Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa podręczników na potrzeby kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych- postępowanie DPF07-28

Data publikacji: 09.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2018

Numer ogłoszenia

1142045

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być złożona w:
TEB Edukacja sp. z o.o.
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
Kancelaria, II p.
2. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 17.10.2018 r. do godziny 16.00
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem lub osobiście.
4. Decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego .
5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Oferenta.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
• Nazwę i adres Zamawiającego, tj. TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, kancelaria II p.
• Nazwę zamówienia:
Zakup książek (KKZ) w ramach projektu „Kwalifikacje, które dają pracę – kursy i kształcenie w formach szkolnych” nr RPSL.11.03.00-24-0384/16. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.10.2018 r.
• Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kulik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 61 885 34 44

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie książek na potrzeby kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Szczegółowa lista oraz specyfikacja zamawianych pozycji stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Bielsko Biała, Częstochowa, Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa książek na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych na obszarze woj. śląskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie książek na potrzeby kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Szczegółowa lista oraz specyfikacja zamawianych pozycji stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Składana oferta musi uwzględniać koszty zakupu książek, jak również koszty dostawy zamówienia, w odpowiednich ilościach, wskazanych w tabeli w Załączniku nr 1. Adresy dostaw wszystkich książek mieszczą się na terenie woj. śląskiego. Adresy dostaw wszystkich książek mieszczą się na terenie woj. śląskiego, w następujących miastach: Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik. Szczegółowy adres dostawy książek zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy.

Ponadto, zgodnie z pkt XI.1 przedmiotowego zapytania, Wykonawca zapewni dodatkowo po 1 sztuce książki na każde 15 sztuk danego tytułu. Książki te są traktowane jako gratisy (nie wliczane w cenę zamówienia) i wykorzystywane będą na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych przez trenerów prowadzących zajęcia.

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z podpisaną umową po indywidualnym ustaleniu z Zamawiającym terminów dostaw, jednak nie później niż do 30 listopada 2018, w ciągu zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym liczby dni roboczych od otrzymania pisemnego zamówienia ze wskazaniem miejsca dostaw i wykazu ilościowego poszczególnych pozycji książkowych. W okresie obowiązywania umowy do czasu całkowitej dostawy zamówionych książek, za ich prawidłowe składowanie odpowiada Wykonawca.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi – ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz Załącznika nr 3;
1.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz Załącznika nr 3.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z Formularzem ofertowym oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi – ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz Załącznika nr 3;
1.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz Załącznika nr 3.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z Formularzem ofertowym oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zapewni dodatkowo po 1 sztuce książki na każde 15 sztuk danego tytułu. Książki te są traktowane jako gratisy (nie są wliczane w cenę oferty) i wykorzystywane będą na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych przez trenerów prowadzących zajęcia.
2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
7. Zamawiający zakłada możliwość negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeśli przekracza ona zarezerwowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie środki finansowe.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
c) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
d) polegających na zmianie zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększeniu albo zmniejszeniu ilości podręczników, w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji lub zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej - uczestników projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki tj.
 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Oferta powinna zawierać:
 uzupełnione wszystkie ceny podręczników, których dotyczy oferta;
 uzupełnione pola cena za sztukę (brutto), cena łączna (brutto) w każdym z wierszy, którego dotyczy oferta oraz pole ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA, podsumowujące łączną kwotę za książki znajdujące się w ofercie na daną części zamówienia;
 uzupełniony pkt 4 formularza ofertowego – łączna wartość całego zamówienia – cena oferty musi być podana w złotych cyframi i słownie;
 uzupełniony pkt 6 formularza ofertowego - deklarowana liczba dni roboczych wykonania zamówienia (kryterium punktowane).
4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących jedną lub więcej niż jedną część zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na niepełną liczbę książek w ramach jednej części zamówienia. Ponieważ jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na jednym Formularzu ofertowym muszą się znaleźć wszystkie części zamówienia, na które składana jest oferta.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
c) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
d) polegających na zmianie zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększeniu albo zmniejszeniu ilości podręczników, w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji lub zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej - uczestników projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria formalne
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi – ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz Załącznika nr 3;
1.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz Załącznika nr 3.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z Formularzem ofertowym oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

Kryteria punktowe:
1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
C = A + B
gdzie:
C – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
A - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena (80 pkt.)
B - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin dostawy zamówienia
(20 pkt.)
2. Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Najniższa oferowana cena za część I/II lub III zamówienia
Liczba punktów = --------------------------------------------------------------------------------------- x 80
Analizowana oferowana cena za część I/II lub III zamówienia
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi: 80 pkt.
3. Opis sposobu obliczania kryterium termin dostawy:
Punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. W zależności od deklarowanego terminu dostawy po podpisaniu umowy Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:
• w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pisemnego ze wskazaniem miejsca dostawy i wykazu ilościowego poszczególnych pozycji książkowych - 20 pkt.,
• w terminie od 4 do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pisemnego ze wskazaniem miejsca dostawy i wykazu ilościowego poszczególnych pozycji książkowych – 10 pkt.,
• w terminie powyżej 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pisemnego ze wskazaniem miejsca dostawy i wykazu ilościowego poszczególnych pozycji książkowych – 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium termin dostawy wynosi: 20 pkt.
4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę za wszystkie kryteria (cena + termin dostawy) wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Liczba punktów otrzymanych za poszczególne kryteria, po zsumowaniu będzie stanowiła końcową ocenę oferty Wykonawcy.
6. Przyznanie punktów za spełnienie ww. kryteriów nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego – Załącznik nr 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Niepodległości 2

61-874 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618853444

Fax

618853446

NIP

7781456499

Tytuł projektu

Kwalifikacje, które dają pracę - kursy i kształcenie w formach szkolnych

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-0384/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:
Oferent: PROFIT M Spółka z o.o. sp.j.; Plac Defilad 1 Metro Centrum lok. 2002D; 00-110 Warszawa
Data wpływu oferty: 16.10.2018 (kurier);
Wartość zamówienia: 1 093,05 zł

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:
Oferent: Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.; ul. Kolejowa 15/17 ; 01-217 Warszawa
Data wpływu oferty: 17.10.2018 (złożona osobiście);
Wartość zamówienia: 1 339,50 zł

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:
Oferent: Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.; ul. Kolejowa 15/17 ; 01-217 Warszawa
Data wpływu oferty: 17.10.2018 (złożona osobiście);
Wartość zamówienia: 4 161,00 zł
Liczba wyświetleń: 133