Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.1.1/2018 dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty

Data publikacji: 11.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-11-2018

Numer ogłoszenia

1142637

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej: agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 12.11.2018 r. (liczy się data wpływu).
Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:
„Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1./2018 z dnia 11.10.2018 dotyczące dostawy materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty ”.
Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agata.krasuska@bozamet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Krasuska / Marcin Osipiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 25 633 98 94 wew. 49

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do testów produkcyjnych – surowców i półproduktów.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
- Część I Zamówienia: BLACHA
- Część II Zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: siedlecki Miejscowość: Ujrzanów 282A, 08-110 Siedlce i/lub ul. Sucharskiego 2, 08-110 Siedlce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez BOZAMET Sp. z o.o. na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
- Część I Zamówienia: BLACHA. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia zamieszczono w załącznikach
- Część II Zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia zamieszczono w załącznikach

Kod CPV

14622000-7

Nazwa kodu CPV

Stal

Dodatkowe przedmioty zamówienia

28847000-1 Materiały stalowe
28847300-4 Arkusze stalowe
27500000-0 Aluminium i wyroby aluminiowe
27520000-6 Wyroby aluminiowe
27521200-5 Sztaby, pręty i profile z aluminium

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 40 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym (planowany termin podpisania umowy 20.11.2018r.)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV ) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

j/w

Potencjał techniczny

j/w

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j/w

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

j/w

Dodatkowe warunki

j/w

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem że:
2. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1) Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach:
• zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
• zmiany nazwy firmy Wykonawcy,
• zmiany dotyczącej miejsca realizacji zamówienia,
• wystąpi konieczność zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
• w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
• możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
• wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:
a) uzasadnionymi przerwami powstałymi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na możliwość terminowej realizacji umowy,
c) szczególnie uzasadnionymi trudnościami w pozyskaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych elementów realizacji umowy,
d) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
e) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
f) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
g) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
h) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia pomniejszonego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;
3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 i/lub nr 2);
4. Oferta powinna:
- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,
- posiadać datę sporządzenia,
- być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnika),
- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT– jeżeli występuje.
5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika:
- zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
- zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
6. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:
- zał. nr 7 – Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;
7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
- dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";
- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;
- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.
9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będą rozpatrywane;
10. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, przy czym na każdą z części zamówienia oddzielnie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, jeżeli w toku dalszych badań wykonywanych podczas realizacji projektu. W takiej sytuacji zakres zamówienia oraz warunki zostaną ustalone stosownie do zaistniałych okoliczności, z zastrzeżeniem, że:
- Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium: Cena netto
Wartość punktowa wagi kryterium:100
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:
Cena:
Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto).
Sposób przyznawania:
Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością: PC = (CN/CR) X 100
gdzie:
- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 100 punktów
Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cr – cena z rozpatrywanej oferty
100 – waga kryterium

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: BLACHA / zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: PROFILE ALUMINIOWE)

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla każdej z części przedmiotu zamówienia oddzielnie (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji dostawy bądź usługi najkorzystniejszy
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BOZAMET SP. Z O.O.

Adres

08-110 Ujrzanów

mazowieckie , siedlecki

Numer telefonu

666 050 050

NIP

8212472363

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych protoypów lekkich i trwałych elemnetów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0916/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Oferta najkorzystniejsza dotycząca I części przedmiotu zamówienia BLACHA: SSAB POLAND SP. Z O.O., UL. KOLEJOWA 15, 55-020 ŻÓRAWINA (DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 09.11.2018, CENA NETTO: 184127,14 PLN)

2. Oferta najkorzystniejsza dotycząca II części przedmiotu zamówienia PROFILE ALUMINIOWE: ALIPLAST EXTRUSION SP. Z O.O., UL. WACŁAWA MORITZA 3, 20-276 LUBLIN (DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 08.11.2018, CENA NETTO 390435,78 PLN)
Liczba wyświetleń: 276