• demontaż zabudowy po zakończeniu targów w dniu 11.01.2019, rozpoczęcie po godz. 18.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Każdy Oferent składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu musi zobowiązać się do podpisania umowy współpracy na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Brak akceptacji Oferenta do związania się z Zamawiającym wskazaną umową na wykonanie przedmiotu zamówienia oznacza automatycznie odrzucenie jego oferty i niedopuszczenie jej do udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń składanych przez oferentów, zgodnych z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - Oświadczenie o akceptacji treści umowy współpracy z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia poniższych zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku zaistnienia konieczności dostosowania Projektu (załącznik nr 5) do wymogów technicznych organizatora targów, Wykonawca zobowiązuje się dostosować Projekt do wymogów technicznych stawianych przez organizatora targów, z tym zastrzeżeniem że jakiekolwiek odstępstwa od Projektu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.
b) w przypadku konieczności dostosowania zaplanowanych i użytych do wykonania zabudowy targowej materiałów do szczególnych wymagań organizatorów targów HEIMTEXTIL 2019, mogących mieć wpływ na wygląd stoiska, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian po uprzednim uzgodnieniu szczegółów z Zamawiającym.
c) W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych i niemożliwych do ustalenia wcześniej okoliczności, mogących mieć wpływ na przesunięcie terminu montażu/demontażu zabudowy w odniesieniu do zapisu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym w pkt VII. Termin realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wskazanych terminów po uprzednim uzgodnieniu szczegółów w Wykonawcą.
d) W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie (załącznik nr 5), Zamawiający dopuszcza możliwość do dokonywania w Projekcie zmian nieingerujących w sposób istotny w konstrukcję stoiska, w szczególności drobnych zmian elementów zabudowy, wyposażenia lub grafiki zamieszczonej na stoisku, jednakże zmiany takie mogą być wprowadzone wyłącznie w porozumieniu z Wykonawcą. Zmiany mogą być zgłoszone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. zawierać załączone oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. zawierać załączone oświadczenie o akceptacji treści umowy współpracy z Zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. oferta oraz załączone oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. cena netto w PLN za całość zamówienia - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym (Cena): 100%

Sposób liczenia punktacji:
C min
C p = ---------------------------- x 100
C o

Cp - liczba punktów w kryterium "Cena"
C min - cena oferty najniższej spośród złożonych
C o - cena oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wadowicka 12

30-415 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

338720057

Fax

33 872 00 57

NIP

6792798257

Tytuł projektu

Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Toptextil Sp. z o.o.

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0585/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

All In Event Joanna Bartoszewicz, Jacek Bartoszewicz s.c.
ul. Przemysłowa 2, 62-070 Zakrzewo
data wpłynięcia oferty: 2018-10-15
cena netto w PLN: 108 700,00
Liczba wyświetleń: 194