Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzeniu doradztwa specjalistycznego w 7 blokach tematycznych, numer postępowania: 1/2018/KF.

Data publikacji: 09.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2018

Numer ogłoszenia

1142064

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 11 października 2018 wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego, jednakże nie zmieniło ono treści ogłoszenia.
Pytanie i odpowiedź znajdują się w załączniku do ogłoszenia : Pytania_i_odpowiedzi.

Miejsce i sposób składania ofert

a) Kompletna oferta musi zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy,
- wykaz usług wraz z referencjami bądź innymi dokumentami wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
- wykaz osób,
- informację o przetwarzaniu danych osobowych Rodo,
b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2018r., do godz. 9:00
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
e) Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 17.10.2018r. do godz. 9:00 na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego w 7 blokach tematycznych”, numer postępowania: 1/2018/KF oraz „Prosimy nie otwierać przed 17.10.2018, godz. 10:30”.
f) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
g) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
h) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
i) Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
j) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
k) Pytania dotyczące postępowania należy kierować e-mailowo na adres: e.marcinkiewicz@4system.com lub pisemnie na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu .
l) Zamawiający odpowie na pytania, które wpłyną do 15.10.2018 r. Jeżeli pytania wpłyną po 15.10.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ich bez odpowiedzi.
m) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
n) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowanie oferty i udziałem w postępowaniu.
o) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowanie na każdym jego etapie.
p) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
q) W Formularzu ofertowym należy przedstawić proponowaną cenę. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i cena brutto, w tym podatek VAT. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
r) Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy. Dlatego, podając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty stanowi wartość umowy i nie będzie podlegała zmianie w toku realizacji umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.marcinkiewicz@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Ewa Marcinkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 68 45 10 888 wew. 306

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego i równorzędnych usług dla siedmiu bloków tematycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w zakresie 7 bloków tematycznych, a tym samym rozwój kadry i zaplecza technicznego w zakresie badań i rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie polega w szczególności na przeprowadzeniu doradztwa specjalistycznego i równorzędnych usług w siedmiu blokach tematycznych:
1) Usługi doradcze w zakresie opracowania dokumentów i procesów realizacyjnych zgodnie z ITIL - łączny czas trwania usługi doradczej to maksymalnie 40 godzin.
2) Usługi doradcze w zakresie opracowania założeń realizacji bezpiecznego podsystemu dystrybucji kluczy- łączny czas trwania usługi doradczej to maksymalnie 100 godzin.
3) Usługi doradcze w zakresie opracowania możliwych koncepcji dla generatorów kluczy - łączny czas trwania usługi doradczej to maksymalnie 40 godzin.
4) Usługi doradcze w zakresie opracowania repozytorium kluczy jednorazowych dla wybranego systemu kryptograficznego - łączny czas trwania usługi doradczej to maksymalnie 40 godzin.
5) Usługi doradcze w zakresie opracowania systemu laboratoryjnego odwzorowującego system kryptograficzny z wykorzystaniem uruchomieniowych systemów sprzętowych i programowych - łączny czas trwania usługi doradczej to maksymalnie 100 godzin.
6) Usługi doradcze w zakresie opracowania scenariuszy testów efektywności, bezpieczeństwa, wydajności - łączny czas trwania usługi doradczej to maksymalnie 100 godzin.
7) Usługi doradcze w zakresie opracowania scenariuszy testów: funkcjonalnych, komunikacji, obciążeniowych- łączny czas trwania usługi doradczej to maksymalnie 100 godzin.

Usługa doradcza świadczona będzie w trakcie spotkań doradczych.
Zamawiającym będzie miał możliwość odwołanie 30% spotkań doradczych zdefiniowanych w harmonogramie spotkań lub mających się odbyć na żądanie Zamawiającego, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże w jakim najkrótszym czasie przed terminem spotkania Zamawiający może je odwołać, bez konsekwencji finansowych.

Szczegółowy zakres prac został zdefiniowany w załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Kod CPV

72220000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno - rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy najpóźniej do 31 grudnia 2019r., w tym dla poszczególnych bloków tematycznych przyjęte zostały następujące terminy:
1) Usługi doradcze w zakresie opracowania dokumentów i procesów realizacyjnych zgodnie z ITIL - do dnia 31 grudnia 2019 roku;
2) Usługi doradcze w zakresie opracowania założeń realizacji bezpiecznego podsystemu dystrybucji kluczy - do 31 grudnia 2019 roku;
3) Usługi doradcze w zakresie opracowania możliwych koncepcji dla generatorów kluczy - do 31 grudnia 2019 roku;
4) Usługi doradcze w zakresie opracowania repozytorium kluczy jednorazowych dla wybranego systemu kryptograficznego - do 31 grudnia 2019 roku;
5) Usługi doradcze w zakresie opracowania systemu laboratoryjnego odwzorowującego system kryptograficzny z wykorzystaniem uruchomieniowych systemów sprzętowych i programowych - do 31 grudnia 2019 roku
6) Usługi doradcze w zakresie opracowania scenariuszy testów efektywności, bezpieczeństwa, wydajności - do 31 grudnia 2019 roku
7) Usługi doradcze w zakresie opracowania scenariuszy testów: funkcjonalnych, komunikacji, obciążeniowych styczeń 2020 - czerwiec 2020 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu, na rzecz którego świadczone będą usługi.

Spotkania dla każdego bloku tematycznego odbywały się będą zgodnie z terminami zdefiniowanymi w harmonogramie spotkań lub na żądanie Zamawiającego, czyli zawsze kiedy zajdzie taka potrzeba.

Ramowy harmonogram spotkań doradczych zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram może ulegać zmianom, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego wynikających z postępu prac w realizowanych przez Zamawiającego projekcie.
Jedno spotkanie może trwać od minimalnie 2 godzin do maksymalnie 8 godzin
Odbycie każdego spotkania doradczego potwierdzane będzie protokołem spotkania, na którym skazany zostanie czas trwania spotkania i ewentualne uwagi do spotkania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Warunki, jakie powinien spełniać Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługę polegającą na zrealizowaniu min. 350 godzin doradztwa specjalistycznego w obszarze cyberbezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż 120.000 PLN brutto.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego wykazu usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych usług oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy – wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą dla każdego bloku tematycznego ( w sumie co najmniej siedmioma osobami), która spełnia następujące warunki:
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu IT,
- w okresie ostatnich 2 lat przeprowadziła co najmniej 40 godzin doradztwa specjalistycznego z obszaru cybrebezpieczeństwa z zakresu jednego z siedmiu bloków tematycznych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego wykazu osób wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
f) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
g) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
8. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące możliwość nałożenia kar umownych na Wykonawcę w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
a) W przypadku nie realizowania przedmiotu umowy całkowicie zgodnie z zapisami umowy oraz załącznikami do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości umowy, za każdy przypadek niezgodności.
b) W przypadku nieprzystąpienia do doradztwa w terminie wskazanym przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy Wykonawca po raz trzeci nie przystąpi do doradztwa z opóźnieniem, Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy umowę w trybie natychmiastowym.
c) W przypadku otrzymania, w danym miesiącu w trakcie badania satysfakcji uśrednionej oceny niższej niż 70%, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% łącznej wartości usługi doradztwa świadczonej w tym miesiącu.
d) W przypadku otrzymania, trzy miesiące z rzędu, w trakcie badania satysfakcji uśrednionej oceny niższej niż 70%, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% łącznej wartości umowy i Zamawiający może wypowiedzieć mu umowę w trybie natychmiastowym.
e) W przypadku uczestniczenia w spotkaniach doradczych, bez zgody Zamawiającego, innych osób niż te wskazane w Wykazie osób, stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000 zł za każdy taki przypadek.
f) W przypadku trzykrotnego wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt 8 e) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% łącznej wartości umowy i Zamawiający może wypowiedzieć mu umowę w trybie natychmiastowym.
g) W przypadku odwołanie przez Wykonawcę spotkania doradczego wynikającego z harmonogramu spotkań Wykonawca zapłaci karę w wysokości 3.000 zł za każdy taki przypadek.
h) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości umowy.
i) Rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy może skutkować wypłaceniem Wykonawcy wynagrodzenia jedynie proporcjonalnie do ilości prawidłowo przeprowadzonych godzin doradczych i psychologicznych.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
k) Wszelkie kary umowne, jakie Zamawiający będzie zmuszony nałożyć na Wykonawcę podlegają zsumowaniu i są w całości do uregulowania przez Wykonawcę.
l) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie, przez Zamawiającego, naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.
m) W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody Zamawiającego, zastrzega on dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania Oferenta oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia w innym terminie.
n) W przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości/nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający wstrzymuje do czasu wyjaśnienia wszystkie płatności.
9. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące możliwość wypowiedzenia umowy Wykonawcy w następujących przypadkach.
10. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium, w wysokości: 3500 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).


Szczegółowy opis dodatkowych warunków znajduje się z załączniku do postępowania, plik: Zapytanie_ofertowe.pdf

Warunki zmiany umowy

10. Warunki zmiany umowy
a) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
- wystąpienie siły wyższej;
- zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami,
b) wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych usług,
c) wykaz osób,
d) informacja o przetwarzanych danych osobowych RODO.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość usługi brutto za doradztwo specjalistyczne (C)– 40%
- gotowość do przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego (dalej: gotowość) (G)– 30%
- termin w jakim Zamawiający może odwołać spotkanie doradcze (T)– 30%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
Całkowita wartość usługi brutto za doradztwo specjalistyczne - 40 %,
punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:
Cmin
C = ------------- x 40%
C oB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

Gotowość do przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego – 30%,
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin gotowości wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
- za termin gotowości wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 30 punktów
- za termin gotowości wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów
Przez „gotowość do przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego ” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego, czyli uczestnictwa specjalisty Wykonawcy z danej dziedziny w spotkaniu doradczym.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego x 30%

Termin w jakim Zamawiający może odwołać spotkanie doradcze – 30%
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin w jakim Zamawiający może odwołać spotkanie doradcze wynoszącym 5 dni - 0 punktów
- za termin w jakim Zamawiający może odwołać spotkanie doradcze wynoszącym 2-5 dni -30 punktów
- za termin w jakim Zamawiający może odwołać spotkanie doradcze wynoszącym 1 dzień i mniej - 100 punktów

Przez „termin w jakim Zamawiający może odwołać spotkanie doradcze ” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych poprzedzających termin spotkania doradczego, kiedy Zamawiający bez konsekwencji finansowych może odwołać spotkanie doradcze.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
T= Liczba punktów za termin w jakim Zamawiający może odwołać spotkanie doradcze x 30%

Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G +T
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego
T - Termin w jakim Zamawiający może odwołać spotkanie doradcze

Wykluczenia

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d; .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Autonomiczny system kryptograficzny ze wsparciem dla bezpiecznej dystrybucji kluczy jednorazowych

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Eduline Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, 16.10.2018, 158 916,00
Liczba wyświetleń: 248