Strona główna
Logo unii europejskiej

wykonanie 6 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji

Data publikacji: 10.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2018

Numer ogłoszenia

1142530

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B lub listownie/kurierem na adres Zamawiającego 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B w terminie do dnia 30.10.2018 r. do godz.900 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@smjz.zamosc.pl

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisanej: „Przetarg na wykonanie węzłów cieplnych oraz sieci i przyłączy – 2019 r.”, należy także podać adres i nazwę firmy oferenta. W przypadku oferty składanej elektronicznie, Wykonawca przesyła Zamawiającemu ofertę z załącznikami w plikach PDF. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca wskazuje: „Przetarg na wykonanie węzłów cieplnych oraz sieci i przyłączy – 2019 r.”
Oferta i wszystkie załączone w niej dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem.
Wszystkie strony oferty i załączników powinny być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte i ponumerowane.
W przypadku kserokopii dokumentu, dokument ten powinien być poświadczony za
zgodność z oryginałem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@smjz.zamosc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Szkałuba oraz Henryk Bujak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych wraz z wizualizacją pracy oraz z adaptacją pomieszczeń (dostosowanie węzłów pod kątem ogólnobudowlanym i instalacyjnym), wykonanie instalacji elektrycznych i sterowania zgodnie z dokumentacją projektową, montaż elektronicznych podzielników kosztów na grzejnikach w budynkach nr 48, 50, 52, 58 i 60 (w budynku nr. 48 regulacja instalacji c.o. - montaż zaworów podpionowych oraz montaż zestawu hydroforowego dla zapewnienia wymaganego ciśnienia) oraz wykonanie sieci i przyłączy wysokich parametrów do w/w budynków mieszkalnych oraz instalacji elektrycznych i sterowania w istniejącym węźle grupowym W-49.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego” w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 48, 50, 52, 56, 58 i 60”.
Celem zamówienia jest wykonanie 6 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych wraz z wizualizacją pracy oraz z adaptacją pomieszczeń (dostosowanie węzłów pod kątem ogólnobudowlanym i instalacyjnym), wykonanie instalacji elektrycznych i sterowania zgodnie z dokumentacją projektową, montaż elektronicznych podzielników kosztów na grzejnikach w budynkach nr 48, 50, 52, 58 i 60 (w budynku nr. 48 regulacja instalacji c.o. - montaż zaworów podpionowych oraz montaż zestawu hydroforowego dla zapewnienia wymaganego ciśnienia) oraz wykonanie sieci i przyłączy wysokich parametrów do w/w budynków mieszkalnych oraz instalacji elektrycznych i sterowania w istniejącym węźle grupowym W-49.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych wraz z wizualizacją pracy oraz z adaptacją pomieszczeń (dostosowanie węzłów pod kątem ogólnobudowlanym i instalacyjnym), wykonanie instalacji elektrycznych i sterowania zgodnie z dokumentacją projektową, montaż elektronicznych podzielników kosztów na grzejnikach w budynkach nr 48, 50, 52, 58 i 60 (w budynku nr. 48 regulacja instalacji c.o. - montaż zaworów podpionowych oraz montaż zestawu hydroforowego dla zapewnienia wymaganego ciśnienia) oraz wykonanie sieci i przyłączy wysokich parametrów do w/w budynków mieszkalnych oraz instalacji elektrycznych i sterowania w istniejącym węźle grupowym W-49.
Wskazane prace przewidziano w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy:
1. ul. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu 48 /Jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość nr działki 368/51,
2. ul. Hetman Jana Zamoyskiego w Zamościu 50 /Jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość nr działki 368/41,
3. ul. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu 52 /Jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość nr działki 368/42,
4. ul. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu 56 /Jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość nr działki 368/48,
5. ul. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu 58 /Jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość nr działki 368/53,
6. ul. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu 60 /Jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość,
7. Sieć cieplna wysokich parametrów z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 48; 50; 52; 56; 58; 60 /Jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość, obręb 0001 Miasto Zamość nr działek: 368/51; 368/41; 368/42; 368/48; 368/53; 368/54;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym (plik PDF, publikowany w Bazie Konkurencyjności), dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz w przedmiarze robót (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45332000-3 „Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne”
45232141-2 „Roboty grzewcze”
45231119-9 „Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów”
45331000-6 „Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”
45331000-7 „Instalowanie centralnego ogrzewania”
45321000-3 „Izolacja cieplna”
45300000-0 „Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
45310000-3 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
45311000-0 „Roboty w zakresie przewodów i opraw oświetleniowych”
45311100-1„Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznych”
45311200-2 „Roboty w zakresie opraw oświetleniowych”
45315100-9 „Instalacyjne roboty elektryczne”
45315700-5 „Instalowanie rozdzielni elektrycznych”

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia 30.IV.2019 r.
natomiast termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.IX.2019 r.
Za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, zakładając, że: Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół, - czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.
Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor/Zamawiający jest uprawniony do:
a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,
b) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.
Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Co najmniej dwie wykonane roboty budowlane w ostatnich trzech latach zgodne z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie.

Dodatkowe warunki

Oferent przystępujący do niniejszego postępowania winien wnieść wadium w wysokości 80.000,00 zł /osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100/ w pieniądzu w terminie do dnia 29.10.2018r. na konto Spółdzielnia Mieszkaniowa Nr: PKO BP S.A. 31 1020 5356 0000 1002 0005 0849 z adnotacją „Wadium – termomodernizacja budynków przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego” lub w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Uwaga:
Brak wpływu środków /kwoty wadium/ na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego do dnia
29.10.2018 r. skutkuje tym, że dana oferta zostanie odrzucona.
1.Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
-odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
-zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta.
2.Zamawiający zwróci wadium w terminie 7 dni po wyborze oferenta lub unieważnienia postępowania.
3.Wadium/ Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. W przypadku gotówki Zamawiający zwraca wniesione w pieniądzu zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku (proporcjonalnie do kwoty wadium/zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w stosunku do wszystkich środków na rachunku) oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Oferenta/Wykonawcy.
4.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia,
2) konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.
3) wystąpienia siły wyższej; Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
4) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
5) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
6) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,
7) ustalenia, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
8) wystąpią lub zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa realizację przedmiotu umowy,
9) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do odwrócenia skutków powołanych wyżej okoliczności.
4. W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) zmiany Generalnego Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Lubelskim oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych.
2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
3) uzasadnionej konieczności ograniczenia lub zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
5) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
6) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Zapytaniu ofertowym lub umowie. Wykonawca jest zobowiązany z 7 – dniowym wyprzedzeniem złożyć Zamawiającemu pisemną informację o planowanej zmianie każdej z wykazanych osób
8) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej,
9) wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy,
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, wymienionych w ust. 4, powodujących ograniczenie zakresu realizowanych robót budowlanych, wynagrodzenie umowne ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
6. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2 i 4 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych.
2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się i przyjął treść projektu umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego.
3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.
4.Oświadczenie, że w razie wygrania przetargu oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
5.Oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
6.Oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonania zamówienia.
7.Oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, nie znajduje się w upadłości, nie zostało wszczęte postępowanie o ogłoszeniu upadłości, nie jest w stanie likwidacji.
8.Oświadczenie, że oferent nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Oświadczenia od pkt 3 do pkt 8 ujęte są w Załączniku Nr 3 do Zapytania Ofertowego
9.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3a do
Zapytania ofertowego.
10.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
11.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
12.Jeżel Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10, 11, składa
dokument wystawiony, nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie i rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
13.Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 3-lat związanych
z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie.
O wykonanie zamówienia może ubiegać się podmiot, który we wskazanym okresie wykonał co najmniej 2 zadania o podobnym charakterze tj. montaż kompaktowych węzłów i przyłączy ciepłowniczych.
14. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń o wykonaniu dociepleń oraz potwierdzające prawidłowe wykonanie wszystkich prac umieszczonych w wykazie sporządzonym przez Wykonawcę
15. Kopia lub oryginał dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryteriami:
1. Cena – waga w %: 90.
2. Długość okresu gwarancji – waga w %: 10.
1/ Kryterium "Cena"
Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną w Formularzu Ofertowym. Liczba punktów przyznana przez Komisję Przetargową za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie obliczona wg wzoru:
Nc = Cn/Cbn x Kp x Wc
Oznaczenia:
Nc - liczba przyznanych punktów za kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena oferty
Cbn - cena badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności =100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” =90%
Punkty będą obliczane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Kryterium "Długość okresu gwarancji"
Długość okresu gwarancji liczona jest w miesiącach. Długość okresu gwarancji nie może być większa niż 110 miesięcy. Jeżeli w danej ofercie wystąpi długość okresu gwarancji krótsza niż 60 miesięcy to oferta zostanie odrzucona ze względu na to, iż treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego. Jeżeli w danej ofercie wystąpi okres gwarancji przedmiotu zamówienia dłuższy niż 110 miesięcy to obliczenie ilości punktów za to kryterium zostanie przyjęte jak dla 110 miesięcy. Liczba punktów przyznana przez Komisję Przetargową za kryterium ”długość okresu gwarancji „ dla n-tej oferty obliczona będzie wg wzoru:
Nog=0,2 x T
Oznaczenia:
Nog - liczba przyznanych punktów za kryterium „Długość okresu gwarancji”
T - ilość miesięcy ponad minimalną długość okresu gwarancji tj. 60 m-cy
Łączna liczba punktów przyznana przez Komisję Przetargową dla n-tej oferty zostanie
obliczona wg wzoru: No = Nog+ Nt
Oznaczenia:
No - łączna liczba punktów przyznana dla n-tej oferty
Nc - liczba przyznanych punktów za kryterium „Cena”
Nog- liczba przyznanych punktów za kryterium „Długość okresu gwarancji”
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która otrzyma największą łączną
liczbę punktów spośród nieodrzuconych ofert.
Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego są:
1. Małgorzata Kapłon – Prezes Zarządu
2. Jacek Szkałuba – Zastępca Prezesa
Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są:
1) Małgorzata Kapłon – Prezes Zarządu
2) Jacek Szkałuba – Zastępca Prezesa

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU

Adres

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50B

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

084 62 73 575

Fax

0846273607-222

NIP

9220006104

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Hetmana Jana Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

Numer projektu

RPLU.05.03.00-06-0036/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana przez komisję przetargową.
Liczba wyświetleń: 237