Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAP/04 NA USŁUGI CATERINGOWE

Data publikacji: 10.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2018

Numer ogłoszenia

1142357

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

WYMAGANIA: Min jedna 2 letnia współpraca z innym żłobkiem potwierdzona referencjami.
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4), rekomendacjami jak również zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach jak i ZUS, dokumenty (kopie za zgodność z oryginałem) wszystkie dokumenty potwierdzające zgode na transport i na zbiorowe żywienie dzieci ( Sanepid) jak również zdjęcia kuchni w której będą przygotowywane posiłki należy składać do dnia 18.10.2018 roku do godz. 16:00. Decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu 41-400 Mysłowice, ul. Towarowa 1 (czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00) lub na adres email Zamawiającego: pnmotylek@gmail.com. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację (np. w razie podpisu nieczytelnego, opatrzyć go dodatkowo imienną pieczątką lub dopiskiem drukowanymi literami imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej na wskazany adres email Zamawiający wymaga aby przesłano skan oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej oferty przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej zarchiwizowania w dokumentacji projektowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem: „Oferta dot. zapytania ofertowego Żłobka Niepublicznego Motylek w Mysłowiach"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pnmotylek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Motyl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512-098-570

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA 35 DZIECI DO ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO "MOTYLEK" - FHU ANDREJ MOTYL (I ŚNIADANIE, II ŚNIADANIE, OBIAD DWUDANIOWY I PODWIECZOREK) W RAMACH DOFINANSOWANIA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Mysłowice Miejscowość: mYSŁOWICE

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi cateringowej - wyżywienia dla 35 dzieci uczęszczających do żłobka zgodnie ze szczegółowym zakresem opisanym w zapytaniu ofertowym.

Objęte zamówieniem usługi będą realizowane w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla dzieci do lat 3 zgłoszonych przez Zamawiającego na minimalnych warunkach określonych poniżej: .

- śniadanie
- drugie śniadanie
- obiad obejmujący min. dwa dania (zupę, drugie danie) oraz napój .
- podwieczorek
- zapewnienie różnorodności wyżywienia
Warunki dotyczące transportu posiłków: Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności) na własny koszt.

Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
a. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
b. przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),
c. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
d. kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
e. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.

Przewidywana ilość zamówień w ramach usługi cateringowej – wyżywienia dla uczestników 8785 osobodni ( przy 35 dzieciach) w terminach określonych w pkt VI Termin realizacji umowy. Ostateczna liczba usług może ulec zmianie w zależności od frekwencji dzieci..

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach termoizolacyjnych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania termosów oraz ich mycia i wyparzania.
Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku,
w związku z czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. W przypadku zmniejszenia liczby żywionych dzieci, zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania łącznej wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. Osoba wyznaczona przez Dyrektora żłobka będzie przekazywała informację o przewidywanej liczbie posiłków telefonicznie (śniadanie i II śniadania) dzien wcześniej do godz 13:00 a w dniu dostawy do godziny 9:00 o ilości obiadów, i podwieczorków.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia dziesięciodniowego jadłospisu wraz z wartościami odżywczymi przygotowanymi przez dietetyka w celu akceptacji przez Dyrektora żłobka.
Zamawiający w terminie do dwóch dni naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a. świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),
b. do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności
c. świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u.
d. przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usług - od 21-22 października 2018 do 30 września 2019 r. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w żłobku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. wykonawca posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.

Wiedza i doświadczenie

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci wieku do lat 3 – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - oświadczenie wykonawcy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków oraz miejsca ich dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ( załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i ZUS.
Dokumenty (kopie za zgodność z oryginałem) wszystkie dokumenty potwierdzające zgodę na transport i na zbiorowe żywienie dzieci (Sanepid)
Dokumentacja zdjęciowa kuchni w której będą przygotowane posiłki odebrana przez Sanepid.
Min jedna 2 letnia współpraca z innym żłobkiem potwierdzona referencjami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
• Cena brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
• Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 20%.
• Klauzule społeczne - w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) – 10%

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 20% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 20)
c) K – Klauzule społeczne10% (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + R + K
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

a) Cena (dotyczy ceny brutto za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto
Cm – Cena brutto najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena brutto analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę brutto i netto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.

Liczba rekomendacji
Liczba punktów

1 – 4 5 pkt
5 – 10 10 pkt
11 – 15 15 pkt
16 i > 20 pkt

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie max 10 pkt. w przypadku spełnienia kryterium:
w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp). Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4).

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANDRZEJ MOTYL 2. HANDLOWA SPÓŁKA CYWILNA "CENTRUM - 4" ANDRZEJ MOTYL

Adres

Towarowa 1

41-400 Mysłowice

śląskie , Mysłowice

Numer telefonu

+48512098573

NIP

2220013276

Tytuł projektu

Utworzenie nowych miejsc w niepublicznym żłobku Motylek w Mysłowicach

Numer projektu

RPSL.08.01.03-24-07AB/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 228