Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/33/2018 - Wydruk, projekt i dostawa materiałów promocyjnych

Data publikacji: 09.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2018

Numer ogłoszenia

1142110

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

5. Termin, miejsce i sposób składania ofert
• Oferty wraz z załącznikami należy składać na adres mailowy export@technomex.pl
• Do dnia 16.10.2018
Lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15
44-141 Gliwice
• Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz zawierać :
a) datę sporządzenia oferty,
b) nazwę i adres oferenta,
c) wartość oferty netto,
d) wartość oferty brutto,
e) termin realizacji ( w ilości dni kalendarzowych),
f) warunki płatności,
g) oświadczenie o braku powiązań (według załącznika nr 1),
h) termin ważności oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

export@technomex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogusława Łysakowska-Będek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

694-484-406

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1
Wydruk, projekt i dostawa do siedziby Zamawiającego:
• 3 transze katalogów A4,
-1 transza: 4 strony okładka +28 str.
-2ga transza: 4 strony okładka + 16 str.
-3cia transza: 4 strony okładka +28 str.
• każda transza po 500 sztuk,
• środek kreda mat minimum 135 g-170 g,
• okładka 4 x 4 kreda mat 250g,
• całość w kolorze CMYK,
• katalog zszywany,
• pakowane 30-50 sztuk,
• każda paczka opisana w sposób trwały wedle informacji od Zamawiającego.
CPV: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wydruk, projekt i dostawa materiałów promocyjnych drukowanych anglojęzycznych.
W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1
Wydruk, projekt i dostawa do siedziby Zamawiającego:
• 3 transze katalogów A4,
-1 transza: 4 strony okładka +28 str.
-2ga transza: 4 strony okładka + 16 str.
-3cia transza: 4 strony okładka +28 str.
• każda transza po 500 sztuk,
• środek kreda mat minimum 135 g-170 g,
• okładka 4 x 4 kreda mat 250g,
• całość w kolorze CMYK,
• katalog zszywany,
• pakowane 30-50 sztuk,
• każda paczka opisana w sposób trwały wedle informacji od Zamawiającego.
CPV: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Kod CPV

79823000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i dostawy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia do dnia 05.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3.1.1 Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.1.2. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu punktu 3.1.1 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

3.1.1 Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.1.2. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu punktu 3.1.1 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.

Potencjał techniczny

3.1.1 Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.1.2. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu punktu 3.1.1 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3.1.1 Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.1.2. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu punktu 3.1.1 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

3.1.1 Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.1.2. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu punktu 3.1.1 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

3.2.1. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu punktu 3.1.1. wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Lp. Nazwa Waga - Ilość punktów
1 Cena netto za wykonanie zamówienia 70
2 Termin realizacji 30
Razem 100
Sposób przyznawania punktacji:
- Cena 70 %, Termin realizacji zamówienia 30%
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
Kryterium cena:
Oferta najtańsza otrzyma 70 punktów.
Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według formuły:
(Cn/Cof.b.) x 70% = liczba punktów
Gdzie: Cn – najniższa cena cena spośród ofert nieodrzuconych
Cof.b. – cena oferty badanej (nieodrzuconej)
70% - procentowe znaczenie kryterium ceny
Kryterium termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia – waga - 30 punktów.
Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według formuły:
KT= (TN/TOB) x 30 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KT – Ilość punktów przyznanych wykonawcy
TN – najkrótszy oferowany termin, spośród wszystkich ofert (ilość dni)
TOB – termin zaoferowany w ofercie (ilość dni )
Przyjmuje się że 1 % to 1 punkt.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

3.1.1 Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.1.2. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu punktu 3.1.1 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TECHNOMEX SP. Z O.O.

Adres

Szparagowa 15/n/d

44-141 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

32 401 03 50

Fax

32 231 66 60

NIP

6310000138

Tytuł projektu

Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Spółki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie promocji

Numer projektu

POIR.03.03.03-24-0007/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Roogmedia Paweł Róg
ul. Reymonta 1/4
82-400 Czermin
data wpływu oferty: 16.10.2018
cena: 7806,00 PLN netto /9601,38 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 166