Strona główna
Logo unii europejskiej

Zestaw do wtrysku wielokomponentowego, stanowisko do badania właściwości wytrzymałościowych materiałów – Prace adaptacyjne - PLCRC/2830701/06/3148/2018

Data publikacji: 08.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-10-2018

Numer ogłoszenia

1141843

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA! z uwagi na wielkość Projektu Wykonawczego i ograniczenia Bazy Konkurencyjności, bedzie on wysłany mailowo na prośbę Oferenta.
UWAGA! Termin składania ofert zostaje wydłużony do 22.10.2018
2018-10-12:
Zaktualizowano Przedmiar Budowlany
Link do Projektu Budowlanego: https://abb-my.sharepoint.com/personal/dariusz_bednarowski_pl_abb_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdariusz%5Fbednarowski%5Fpl%5Fabb%5Fcom%2FDocuments%2FDocuments%2FProjekt%20ABB%2DPK%5FRFQ%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Fdariusz%5Fbednarowski%5Fpl%5Fabb%5Fcom%2FDocuments%2FDocuments&slrid=579e979e-80ba-7000-0dc8-170b8601bab7

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 15.10.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych - zestaw do wtrysku wielokomponentowego – Prace adaptacyjne.
2. Zakup elementów do stworzenia stanowiska do badania właściwości wytrzymałościowych materiałów, prototypów i produktów w wieloosiowych stanach obciążeń statycznych i dynamicznych prace adaptacyjne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja prac adaptacyjnych na otrzeby budowy stanowisk badawczych: prowadzenia prac B+R w zakresie kompleksowego testowania i prototypowania nowych rodzajów materiałów termoplastycznych oraz do badania właściwości wytrzymałościowych materiałów, prototypów i produktów w wieloosiowych stananch obciążen statycznych i dynamicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja powierzchni Centrum Rozwoju i Wytwarzania Materiałów Funkcjonalnych zlokalizowanego w części Budynku „C” przy ul. Lea 114 na potrzeby procesów przetwarzania i testowania materiałów funkcjonalnych zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej zastosowany opis rozwiązania, charakterystykę materiałową z załączonymi certyfikatami i atestami użytych materiałów i informację dotyczącą wbudowanych właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, w tym protokoły z pomiarów pomontażowych, a w szczególności protokół z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary natężenia oświetlenia oraz warunki jego zastosowania w remontowanym obiekcie budowlanym, a także instrukcję obsługi i eksploatacji.
Dodatkowe informacje i założenia do projektu wykonawczego:
• Wykonanie posadzki betonowej utwardzanej powierzchniowo w technologii DST
• Wyłączenie z oferty zakupu i montażu rozdzielnic RC1 i RC2 przy zachowaniu kosztów związanych z podłączeniem nowej instalacji niskiego napięcia i silnych prądów do rozdzielnicy RC2
• Montaż ścianki działowej tymczasowej w miejscu montażu bramy unoszonej D3 na całej długości 574 cm (Etap I)
• Montaż ścianki działowej docelowej oraz bramy unoszonej D3 po wprowadzeniu urządzeń (Etap II)
Prace adaptacyjne będą przebiegały w II etapach:
I – Wszystkie prace niewyszczególnione w etapie II
II – Demontaż ścianki działowej tymczasowej, montaż ściany działowej docelowej, montaż bramy unoszonej D3 po wprowadzeniu urządzeń, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskanie wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz do tego, żeby pracownicy lub inne osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy posiadali ważne badania lekarskie, ważne szkolenia z dziedziny BHP, stosowne uprawnienia oraz są wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, zasadami wiedzy budowlanej oraz technicznej.
4. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do użytkowania i wbudowania.
5. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane oraz powinny uwzględniać nowoczesne rozwiązania techniczne.
6. Zakres prac, oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym ceną oferowaną obejmuje także:
a) organizację i zagospodarowanie zaplecza pracy,
b) przez cały okres realizacji prac dbałość o bezpieczeństwo w ruchu pieszym w obrębie prowadzonych robót,
c) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu prac do należytego stanu
7. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zakres prac obejmuje również te prace, które nie są wykazane w zapytaniu a które Wykonawca powinien przewidzieć przyjmując do wykonania przedmiot zamówienia.
8. Odbiór prac nastąpi poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, który, podpisany bez uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
9. Szczegółowe warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego:
a) Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na całość wykonanych robót i materiałów, licząc od dnia odbioru końcowego całego zakresu robót,
b) Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesiące.

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Etap I – Wszystkie prace niewyszczególnione w etapie II – do 8 tygodni od podpisania umowy.
Etap II - Montaż ściany działowej docelowej oraz bramy unoszonej D3 po wprowadzeniu urządzeń, wykonanie dokumentacji powykonawczej – nie później niż 12.04.2019)
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z min. 2 referencjami z wykonania projektów o podobnej lub większej skali w budynkach użyteczności publicznej lub obiektów przemysłowych z ostatnich 5 lat.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.
5. W postępowaniu mogą brać udział firmy, które nie zalegają z opłaceniem podatków i opłat.
6. W postępowaniu mogą brać udział firmy które nie zalegają w płaceniu składek ZUS (składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne).
7. Oferent musi posiadać polisę (ubezpieczeniową) OC dla prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie nie mniejszym niż 1.000.000,00 PLN. Należy załączyć kopię posiadanej polisy OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie takiej polisy, spełniający wszystkie kryteria pod rygorem nieważności oferty.

Dodatkowe warunki

1. Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG lub osoba prawna. Zamawiający wyklucza składanie oferty przez konsorcjum, holding lub grupę podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające potwierdzenie kompletności oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska, np. poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania).
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z min. 2 referencjami z wykonania projektów o podobnej lub większej skali w budynkach użyteczności publicznej lub obiektów przemysłowych z ostatnich 5 lat.
5. Odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy, lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wydruk z komputera z oficjalnej strony www.ms.gov.pl lub ceidg.
6. Kopia posiadanej polisy OC dla prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie nie mniejszym niż 1.000.000,00 PLN lub inny dokument potwierdzający posiadanie takiej polisy .

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Bogdan Kula Firma Remontowo-Budowlana Pracuś, data wpłynięcia: 22.10.2018, cena: 442.493,91 PLN
Liczba wyświetleń: 294