Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe - Usługi Opiekuńcze 2

Data publikacji: 09.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2018

Numer ogłoszenia

1142081

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
c) wykaz personelu jakim dysponuje oferent wg Załącznika nr 4 (dotyczy wyłącznie oferentów, którzy zamierzają świadczyć usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez swoich pracowników),
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
5. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
6. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – usługi opiekuńcze”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.
7. Termin składania ofert upływa 17 października 2018 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
8. Oferty złożone po terminie, niekompletne, przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1-6 nie będą rozpatrywane.
9. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, w których zaproponowana stawka za godzinę realizacji usługi nie przekroczy stawki określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tatiana Hapek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 615 09 78

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usługi opiekuńczych dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zlecenie świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis dot. przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowe - Usługi Opiekuńcze 2

Kod CPV

85311100-3

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób starszych

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Okres realizacji usług: od podpisania umowy do 31.08.2020 r.
2) Planowana liczba realizatorów usług opiekuńczych: 4-8 osób; Zamawiający informuje, że dokonał już wyboru 2 osób świadczących usługi opiekuńcze
3) Planowana liczba osób niesamodzielnych objętych wsparciem: 50
4) Maksymalna ilość godzin usług opiekuńczych w projekcie: 12 600,00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienie na usługi opiekuńcze mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne:
1) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) posiadające kwalifikacje i doświadczenie lub dysponujące n/w personelem:
a) osobami, które posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej (szkolenie może zostać sfinansowane w ramach projektu);
b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi (szkolenie może zostać sfinansowane w ramach projektu).
2. O realizację zamówienie na specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne:
1) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) posiadające kwalifikacje i doświadczenie lub dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
a) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tzn.: co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny; jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; placówka terapii lub placówka oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy, zakład rehabilitacji; inna jednostka niż w/w, świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta powinna zawierać cenę za realizację 1 godziny (60 minut) usługi opiekuńczej wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT (jeżeli dotyczy) lub wszystkie składki ubezpieczeniowe ponoszone zarówno przez Zleceniobiorcę jak i Zleceniodawcę oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.

3. Kryteria formalne - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,
b) posiadają wymagane kwalifikacje,
c) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzą stosownym oświadczeniem.

4. Kryteria punktowe:
KRYTERIUM 1: Cena usługi – maximum 70 pkt,
KRYTERIUM 2: Posiadanie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych lub sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą zależną – maximum 30 pkt.

Zasady oceny kryterium „Cena usługi” – 70 pkt. (dotyczy wszystkich rodzajów usług opiekuńczych)
C min
X c = ------------ x 70 pkt.
Co
gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co - cena w ofercie ocenianej

Zasady oceny kryterium „doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych lub sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą zależną”- 30 pkt.
- 6 do 12 miesięcy – 10 pkt.
- 13 do 24 miesięcy – 20 pkt.
- powyżej 25 miesięcy – 30 pkt.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 615 09 78

Fax

32 615 09 83

NIP

6321775073

Tytuł projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-001H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 397