Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/SALE/1 - wynajem sal szkoleniowych, powiat bielski

Data publikacji: 08.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2018

Numer ogłoszenia

1141948

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie
W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na USŁUGĘ WYNAJMU SAL DYDAKTYCZNYCH.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660713090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie
W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na USŁUGĘ WYNAJMU SAL DYDAKTYCZNYCH.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

I. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

II. Opis przedmiotu zamówienia

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.

1. Okres świadczenia usług:
od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.12.2018 r.
Terminarz szkoleń będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Wynajmującym a Zamawiającym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia zapewnienie usługi wynajmu sal dydaktycznych (kod CPV: 70220000-9) w celu realizacji kursów doskonalących dla ratowników medycznych w ramach projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim”.

Liczba kursów przewidzianych do organizacji w ramach projektu: min. 1, max.5 kursów.
Łączna liczba godzin jednej edycji kursu: 48h (godziny zegarowe), w tym:
• Liczba zajęć teoretycznych - 15h
• Liczba zajęć praktycznych - 30h/grupa ćwiczeniowa
• Liczba godzin egzaminu – 3 h

Liczba uczestników jednego kursu - średnio 15 osób w zależności od liczby zgłoszeń i uczestników zakwalifikowanych do projektu.

W celu zapewnienia zgodnej z Rozporządzeniem i sprawnej organizacji procesu dydaktycznego Wnioskodawca założył, iż jeden trener może prowadzić zajęcia praktyczne z grupą liczącą nie więcej niż 10 osób. Z uwagi na wielkość grupy szkoleniowej (średnio 15 os/edycja szkolenia) - zajęcia praktyczne będą prowadzone przez 2 trenerów jednocześnie. W związku z powyższym NA POTRZEBY ZAJĘC PRAKTYCZNYCH oferenci są zobowiązani do zapewnienia dodatkowej sali dydaktycznej na każdą edycję kursu, tak aby w przypadku realizacji części praktycznej kursu uczestnicy mogli pracować w 2 odrębnych podgrupach (w 2 salach).

Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru max 1 oferenta.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego RPOWSL0317/SALE/1

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

061 654 90 30

NIP

8211060291

Tytuł projektu

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-0317/16-00

Inne źródła finansowania

n/d
Liczba wyświetleń: 171