Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/10/2018/0002 na druk katalogów, ulotek i notesu

Data publikacji: 10.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2018

Numer ogłoszenia

1142346

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów: przesyłając ją e-mailem na adres: dotacje@medgal.com.pl, pocztą tradycyjną, kurierem bądź też dostarczyć osobiście na adres: 16-001 Księżyno, ul. Niewodnicka 26A.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, kurierem lub osobiście liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno k/Białegostoku.
3. Czas pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00.
4. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@medgal.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Lenkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

telefon kontaktowy 85 6632 344

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk katalogów, ulotek i notesu. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Księżyno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest druk katalogów, ulotek i notesu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk katalogów, ulotek i notesu. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

22160000-9

Nazwa kodu CPV

Informatory

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 7.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności określonej zapytaniem ofertowym.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
3. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punktach 1- 3 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Członkowie organów/wspólnicy upoważnieni do reprezentowania Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie 1 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie 2 weryfikowane będzie na podstawie „Oświadczenia o braku powiązań” (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy.
2. w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy,
3. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po udzieleniu zamówienia,
4. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
5. zmiany harmonogramu, sposobu i terminu płatności, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie harmonogramu, sposobu i terminu płatności w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
6. niedotrzymanie pierwotnego terminu wykonania zamówienia z przyczyn innych niż wymienione w punktach 1-4, skutkować będzie naliczeniem za każdy dzień opóźnienia kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i zawierać:
a. Formularz ofertowo-cenowy (Załącznik nr 2),
b. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3),
c. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1),
d. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta została podpisana przez osobę/osoby inne niż uprawnione do reprezentacji Oferenta.
2. Złożona oferta powinna:
a. zostać opieczętowana oraz podpisana na każdej stronie przez osobę uprawnioną do podpisania oferty,
b. zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
c. zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
d. zawierać dane oferenta takie jak: nazwa, adres, numer NIP.
3. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru
Cena brutto: Znaczenie-100%; Maksymalna liczba punktów-100
RAZEM: Znaczenie-100%; Maksymalna liczba punktów-100

Sposób obliczania kryterium w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z oferta:

1. Cena brutto złożonej oferty [C] – waga kryterium: 100%
Ocena zostanie wyrażona liczbą punktów, która zostanie obliczona według następującego wzoru:

C= Cn/Cb x 100

gdzie:
C –oznacza ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w ramach kryterium, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Cn –oznacza najniższą cenę brutto w PLN spośród ocenianych ofert
Cb –oznacza cenę brutto w PLN oferty ocenianej

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:
1. Przedstawią ofertę nie spełniającą wymagań merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania ofertowego oraz wymagań, o których mowa w punkcie nr VII niniejszego Zapytania.
2. Przedstawią okres realizacji zamówienia dłuży niż do dnia 7.11.2018 r.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie „Oświadczenia o braku powiązań”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedstawią ofertę podpisaną przez osobę lub osoby, które nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę lub osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
5. Jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca nie przedstawił wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo przedstawione oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, wadliwe, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia bądź do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że, mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Niewodnicka 26A

16-001 Księżyno

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

856632344

Fax

856632622

NIP

5423227877

Tytuł projektu

Rozszerzenie sprzedaży eksportowej firmy MEDGAL poprzez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego.

Numer projektu

POIR.03.03.03-20-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Printing House Tomasz Jacek Robak
ul. Szkolna 30
05-091 Ząbki/Warszawa
Liczba wyświetleń: 199