Strona główna
Logo unii europejskiej

Obsługa prawna Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie

Data publikacji: 10.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-10-2018

Numer ogłoszenia

1142503

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

FORMA OFERTY i SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Wykonawca składa ofertę cenową opatrzoną pieczęcią, datą i podpisem w jednym z wymienionych wariantów:
a/ w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem lub osobiście w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jako: „Obsługa prawna Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie” na adres: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
bądź
b/ w formie elektronicznej – podpisana oferta wraz z podpisanymi załącznikami – w formie skanu na adres: info@wsie.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 19.10.2018 r. do godz. 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@wsie.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

cezary Schiff

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693616661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi prawnej dla funkcjonowania Centrum Arbitrażu
i Mediacji w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów. Obsługa prawna odpowiadać ma standardom Centrum Arbitrażu i Mediacji -Koordynator (https://www.cammediacje.pl/centra-arbitrazu-i-mediacji/cam-k) i standardom ENMA Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji - dla zapewnienia najwyższej jakości mediacji, ochrony interesów stron mediacji oraz zagwarantowania trwałości ugód/porozumień, tj. przeciwdziałania zjawiskom: uchylania się od wykonywania warunków podpisanych ugód/porozumień, bądź podnoszenia zarzutów działania pod przymusem, w błędzie lub nieświadomości. Ponadto obsługa prawna ma zapewnić stały nadzór nad zgodnością czynności prawnych oraz sporządzanej dokumentacji, bowiem nieprawidłowości w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do niekwalifikowalności kosztów i dalszych wynikających z tego negatywnych reperkusji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do zapewnienia obsługi prawnej dla funkcjonowania Centrum Arbitrażu
i Mediacji w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi prawnej dla funkcjonowania Centrum Arbitrażu
i Mediacji w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów. Obsługa prawna odpowiadać ma standardom Centrum Arbitrażu i Mediacji -Koordynator (https://www.cammediacje.pl/centra-arbitrazu-i-mediacji/cam-k) i standardom ENMA Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji - dla zapewnienia najwyższej jakości mediacji, ochrony interesów stron mediacji oraz zagwarantowania trwałości ugód/porozumień, tj. przeciwdziałania zjawiskom: uchylania się od wykonywania warunków podpisanych ugód/porozumień, bądź podnoszenia zarzutów działania pod przymusem, w błędzie lub nieświadomości. Ponadto obsługa prawna ma zapewnić stały nadzór nad zgodnością czynności prawnych oraz sporządzanej dokumentacji, bowiem nieprawidłowości w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do niekwalifikowalności kosztów i dalszych wynikających z tego negatywnych reperkusji. W obiegu prawnym zadań finansowanych przez Unię Europejską nie mogą funkcjonować dokumenty niezgodne z prawem.
Przewiduje się średnio w miesiącu 10-11h pracy w biurze CAM Rzeszów. Razem nie więcej niż 143 godziny.
Obsługa/pomoc prawna dotyczy konstruowania dokumentacji mediacji gospodarczej,
a w szczególności:
1/ ugód/porozumień zgodnych z zasadami procesu cywilnego, kc i kpc, teorią umów
2/ protokołów z mediacji
3/ weryfikacji dokumentów w oparciu o wymogi zatwierdzania i nadawania przez sąd klauzuli wykonalności na podstawie wymogów art 183 1-15 kpc.

Obsługa prawna powinna być wykonywana przez 5 osób wskazanych w formularzu ofertowym z przypisaniem osoby do miejsca wykonywania czynności tj. Rzeszów (2 osoby), Tarnobrzeg (1 osoba), Krosno (1 osoba), Przemyśl (1 osoba). Aby spełnić wymóg 5 osób Oferent może zatrudniać 5 osób lub może być więcej niż jeden oferentów składających jedną ofertę, działających wspólnie jako osoby prawne lub osoby fizyczne. Załącznik nr 1 jest edytowalny i stanowi jedynie wzór. Przedstawiając ofertę trzeba odpowiednio wskazać osoby do realizacji przedmiotu zamówienia, jak i podmioty, które będą oferentami, działającymi wspólnie.

W przypadku zmiany osoby wykonującej obsługę prawną, w toku realizacji zamówienia, nowa osoba powinna odpowiadać tym samych parametrom (przyznanym punktom za doświadczenie zawodowe) lub wyższym. Niedotrzymanie tego warunku skutkować będzie rozwiązaniem umowy w przedmiocie obsługi prawnej CAM Rzeszów.

Poza tym Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu realizacji usługi w danym miesiącu, utrzymywanie stałego kontaktu
z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach, przestrzegania warunków wynikających z realizacji umowy zlecenia, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla celów realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Kod CPV

79100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Złożenie oferty 19.10.2018 do godz. 12.00
Wybór wykonawcy do 26.10.2018
Realizacja zamówienia 01.11.2018 - 30.11.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Osoby wykonujące zamówienie osobiście lub poprzez swoich pracowników powinny spełniać minimalne wymogi: minimum 4 letnie doświadczenie udowodnione referencjami/umowami/protokołami odbioru/sygnaturami prowadzonych postępowań mediacyjnych, zarówno w dziedzinie prawa jak i mediacji.

Potencjał techniczny

Wykonawcy powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykształcenie:
Osoby wykonujące zamówienie osobiście lub poprzez swoich pracowników powinny spełniać minimalne wymogi, (a więc każda z 5 osób)
• wykształcenie wyższe prawnicze,
• certyfikat Mediatora (potwierdzenie odbycia min. 60-godz. szkolenia kwalifikowanego)

Wymogi będą sprawdzane na zasadach spełnia/ nie spełnia. Należy przedstawić kserokopie/skany: dyplomu wykształcenia i uzyskanych certyfikatów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca winien znajdować sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 i 2 - Formularze oferty
2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy
4. Referencje/umowy/protokoły odbioru zarówno w dziedzinie prawa jak i mediacji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto i doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + D

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
C – 50% - cena oferty
D - 50% - doświadczenie liczone jako liczba lat doświadczenia (lata kalendarzowe wykazane w dokumentach/ referencjach/ umowach, itp.)

Sposób obliczenia punktów:
Dla kryterium C:
Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.
Przeliczenie wg wzoru
C (liczba punktów) = C najtańsze/C oferty badanej * 50

Dla kryterium D:
Liczba punktów dla kryterium D obliczona zostanie przez podzielenie liczby lat wykazanego doświadczenia z oferty badanej (minimum 2) przez liczbę lat doświadczenia z oferty o największym wykazanym doświadczeniu zawodowym oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.
Przeliczenie wg wzoru
D (liczba punktów) = D oferty badanej / D największe * 50

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 50, a kryterium D to 50.


Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoby, które będą realizować przedmiot zamówienia, posiadać będą największe doświadczenie udowodnione referencjami/umowami/protokołami odbioru/sygnaturami prowadzonych postępowań mediacyjnych zarówno w dziedzinie prawa jak i mediacji.
Do punktacji przyjęta będzie SUMA LAT DOŚWIADCZENIA z doświadczenia prawniczego i doświadczenia w zakresie prowadzenia mediacji gospodarczych.

Wykluczenia

Oferenci nie mogą należeć do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj. podmiotów powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW GOSPODARCZYCH

Adres

Ogrodowa 8/62

00-876 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222411423

Fax

222411423

NIP

5272726328

Tytuł projektu

Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości

Numer projektu

POWR.02.17.00-00-0059/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kozioł, 36-053 Kamień 128, NIP 813 34 59 598, kwota: 28.600,00 zł brutto, 19.10.2018
Liczba wyświetleń: 382