Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.I.3.2.2018 na wykonanie badań porównawczych przyspieszonych dotyczących odporności korozyjnej powłok cynkowych

Data publikacji: 09.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2018

Numer ogłoszenia

1141838

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy składać na określonych w niniejszym zapytaniu formularzach, w języku polskim w następujący sposób:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres j.sipa@remixsa.pl,
 osobiście lub przez pełnomocnika oraz – w siedzibie Zamawiającego: REMIX S.A. ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin (sekretariat, budynek A),
 za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich - na adres Zamawiającego: REMIX S.A. ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin
w terminie do 17.10.2018. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały odrzuceniem oferty.
4. Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
5. Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Ewentualne pytania dotyczące zamówienia należy kierować w formie elektronicznej do dnia 11.10.2018 na adres: j.sipa@remixsa.pl. Treść odpowiedzi zostanie opublikowana dnia następnego na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie. Nie przewiduje się indywidualnego rozsyłania odpowiedzi/wyjaśnień. Wszyscy oferenci powinni uwzględnić w składanych ofertach treść odpowiedzi/wyjaśnień.
11. Oferta musi zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz odstąpienia od zawarcia umowy z istotnych przyczyn. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
13. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.sipa@remixsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Sipa

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup badań porównawczych przyspieszonych dotyczących odporności korozyjnej cynkowych powłok otrzymanych przez Zamawiającego metodą out of pack oraz ich odporności na ścieranie w ramach projektu „Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: świebodziński Miejscowość: Świebodzin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia sprawdzenie właściwości użytkowych – odporności korozyjnej oraz na ścieranie - powłok cynkowych otrzymanych metodą out of pack na elementach stalowych oraz ich porównanie do powłok otrzymywanych technikami znanymi w przemyśle.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup badań porównawczych przyspieszonych dotyczących odporności korozyjnej cynkowych powłok otrzymanych przez Zamawiającego metodą out of pack oraz ich odporności na ścieranie. Zamówienie zrealizowane zostanie w następującym zakresie:
- badanie odporności na działanie obojętnej mgły solnej (komora solna) przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 9227;
- badanie odporności korozyjnej w wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki (komora Kesternicha) przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 6988;
- badania metalograficzne wytypowanych próbek po wykonanych testach korozyjnych w celu oceny stopnia zużycia powłok;
- badania tribologiczne próbek ocynkowanych pozwalające na ocenę odporności powłok na zużycie ścierne przeprowadzone zgodnie z normą ASTM G99-05 (Pin (Ball)-on-Disk);
- metalograficzne badania śladu wytarcia powłoki.
Badania mają na celu sprawdzenie właściwości użytkowych – odporności korozyjnej oraz na ścieranie - powłok cynkowych otrzymanych metodą out of pack na elementach stalowych oraz ich porównanie do powłok otrzymywanych technikami znanymi w przemyśle. W planowanych badaniach Wykonawca uwzględni próbki otrzymane przez Zamawiającego w procesach metalizacji zgodnie z poniższymi parametrami:
- temperatura procesu: 450-600ºC (punkty co 50ºC);
- czas trwania procesu: 2h, 4h, 12h.

Próbki udostępnione do badań Zamawiający dostarczy w postaci śrub M12, prętów gwintowanych M12, płytek #2x50x100 oraz krążków #6xØ25xØ50. Materiał do badań w ilości wymaganej przez Wykonawcę zostanie dostarczony w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu badań i otrzymywanych wynikach z przeprowadzanych prób laboratoryjnych.

Świadczenie usługi badawczej uwzględnia trzy spotkania z zespołem realizującym projekt badawczo-rozwojowy w siedzibie Wykonawcy. Z przeprowadzonych badań sporządzony zostanie przez Wykonawcę raport w wersji pisemnej, który przekazany zostanie Zamawiającemu podczas ostatniego spotkania dotyczącego omawianego zagadnienia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym z wybranym Oferentem na podstawie terminu podanego w formularzu ofertowym. Zastrzega się jednak, że czas realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 17.12.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:
a. personel wykonujący badania posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie: inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, materiałoznawstwo, metalurgia lub mechanika – na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić kserokopię dyplomu uzyskania stopnia doktora w ww. dziedzinie;
b. udział personelu wykonującego badania w co najmniej jednym projekcie badawczym dotyczącym nakładania metalicznych powłok ochronnych, w tym powłok cynkowych (jako prowadzący lub wykonawca) - na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz projektów badawczych stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
c. doświadczenie personelu wykonującego badania w zakresie przeprowadzania testów odporności na korozję w warunkach obojętnej mgły solnej oraz w wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki - na potwierdzenie spełnienia warunku należy udokumentować przeprowadzenie badań w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (np. tytuły raportów, sprawozdań, publikacji);
d. doświadczenie personelu wykonującego badania w zakresie przeprowadzania testów odporności powłok metalicznych na ścieranie techniką Pin (Ball)-on-Disk - na potwierdzenie spełnienia warunku należy udokumentować przeprowadzenie badań w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (np. tytuły raportów, sprawozdań, publikacji);
e. doświadczenie personelu wykonującego badania w przeprowadzaniu badań metalograficznych metalicznych powłok ochronnych, szczególnie struktur cynkowych na podłożu stalowym - na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić w wykaz raportów, sprawozdań, publikacji z przeprowadzonych badań stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują następującymi zasobami technicznymi:
- komora solna pozwalająca na przeprowadzenie badań odporności korozyjnej w warunkach obojętnej mgły solnej zgodnie z normą PN-EN ISO 9227;
- komora Kesternicha pozwalająca na badanie odporności korozyjnej w wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki zgodnie z normą PN-EN ISO 6988;
- mikroskop świetlny z oprogramowaniem pozwalającym na rejestrację obrazu – do przeprowadzenia podstawowych badań metalograficznych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie opisane w punkcie "Warunki udziału w postępowaniu. Wiedza i doświadczenie".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
2. Okres związania ofertą: 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
3. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich Wykonawca ma obowiązek przekazać przedstawione w zapytaniu ofertowym informacje dot. RODO wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w ramach postępowania nr POIR.01.01.01.I.3.2.2018. Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, zobowiązany jest złożyć Oświadczenie wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się co do zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
2.1. Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b. zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
d. zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
e. w przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów/materiałów Wykonawcy;
f. zawieszenia zleconych badań przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
2.2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a. rezygnacja z części badań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, o wartość niewykonanych badań.
2.3. Dopuszczalne są inne zmiany umowy wynikające w szczególności ze:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
b. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Warunki wprowadzania zmian w umowie:
a. inicjowanie zmian: na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b. uzasadnienie zmian: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu - załącznik nr 3
4. Oświadczenie o potencjale technicznym – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o RODO – załącznik nr 5
6. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie personelu wykonującego badania

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, polegający na powtórzeniu usługi (przedmiotu zamówienia).
2. Warunki wykonywania zamówienia uzupełniającego będą analogiczne do warunków określonych w zamówieniu podstawowym. Szczegóły tego zamówienia będą uregulowane aneksem do umowy.
3. Zamówienia uzupełniające, o których wyżej, mowa mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy w okresie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przy czym łączna wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.
4. Wykonawcy nie przysługują roszczenia zlecenia mu zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oraz ich wagi:

1. cena ofertowa netto – 70%,
2. termin realizacji zamówienia – 30 %.

Ad 1. Punkty za kryterium „Cena netto” (C) zostaną obliczone według następującego wzoru, przy czym maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 70 pkt.:


liczba punktów (C) = (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej ) x 70


 cenę w ofercie należy wyrazić w PLN,
 cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia,
 wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ad 2. Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T) zostaną obliczone wg poniższego wzoru, przy założeniu, że maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Termin realizacji zamówienia” wynosi 30 pkt.

liczba punktów (T) = ( najkrótszy oferowany termin wykonania/ termin wykonania w ofercie badanej) x 30

 w formularzu ofertowym termin realizacji zamówienia należy podać w dniach, liczony od dnia podpisania umowy,
 najpóźniejszy termin realizacji zamówienia: 17.12.2018.

Sposób przyznawania punktacji
1. Maksymalna liczba punktów (P) wynosi 100; P = C + T
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku gdy oferta dwóch lub więcej wykonawców osiągnie taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.
4. Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz wymogi formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokumenty sporządzone w innej formie niż na wzorach udostępnionych w Zapytaniu lub dokumenty dodatkowe nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie brał również pod uwagę dokumentów wypełnionych niezgodnie ze wskazaniami w nich zawartymi.
5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REMIX SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Poznańska 36

66-200 Świebodzin

lubuskie , świebodziński

Numer telefonu

+48 68 4755400

Fax

+48 68 4755404

NIP

9271694143

Tytuł projektu

Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1278/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Materiałowej
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Data wpływu: 17.10.2018
Liczba wyświetleń: 269